Ὁ κ. Ἰ. Τσούρας καὶ ἡ ἔννοια τῆς δημοκρατικῆς ἀποφάσεως

Share:

Ὁ κ. Ἰ. Τσούρας, μαθηματικός, θεολόγος, μὲ μεταπτυχιακὰ εἰς τὴν στατιστικήν, τ. Διευθ. Β΄βάθμιας ἐκπαιδεύσεως καὶ διευθυντὴς τοῦ ἰδιαιτέρου γραφείου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν ἐδημοσίευσεν εὔστοχον κείμενον διὰ τὰς σχολικάς καταλήψεις. Πόσο ὠφέλιμον θὰ ἦτο, ἂν ὅσα λέγη κατ’ ἀναλογίαν ἐφηρμόζοντο καὶ εἰς τὰ ἐκκλησιαστικά. Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «esos.gr» τῆς 6ης Ὀκτωβρίου 2020:

«Ἀρχικὰ θέλω νὰ ἐπισημάνω τὸ ἕωλο τῆς μαθητικῆς ψηφοφορίας γιὰ τὴν κατάληψη τῶν σχολείων. Εἶναι φυσικὸ ὅτι μὲ πλειοψηφία σχεδὸν καθολικὴ θὰ ὑπερισχύσει ἡ κατάληψη, ἀφοῦ τὸ ἀγαθὸ τῆς παιδείας καὶ τῆς γνώσης θέλει κόπο, ἐνῷ ἡ κατάληψη καὶ ἡ ματαίωση τῆς τρέχουσας ἐκπαιδευτικῆς διαδικασίας εἶναι ἄκοπη, ὅπως φυσικὰ τὸ νερὸ πηγαίνει ἀπὸ τὰ βουνὰ στοὺς κάμπους καὶ ὄχι ἀντίστροφα. Ἡ κάθε ψηφοφορία πρέπει νὰ ἔχει ἕνα ἠθικὸ καὶ ἀξιακὸ περιεχόμενο, ἔτσι δὲν μποροῦμε «δημοκρατικὰ» νὰ ἀποφασίσουμε γιὰ παράδειγμα ὅτι οἱ γυναῖκες δὲν εἶναι ἴσες μὲ τοὺς ἄνδρες…

Δὲν ἀρνούμαστε στὰ παιδιά, νὰ διαμαρτυρηθοῦν, ὅπως αὐτὰ νομίζουν ἀλλὰ μὲ τὰ σχολεῖα ἀνοικτά, ἀφοῦ καὶ τὸ χειρότερο σχολεῖο ἀνοικτό, εἶναι καλύτερο, ἀπὸ τὸ καλύτερο σχολεῖο, κλειστό.

Ἕνα δημόσιο σχολεῖο κλειστὸ δὲν ἀναβαθμίζεται, ὑποβαθμίζεται πολλὲς κλίμακες.

Ἂν ἡ κάθε ὥρα τοῦ μαθήματος εἶναι ἕνα ἀνεπανάληπτο καλό, τότε ἡ ἀπώλειά της εἶναι ἕνα ἀνεπανόρθωτο κακό…».

Previous Article

19 Ὀκτωβρίου

Next Article

Ἐπίθεσις ἑλληνικῶν ΜΜΕ εἰς τὸν Μαυροβουνίου!

Διαβάστε ακόμα