Ὁ κ. Βαρβούνης συνελήφθη ἀδιάβαστος

Share:

Προκειμένου νὰ ἀσκηθοῦν πιέσεις εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος τὸ Φανάρι ἔχει ἐξαπολύσει ὅλους τοὺς ἀνθρώπους του νὰ γράφουν κείμενα. Ἐσχάτως ἔγραψε καὶ πάλιν ὁ «Ἄρχων Προστάτης τῶν Γραμμάτων τῆς Μ.τ.Χ.Ε.» κ. Μ. Βαρβούνης εἰς τὸ «Φῶς Φαναρίου» τῆς 5ης Ὀκτωβρίου 2019 τὰ ἑξῆς:

«…ἡ μόνη πραγματικὰ καὶ ἐπὶ τῆς οὐσίας ὀρθόδοξη φωνὴ εἶναι αὐτὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ποὺ δὲν ἔχει ποτὲ ἀλλοιώσει τὸ πραγματικὸ οἰκουμενικὸ πνεῦμα τῆς Ὀρθοδοξίας. Κι ἂν δὲν τὸ καταλαβαίνουμε, εἶναι γιατί προσπαθοῦμε νὰ ἐγγράψουμε τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὰ ὅρια τῶν ἐθνικῶν σχηματισμῶν καὶ ὑπάρξεων, καὶ γι’ αὐτὸ ἀποτυγχάνουμε νὰ δοῦμε τὴν πραγματικότητα, πέρα ἀπὸ ἐθνοφυλετισμοὺς – ἕνα ὅρο ποὺ συχνὰ χρησιμοποιοῦμε, χωρὶς νὰ ξέρουμε ἢ νὰ ἀντιλαμβανόμαστε πλήρως.

Ἔτσι θὰ διαπιστώσουμε ὅτι οἱ ἱεροὶ κανόνες ἔχουν πλαστεῖ γιὰ τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὴ ζωή τους, ποὺ ὅμως ἐξελίσσεται ἀνὰ τοὺς αἰῶνες καὶ ἐντάσσεται σὲ νέα πλαίσια. Καὶ εἶναι βέβαια γνωστὸ ὅτι δὲν πλάστηκε ὁ ἄνθρωπος γιὰ τὸ Σάββατο, ἀλλὰ τὸ Σάββατο γιὰ τὸν ἄνθρωπο… τὴν γνήσια ὀρθόδοξη παράδοση τὴν διαφυλάσσει ὁ Οἰκουμενικὸς Θρόνος, ἀπαλλαγμένη ἀπὸ φανατισμοὺς καὶ μισαλλοδοξίες, ἀπὸ κατάρες γιὰ γραφικὲς παρουσίες ἢ ἐνέργειες, ποὺ μόνο θυμηδία προκαλοῦν…».

Συνιστῶμεν εἰς τὸν κ. Βαρβούνην νὰ διαφυλάξη τὸ κῦρος του ὡς Πανεπιστημιακὸς καὶ νὰ μὴ εἰσχωρῆ εἰς ἀντικείμενα ποὺ δὲν γνωρίζει, ὅπως ἡ Καινὴ Διαθήκη καὶ τὸ Κανονικὸν Δίκαιον. Διότι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ὡς ὁ νομοθέτης τῆς ζωῆς καὶ τοῦ σύμπαντος ἔχει τὴν ἐξουσίαν ποὺ δὲν ἔχει ὁ Πατριάρχης, δηλ. νὰ ἀλλάζη τοὺς νόμους. Ὅσον διὰ τὰ περὶ τοῦ ἐθνοφυλετισμοῦ ἂς τὰ ἀπευθύνη εἰς τὸν νῦν Αὐστραλίας, ὁ ὁποῖος ἔδωσε τὸν νέον τίτλον εἰς τὸν Κωνσταντινουπόλεως ὡς «Πατριάρχη τῆς Ὁμογένειας», δηλ. τῶν Ἑλλήνων. Ἀλλὰ διὰ τὸν κ. Βαρβούνην ὁ μόνος Ὀρθόδοξος εἶναι ὁ Κωνσταντινουπόλεως, ἐνῶ οἱ ἄλλοι περίπου 700 Ἱεράρχαι τῆς Ὀρθοδοξίας δὲν εἶναι τόσον πολὺ Ὀρθόδοξοι.

Previous Article

Ἀνατρεπτικὴ Ἀποκάλυψις

Next Article

Ἀδιάβαστος ὁ κ. Βαβοῦσκος