Ὁ κ. Σταμάτης ἐσκανδάλισε τοὺς πιστοὺς

Share:

Μετὰ τὴν δημοσιοποίησιν τῆς καταγγελίας δι’ ἀνάγνωσιν τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως ἀπὸ τὸν βουλευτὴν κ. Δ. Σταμάτην μὲ τὸ filioque εἰς Θ. Λειτουργίαν παρόντος τοῦ Σεβ. Νεαπόλεως, ἐξεδόθη τὸ ἑξῆς ἀνακοινωθέν:

«Ἐπειδὴ ἀνεπίγνωστη παρανάγνωση μιᾶς φράσης τοῦ ἱεροῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως ἀπὸ τὸν βουλευτὴ κ. Δημήτριο Σταμάτη, κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία στὸν Ἱ. Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Νεαπόλεως, τὴν 11η Ἰουνίου 2019, ἔγινε ἀφορμὴ σχολίων στὸ Διαδίκτυο, ποὺ βλάπτουν τὸ ὀρθόδοξο εὐσεβὲς πλήρωμα, θὰ θέλαμε νὰ ζητήσουμε συγγνώμη.

Προσέτι, θέλουμε νὰ ἐνημερώσουμε τοὺς εὐσεβεῖς ὀρθοδόξους χριστιανούς μας, ὅτι ἀμέσως μετὰ τὴν ὑπόδειξη τοῦ λάθους ἀπὸ τὸν ἐντεταλμένο κληρικὸ ὁ κ. Δημήτριος Σταμάτης εἰσῆλθε στὸ ἱερὸ Βῆμα καὶ ζήτησε συγγνώμη γιὰ τὸ ἐκ παραδρομῆς λάθος του ἀπὸ τὸν ἑορτάζοντα ἐπίσκοπό μας, ὁ ὁποῖος εἶναι γνωστὸς τόσο αὐτὸς ὅσο καὶ οἱ κληρικοί του γιὰ τὸ ὀρθόδοξο φρόνημά τους.

Ἐπιθυμοῦμε ἀντιπροσώπους καὶ ὑπηρέτες τοῦ λαοῦ μας στὸ Κοινοβούλιο ὀρθοδόξους καὶ πατριῶτες, ποὺ ἀγαποῦν τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Μακεδονία μας!»

Αὐτὸ πού πρέπει νὰ μᾶς προβληματίση εἶναι: πόσον πιθανὸν εἶναι κάποιος ἀναγινώσκων τὸ Πιστεύω νὰ προσθέση τὸ filioque; Ἂν δὲν ἐκκλησιάζεται, δὲν θὰ τὸ γνωρίζη κἄν. Ἂν πάλιν ἐκκλησιάζεται τακτικά, δὲν θὰ ὑπέπιπτε εἰς τοιοῦτον σφάλμα ἐπ’ οὐδενί. Πόθεν προῆλθεν εἰς τὸ στόμα τοῦ κ. Σταμάτη; Ἢ μήπως ἀνεγράφετο εἰς τὸ κείμενον πού τοῦ ἐδόθη; Ἂς προσέξωμεν μήπως αὐτοὶ ποὺ χαρακτηρίζονται ὡς «ὀρθόδοξοι» εἶναι τόσον «ὀρθόδοξοι», ὅσον ἦσαν καὶ «πατριῶται» προκρίνοντες τὴν ὀνομασίαν «Βόρεια Μακεδονία»…

Previous Article

Μόνον ὁ Ἐδέσσης τὸν ἐδέχθη

Next Article

Κοινή Εγκύκλιος Μητροπολιτών της Θράκης