«Ὁ κ. Ὑπουργὸς βροντοφώναξε: Ὁ Χριστὸς εἶναι ἕνα ψέμα!»

Share:

«Θέλουμε νὰ ἁγιάσουμε καὶ δὲν μᾶς ἀφήνουν…», λέγει ἡ σοφὴ λαϊκὴ παροιμία! Κι’ ἐμεῖς θέλουμε νὰ ἡσυχάσουμε καὶ νὰ κοιτάξουμε τὴν καλλιέργεια καὶ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΦΗΝΟΥΝ!

Διάφορα ἐπώνυμα πρόσωπα, ἤτοι Πολιτικοί, Πανεπιστημιακοί, Δημοσιογράφοι, Ἐκπρόσωποι τῶν Κομμάτων κλπ., μὲ τὶς πράξεις των, μὲ τὰ λόγια των καὶ μὲ τὶς δηλώσεις των προδίδουν τὴν ἀμώμητον πίστιν μας καὶ παρὰ ταῦτα… παραμένουν ἀνενόχλητοι!

Τελευταῖο ὀλίσθημα εἶναι αὐτὸ τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Καθηγητοῦ ἰατροῦ κ. Γκίκα Μαγιορκίνη, ὁ ὁποῖος, προκειμένου νὰ εὐχηθῆ γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Παναγίας μας, «μὲ μία προκλητικὴ γιὰ τὸν Χριστιανισμὸ ἀνάρτησή του», ὅπως σημειώνει ἡ ἐφημερίδα ΜΑΚΕΛΕΙΟ, «…ἀνήρτησε φωτογραφία μὲ ἕνα ἀγαλματάκι τοῦ Βούδα, ἔχοντας τὴν αἴσθηση πὼς δὲν τὸν ἀγγίζει τίποτα!», ἐπέλεξε δὲ τὴν «παραμονὴ τῆς Παναγίας νὰ μοιραστεῖ ἕναν Βούδα – γιὰ νὰ τονίσει προφανῶς πὼς δὲν πιστεύει-» στὸ Θεό! Καὶ ἡ Ἐφημερίδα ΜΑΚΕΛΕΙΟ συμπληρώνει: «Ἀγαλματάκι φαλλοῦ σοῦ χρειάζεται, Γκίκα» (βλ. φ. τῆς 18ης.08.2022, σελ. 8). Ὁ Χριστός, λοιπόν, τώρα πιὰ εὑρίσκεται ὑπὸ διωγμὸν στὸ λίκνο τῆς Ὀρθοδοξίας!

Παρὰ ταῦτα οἱ Ἐκκλησιαστικοὶ ἄνδρες σήμερα «μεριμνοῦν καὶ τυρβάζουν περὶ πολλά», λησμονοῦν δὲ ὅτι «ἑνός ἐστι χρεία», ὅπως εἶπεν ὁ Κύριος πρὸς τὴν Μάρθαν, τὴν ἀδελφὴν τοῦ Λαζάρου! (Λουκ. κεφ. ι΄, 41). Οἱ Ἐκκλησιαστικοὶ Ταγοί, δυστυχῶς, ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ἐπιβολὴν τοῦ δαιμονικῆς ἐμπνεύσεως, συγχρόνως δὲ καὶ δολοφονικοῦ, Ἐμβολίου Covid-19, μὲ τὴν διαφήμιση τῆς μάσκας κ.λπ., μὲ τὴν μετατροπὴ τῶν Ναῶν σὲ Κέντρα Ἐμβολιασμοῦ …καὶ ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΑΥΤΑ!

Τὴν ἴδια ὥρα, ἐνῷ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου βλασφημεῖ­ται, οἱ ἱεροὶ Ναοὶ βεβηλώνονται, οἱ ΛΟΑΤΚΙ μεγαλύνονται… καὶ ὁ Διάβολος χορεύει…!!!

Ἡ κατάστασις αὐτή, λοιπόν, διεγείρει τὴν συνείδησίν μας καὶ μᾶς ἐξαναγκάζει νὰ ὑψώσουμε φωνὴ διαμαρτυρίας! Δηλαδὴ γιὰ μία ἀκόμη φορά νὰ πάρουμε τὸ ὅπλο μας καὶ νὰ ρίψουμε μερικὲς βολὲς στὸν ἀέρα, μήπως καὶ ξυπνήσουν οἱ ἁρμόδιοι!

Ἐπειδή, ὅμως, στὴν παραπάνω φωτογραφία μᾶς βλέπετε μὲ ἕνα ὅπλο στὸ χέρι, ἂς μὴ νομίσετε, ὅτι ἀνήκουμε στοὺς ἔνοπλους, οἱ ὁποῖοι πλεονάζουν πλέον στὴν ἐποχή μας! Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπὸ τὴν ἀναπαράστασιν τῆς μεγάλης Μάχης τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου κατὰ τοῦ Ἰμπραὴμ Πασᾶ, ἡ ὁποία ἐγένετο τὴν 24ην Ἰουνίου 1827. Ἡ ἀναπαράστασις ἐπαναλαμβάνεται κάθε χρόνο στὴν ἱστορικὴ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου. Ἀπὸ αὐτήν, λοιπόν, τὴν τελετὴ προέρχεται καὶ ἡ παραπάνω φωτογραφία! Ἐμεῖς, ὡς ταπεινὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, εἴμεθα ὡπλισμένοι μὲ τὰ ὅπλα τοῦ Εὐαγγελίου, πειθαρχοῦντες στὰ κελεύσματα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου πρὸς τοὺς χριστιανοὺς τῆς Ἐφέσου: «Ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου· ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τούτου, πρὸς τὰ πνευματικά τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις. διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι» (Ἐφεσ. κεφ. στ΄, 11-13). «Θέλουμε, λοιπόν, νὰ ἁγιάσουμε καὶ δὲν μᾶς ἀφήνουν…», γι’ αὐτὸ καὶ ξαναπαίρνουμε τὰ ὅπλα μας καὶ ξαναρχίζουμε νὰ ρίχνουμε ντουφεκιὲς στὸν ἀέρα! Ἐάν, λοιπόν, κάποιους τοὺς κτυπήσουν καὶ τοὺς τραυματίσουν οἱ σφαῖρες μας ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗΝ!

ΚΑΙ ΤΩΡΑ

ΕΙΣ ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝ

ΤΟΝ κ. ΚΥΡΙΑΚΟΝ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΝ

Ἂς ἔλθουμε, λοιπόν, εἰς ἕνα ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΝ! Πρόκειται δι’ ἕνα ὀλίσθημα τοῦ Ὑπουργοῦ Ψηφιακῆς Διακυβέρνησης κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, τὸ ὁποῖον δὲν μπορεῖ νὰ περάση ἀπαρατήρητον! Ὁ κ. Ὑπουργός, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, βροντοφώναξε δημοσίως, ὅτι «Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΨΕΜΑ»! Ἀπὸ τὸ Βῆμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων «ἐξέφρασε τὸν θαυμασμό του γιὰ τὸν περιβόητο Γιούβαλ Χαράρι… Γιὰ τὴν ἱστορία νὰ ποῦμε, ὅτι ὁ Γιούβαλ Χαράρι εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος εἶπε πὼς Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΨΕΜΑ, ἐνῷ χαρακτήρισε μάλιστα τὴν ἱστορία Του “fake news” (βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ, 29.07.2022). Ἀλλὰ καὶ ἡ ἀγωνιστικὴ Ἐφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ» (29.07.2022 τ. ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, σελ. 2) μὲ μεγάλα γράμματα ἔγραψε:

Ὁ Ὑπουργός….. Κ. Πιερρακὰκης δηλώνει θαυμαστὴς τοῦ Γιούβαλ Χαράρι, ποὺ λέει ὅτι «ὁ Χριστὸς εἶναι ἕνα ψέμα»!

Τί θὰ γίνει, λοιπόν, μὲ ἕνα Ὑπουργόν, ὁ ὁποῖος ὑβρίζει τὸν Σωτῆρα τοῦ Κόσμου, τὸν Χριστόν, τὸν δὲ Χριστιανισμὸν ὡς Θρησκείαν χαρακτηρίζει ὡς ἕνα fake news, δήλ. ὡς ἕνα ψεύτικο νέο; Στὴν Ἑλλάδα τοῦ 21ου αἰῶνος ἔχουμε μία Κυβέρνηση ἀθέων καὶ μάγων; Δὲν ὑπάρχει Πρωθυπουργός; Δὲν ὑπάρχει Ὑπουργεῖο Θρησκευμάτων; Δὲν ὑπάρχει Εἰσαγγελεύς; Δὲν ὑπάρχει Ἐκκλησιαστικὴ Διοίκησις; Μπορεῖ ἕνα ἐπίσημο πρόσωπο νὰ προβαίνη σὲ μία τέτοια προδοσία καὶ νὰ παραμένη ἀτιμώρητο;

Αἶσχος, κύριε Ὑπουργέ! Ντροπή σας! Εἶσθε ἀπαράδεκτος; Ὑβρίζετε, προπηλακίζετε καὶ ταπεινώνετε τὰ δέκα ἑκατομμύρια (10.000.000) τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων Πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι λατρεύουν τὸν Σωτῆρα τοῦ κόσμου, τὸν Χριστό! Ἐὰν ὁ Χριστὸς εἶναι ἕνα ψέμα, τότε ὅλοι ἐμεῖς εὑρισκόμεθα στὴν πλάνη καὶ Σεῖς εἶσθε ὁ ἔξυπνος;! Ἢ μήπως εἶσθε ἕνας ἐξυπνάκιας;

Θέλοντας νὰ διασταυρώσω τὴν ὡς ἄνω πληροφορίαν ἐπχείρησα νὰ ἐπικοινωνήσω μαζί Σας μὲ δύο e-mails, ἤτοι τὴν 9ην καὶ τὴν 13ην τρ. μηνός. Ἰδοὺ τί Σᾶς ἔγραφα:

ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΟΙ κ. ΥΠΟΥΡΓΕ,

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΟΧΛΗΣΙΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΑ!

ΣΑΣ ΕΡΩΤΩ: ΟΝΤΩΣ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΨΕΥΣΕΙ ΤΑ ΠΕΡΙ ΕΠΑΙΝΟΥ ΤΟΥ κ. ΧΑΡΑΡΙ;

ΕΑΝ ΝΑΙ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΌΝ ΤΗΣ,

ΕΑΝ ΟΧΙ, ΤΟΤΕ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΩ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΚΑΥΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΔΙ ΥΜΑΣ.

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ, ΔΩΣΤΕ ΜΟΥ ΜΙΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ.

ΖΗΤΩ ΣΥΓΓΝΩΜΗΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΧΛΗΣΙΝ

† Ὁ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, 13.08.2022

Πλὴν ὅμως «οὐκ ἦν φωνὴ καὶ οὐκ ἦν ἀκρόασις! (Παροιμ. 26, 4). Ὥστε, λοιπόν, διερωτῶμαι: Μήπως χάσατε τὰ λογικά σας; Μήπως τρελλαθήκατε; Μήπως πρέπει νὰ κλεισθῆτε σὲ κάποιο τρελλοκομεῖο; Θὰ ἠμποροῦσα νὰ σᾶς ἐρωτήσω, παραφράζοντας τὰ λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «Τὶς ὑμᾶς ἐβάσκανεν;», ὦ, ἀνόητε Πιερρακάκη;» (Γαλάτ. γ΄, 1).

Ὡς ἐπιβεβαίωση τῆς ἀνησυχίας μου καὶ ὡς δῶρον ἐξ Οὐρανοῦ πρὸς ἐμὲ ἦλθε ἕνα δημοσίευμα τῆς Ἐφημερίδος ΜΑΚΕΛΕΙΟ (βλ. φ. τῆς 13ης.08.2022), τὸ ὁποῖον συγχρόνως περιέχει καὶ μία ἀποκαλυπτικὴ φωτογραφία ἀπὸ τὴν Βουλὴν τῶν Ἑλλήνων! Τὰ στοιχεῖα ταῦτα, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ, Σᾶς ἐνοχοποιοῦν! Ἀποδεικνύουν ὅτι ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΚΑΘ’ ΟΣΟΝ, ΟΤΑΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ἀπὸ τὴ θέση τους μέσα στὴν Βουλὴ ὑψώνουν τὰ τρία δάκτυλα τῆς δεξιᾶς χειρὸς καὶ ὁρκίζονται, Ὑμεῖς, καὶ δύο ἄλλα πρόσωπα, ἀντιθέτως, ΔΕΝ ΥΨΩΝΕΤΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΑΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΟΡΚΟΝ! Ἄρα ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΑ ΧΡΙΣΤΟΝ! ΕΙΣΘΕ ΕΝΑΣ ΑΘΕΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ! Ἰδοὺ καὶ ἡ ἀπόδειξις:

Ἐνεργῶν κατὰ συνείδησιν, κατήγγειλα τὴν βλασφημίαν Σας πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον καὶ ἀναμένω τὶς σχετικὲς ἐνέργειές Της πρὸς σωφρονισμόν σας. Ἐπιστεγάζων τὸ παρὸν «τυφέκισμα» σᾶς καλῶ εἰς μετάνοιαν! Μὲ μίαν νεωτέραν δήλωσίν σας νὰ ζητήσετε συγγνώμην ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸν Λαόν. Καὶ νὰ τρέξετε σὲ ἕνα ἱερέα-πνευματικόν, γιὰ νὰ ἐξομολογηθῆτε τὶς ἁμαρτίες σας. Ἀλλοιῶς θὰ ἔχετε τὴν κατάραν τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ μὲ τὴν ἀσεβεστάτην δήλωσίν Σας ἔχετε βγεῖ πλέον ἀπὸ τὴν ἀγκάλην τοῦ Θεοῦ! Δυστυχῶς Σᾶς ἔχει κυριεύσει ὁ Διάβολος!

Στὴ συνέχεια παραθέτω τὴν Διαμαρτυρίαν μου πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Σᾶς εὔχομαι ΚΑΛΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ!

† Ὁ Μητροπολίτης

πρ. Καλαβρύτων ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Αἴγιον, 22 Αὐγούστου 2022

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΙΣ:

Πρὸς ἐπικύρωσιν τῶν ἀνωτέρω λυπηρῶν διαπιστώσεων, ὅτι δηλ. Κύριε Πιερρακάκη τελικῶς εἶσθε ἕνας ΑΘΕΟΣ ἄνθρωπος, ἦλθεν ἡ εὐχετήριος κάρτα σας γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς 15ης Αὐγούστου, ὅπου δὲν ἀναφέρετε καθόλου τὸ ὄνομα τῆς Παν­αγίας μας, καὶ τὸ σχετικὸ καυστικὸ σχόλιο τοῦ Καθηγητοῦ κ. Βαθιώτη, τὸ ὁποῖον δημοσιεύθηκε στὴν Ἐφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ τῆς 20ῆς λήγ. Μηνός! Εἴχαμε ὁλοκληρώσει τὶς ἀνωτέρω σημειώσεις μας, ὅταν ἦλθε στὰ χέρια μας τὸ κείμενο τοῦ κ. Βαθιώτη. Τὸ ἐθεωρήσαμε ὡς δῶρον ἐξ Οὐρανοῦ! Εἶσθε, λοιπόν, ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ! Εἶσθε ἕνας ΑΘΕΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ!

Ἰδοὺ τώρα τὸ σχόλιο τοῦ Καθηγητοῦ κ. Κ. Βαθιώτη, στὸ ἄρθρο μὲ τίτλο: «ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ, Διχαστικοὶ Δεσποτάδες ἄντε Γειά!»

«Προφανῶς, ἡ ἀνέπνευστη ἀνάρτηση τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας καὶ Ψηφιακῆς Διακυβέρνησης Κυρ. Πιερρακάκη μὲ τὴν πληκτικὴ καὶ προπάντων χριστιανικὰ ἄχρωμη, ἄοσμη καὶ ἄγευστη εὐχὴ «Καλὸ Δεκαπενταύγουστο. Εὐχὲς γιὰ ὑγεία καὶ εὐτυχία!», ἡ ὁποία συνοδεύθηκε ἀπὸ μία καρικατούρα καμπαναριοῦ χωρὶς Σταυρό, ἦταν, κατὰ τὴν γλωσσικὴ καὶ θεολογικὴ θεώρηση τοῦ Μητροπολίτη, ἄμεμπτη!». Ὅταν ὅμως Ὑπουργοὶ καὶ Μ…. μιλοῦν τὴν ἴδια γλώσσα, τότε αὐτὴ θὰ πρέπει νὰ ἐλέγχεται μέσα ἀπὸ τὰ γυαλιὰ τοῦ ἀνάποδου κόσμου».

(Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ 20.08.2022, σελ. 9)

Καλάβρυτα, 1η Αὐγούστου 2022

Πρὸς τὴν Διαρκῆ Ἱερὰν Σύνοδον

Τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Ἰω. Γενναδίου, 14

115 21 ΑΘΗΝΑΣ

Μακαριώτατε Ἅγιε Πρόεδρε,

Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί,

Ἡ ἀρχιερατική μου καρδία καθημερινῶς πληγώνεται ἀπὸ τὰς ἐκδηλώσεις ἀσεβείας μερικῶν ἐπωνύμων Δημοσίων Προσώπων, διὰ τῶν ὁποίων βλασφημεῖται τὸ Ὄνομα τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ!

Τελευταῖον περιστατικὸν εἶναι ἡ συμπεριφορὰ τοῦ Ὑπουργοῦ Ψηφιακῆς Διακυβερνήσεως κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, ὁ ὁποῖος ἐπήνεσε καὶ ἐξῇρε τὰς ἄκρως βλασφήμους δηλώσεις κάποιου ἀσεβεστάτου ἀλλοδαποῦ, τοῦ περιβόητου Γιούβαλ Χαράρι, ὁ ὁποῖος εἶπεν, ὅτι «ὁ Χριστὸς εἶναι ἕνα μεγάλο ψέμα» καὶ μάλιστα ἐχαρακτήρισε «ὅλη τὴν ἱστορία Του ὡς fake news»!!!! (βλ. Ἐφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ τῆς 29ης Ἰουλίου, σελ. 1η καὶ 2α).

Αἱ βλάσφημοι αὗται Δηλώσεις εἶδον τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος καὶ μάλιστα μὲ ἕνα ἐξαιρετικὰ ἐντυπωσιακὸν τρόπον τόσον εἰς τὸν Ἡμερήσιον Τύπον, ὅσον καὶ εἰς τὸ Διαδίκτυον! Ἰδοὺ μία ἐξ αὐτῶν εἰς τὴν ἱστοσελίδα ProNews τῆς 30ῆς Ἰουλίου 2022:

«Ὑπουργὸς Κ. Πιερρακάκης: Δηλώνει θαυμαστὴς τοῦ Γιούβαλ Χαράρι, ποὺ λέει ὅτι «ὁ Χριστὸς εἶναι ἕνα ψέμα»!

Διερωτῶμαι καὶ Σᾶς ἐρωτῶ: Τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος ὁρίζει, ὅτι ἐπίσημος θρησκεία τοῦ Κράτους εἶναι ἡ Ἀνατολικὴ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἡ Ὁποία «γνωρίζει κεφαλὴν της τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν»! Πῶς, λοιπόν, ἕνας Ὑπουργὸς τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως δύναται νὰ ὑβρίζη τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ νὰ ἐκφράζη τὸν θαυμασμὸν του διὰ τὸν ὑβριστὴν τοῦ Χριστοῦ μας ΧΑΡΑΡΙ, ὁ ὁποῖος μεγαλοφώνως κραυγάζει, ὅτι «ὁ Χριστὸς εἶναι ἕνα ψέμα»;

Ἰδοὺ καὶ ἡ σχετικὴ διάταξις τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος τῶν Ἑλλήνων:

Ἄρθρο 3: (Σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας)

1. Ἐπικρατοῦσα θρησκεία στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἡ θρησκεία τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. H Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας, ποὺ γνωρίζει κεφαλὴ της τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, ὑπάρχει ἀναπόσπαστα ἑνωμένη δογματικὰ μὲ τὴ Μεγάλη Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ μὲ κάθε ἄλλη ὁμόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τηρεῖ ἀπαρασάλευτα, ὅπως ἐκεῖ­νες, τοὺς ἱεροὺς ἀποστολικοὺς καὶ συνοδικοὺς κανόνες καὶ τὶς ἱερὲς παραδόσεις. Εἶναι αὐτοκέφαλη, διοικεῖται ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Ἀρχιερέων καὶ ἀπὸ τὴ Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο ποὺ προέρχεται ἀπὸ αὐτὴ καὶ συγκροτεῖται, ὅπως ὁρίζει ὁ Καταστατικὸς Χάρτης τῆς Ἐκκλησίας, μὲ τήρηση τῶν διατάξεων τοῦ Πατριαρχικοῦ Τόμου τῆς κθ΄ (29) Ἰουνίου 1850 καὶ τῆς Συνοδικῆς Πράξης τῆς 4ης Σεπτεμβρίου 1928.

Μακαριώτατε Ἅγιε Πρόεδρε,

Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί,

Δὲν θὰ πρέπει νὰ ἀντιδράσετε κατὰ τρόπον ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΝ, ὥστε ὁ ὑβριστὴς τοῦ Κυρίου μας νὰ ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΘΗ ἀπὸ τῆς θέσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Κυβερνήσεως Μητσοτάκη; Δὲν θὰ πρέπει νὰ ΑΦΟΡΙΣΕΤΕ ἀμέσως αὐτὸν τὸν ΒΛΑΣΦΗΜΟΝ Ὑπουργόν; Δὲν θὰ πρέπει νὰ ἱκανοποιήσετε τὰ πλήθη τῶν εὐσεβῶν καὶ Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν ὁποίων δακρύζουν, ἡ δὲ καρδία των θλίβεται ἕως θανάτου διὰ τὴν ἐξύβρισιν τοῦ Νυμφίου τῆς ψυχῆς μας; Δὲν θὰ πρέπει νὰ ξυπνήσετε τὴν Ἑλληνικὴν Δικαιοσύνην ἀπὸ τὸν λήθαργόν, εἰς τὸν ὁποῖον ἔχει περιέλθει; Οἱ ‘Ἕλληνες Δικασταί, μαζὶ δὲ μὲ αὐτούς, δυστυχῶς, καὶ ἡ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ἡ Κυρία Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ἀγωνίζονται διὰ τὴν ἀποφυλάκισιν κάποιου εὐρέως γνωστοῦ Ἠθοποιοῦ, ὁ ὁποῖος ἔχει καταδικασθῆ εἰς δωδεκαετῆ φυλάκισιν διὰ παραπτώματα ἀνηθίκου συμπεριφορᾶς;

Μακαριώτατε Ἅγιε Πρόεδρε,

Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί,

Ἐὰν δὲν διαμαρτυρηθῆτε Ὑμεῖς, ΟΥΔΕΙΣ ΕΤΕΡΟΣ δύναται νὰ Σᾶς ἀντικαταστήση! Εἶσθε ἡ ΚΕΦΑΛΗ τῆς Ἐκκλησίας! Εἶσθε τὸ «ἅλας τῆς γῆς»! «Ὑμεῖς ἐστέ τὸ ἅλας τῆς γῆς* ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῆ ἐν τίνι ἁλισθήσεται; Εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων», λέγει τὸ ἀψευδὲς στόμα τοῦ Κυρίου μας! (Ματθ. Κεφ.5,13).

Ἀναμένομεν, λοιπόν, ΑΜΕΣΩΣ τὴν Ὑμετέραν ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΝ ἀντίδρασιν!

Ἐπὶ δὲ τούτοις διατελοῦμεν

Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφὸς

† Ὁ πρώην ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΙΣ:

«Καινὰ δαιμόνια εἰς τὴν Δικαιοσύνην»!

Previous Article

Ἡ Ἐκκλησία κατέστρεψε ἤ διέσωσε τήν ἀρχαιοελληνική μας παράδοση;

Next Article

Αναφορά στο άνοιγμα των αρχείων του Βατικανού για την περίοδο του Β΄ Παγκ. πολέμου