Ὁ Κων/λεως ἀπαντᾶ εἰς τὸν «Ο.Τ.»

Share:

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος κατὰ τὸν Ἑσπερινὸν διὰ τὴν Ὕψωσιν τοῦ Τ. Σταυροῦ προέβη μεταξὺ ἄλλων καὶ εἰς τὴν ἑξῆς δήλωσιν:

«Δὲν ἔχουμε σκοπὸ νὰ ξεκληριστοῦμε καὶ νὰ φύγουμε ἀπὸ ἐδῶ. Εἰς πεῖσμα πολλῶν καὶ διαφόρων ποὺ θὰ τὸ ἤθελαν καὶ θὰ τὸ εὐχόντουσαν, ἐμεῖς μένουμε ριζωμένοι ἐδῶ, διότι οἱ ρίζες μας εἶναι πάρα πολὺ βαθιὲς»

Ἐπρόκειτο δι’ ἀπάντησιν εἰς διαδιδομένας ἀπόψεις περὶ μεταφορᾶς τοῦ Φαναρίου εἰς ἑλλαδικὴν περιοχήν, τὰς ὁποίας ἀπεκάλυψεν ὁ «Ο.Τ.» εἰς τὸ ἄρθρον του μὲ τίτλον «Ὁ Ἐρντογάν πρὸ τῶν πυλῶν! Μεταφορὰ τοῦ Φαναρίου;» (ἀρ. φ. 2317/ 31.07.2020). Ἐμεῖς εὐχόμεθα νὰ μείνη ἐκεῖ, ἐπειδὴ ἔχομεν ἀγάπην διὰ τὴν ἱστορίαν. Ἂν σκεπτώμεθα ὅμως πρὸς τὸ συμφέρον τῆς πίστεώς μας, τότε θὰ  ἀντιληφθῶμεν ὅτι θὰ ἦταν πρὸς τὸ συμφέρον ὅλων νὰ μεταφερθῆ εἰς ἐλεύθερον ἔδαφος, καθὼς εἶναι βέβαιον ὅτι ὁ πολιτικὸς καὶ θρησκευτικὸς Οἰκουμενισμὸς ποὺ τὸ κατευθύνει τὸ ὁδηγεῖ εἰς τὴν αὐτοκαταστροφὴν καὶ ἐπιφέρει πληγάς εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν.

Previous Article

«Ὁ Οἰκουμενικός Θρόνος κινδυνεύει νὰ χάσει τὴν Αὐστραλία!»

Next Article

Σερβία: Οι κανόνες της Ορθόδοξης Εκκλησίας πρέπει να γίνονται σεβαστοί