«Ὁ Μακαριώτατος καὶ οἱ Συνοδικοὶ νὰ μεταβοῦν αὐτοπροσώπως εἰς τοὺς δοκιμαζομένους ὑγειονομικούς»

Share:

Ὅλα τὰ κράτη ἤλλαξαν στάσιν πρὸς τοὺς ὑγειονομικούς, μόνον ὁ Ὑπ. Ὑγείας κ. Πλεύρης παραμένει ὑποστηρικτὴς τοῦ ἀντιεπιστημονικοῦ παραλογισμοῦ. Παραθέτομεν μέρος ἀπὸ τὸ δελτίον τύπου ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου «ΤΟ ΧΑΝΙ ΤΗΣ ΒΟΣΤΙΤΣΑΣ» τῆς Ἱ. Μ. Καλαβρύτων τῆς 1ης Νοεμβρίου 2022:

«Τὴν 1ην Νοεμβρίου 2022 καί περί ὥραν 12ην μεσημβρινήν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρ. Καλαβρύτων κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ, ἄνευ προειδοποιήσεως καί ὅλως ἰδιωτικῶς, εἰς ἔνδειξιν τῆς πατρικῆς του ἀγάπης, ἐπισκέφθηκε τούς Ὑγειονομικούς, οἱ ὁποῖοι ἀπό τοῦ μηνός Φεβρουαρίου τοῦ τρέχοντος ἔτους διημερεύουν καί διανυκτερεύουν εἰς τό πεζοδρόμιον ἔξω ἀπό τό Ὑπουργεῖον Ὑγείας! Ἐπειδή δέν ἐδέχθησαν νά ὑποβληθοῦν εἰς τό ἐμβόλιον Covid-19 κατά τοῦ κορωνοϊοῦ, ὑπεβλήθησαν εἰς τήν ποινήν τῆς ἀναστολῆς ἐργασίας, συνεπῶς ἐστερήθησαν τοῦ μηνιαίου μισθοῦ των! Δηλ. ἄνευ δικαστικῆς τινός ἀποφάσεως, ΟΛΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ὑπεβλήθησαν εἰς τήν ποινήν τῆς ἀργίας ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, δηλ. εἰς τόν «ἐκ πείνης θάνατον»!!!

Τό σύνολον τῶν ταλαιπωρημένων αὐτῶν Ἀδελφῶν μας εἰς ὅλην τήν Ἑλλάδα εἶναι 7.500 Ἰατροί καί Ὑγειονομικοί!

Διά τήν πραγματοποίησιν αὐτῆς τῆς ποιμαντικῆς ἐπισκέψεως τοῦ Σεβ. κ. Ἀμβροσίου ὑπῆρξαν τρία (3) πολύ σημαντικά γεγονότα:

1ον) Ἡ ἐκ μέρους τῆς σεπτῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σχετική Ἀνακοίνωσις, διά τῆς ὁποίας ἐκφράζεται ἡ συμπάθεια τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός τούς πολύ σκληρά καί πολύ ἀπάνθρωπα δοκιμαζομένους Ὑγειονομικούς Ἀδελφούς μας.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀπεφάσισεν, ὅπως προβῇ σέ διάβημα πρός τόν ἁρμόδιον Ὑπουργόν Ὑγείας, ὥστε νά ἀρθῇ ἡ συντελουμένη ἀδικία. Ἐπίσης ἀπεφάσισεν, ὅπως δύο Ἀρχιερεῖς-Μέλη τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ἐπισκεφθοῦν τούς διαμαρτυρομένους Ὑγειονομικούς ἐκεῖ ἔξω ἀπό τό Ὑπουργεῖον Ὑγείας. Σᾶς ὑπενθυμίζω, ὅτι οἱ πληγωμένοι αὐτοί Ἀδελφοί μας εὑρίσκονται ἐκεῑ εἰς τήν ὁδόν Ἀριστοτέλους, ὅπου καί διημερεύουν καί διανυκτερεύουν ἀπό τόν μῆνα Φεβρουάριον τοῦ 2022!! Πλήν ὅμως τόσον τὰ αὐτιά, ὅσον καί τά μάτια τοῦ Ὑπουργοῦ Ὑγείας κ. Θάνου Πλεύρη ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ!

…Ὁ Σεβασμιώτατος Γέρων Μητροπολίτης κ. Ἀμβρόσιος, παρακληθείς διά νά σχολιάσῃ τήν Ἀνακοίνωσιν τῆς Ἱερᾶς Συν­όδου ἐδήλωσε τά ἑξῆς:

«Χαίρω ὅλως ἰδιαιτέρως, διότι ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία ἔλαβε τήν Ἀπόφασιν νά συμπαρασταθῇ εἰς τά σκληρῶς δοκιμαζόμενα Τέκνα Της, ἤτοι τούς 7.500 Ὑγειονομικούς, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ καί ἑπομένως πεινοῦν, διψοῦν καί ἀναστενάζουν, αὐτοί καί τά μέλη τῆς οἰκογενείας των! Βεβαίως ἡ χαρά μου θά ἦτο ἀκόμη μεγαλύτερη, ἐάν ἀπεφάσιζαν νά μεταβοῦν ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ «ἐν Σώματι», δηλ. καί ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος-Πρόεδρος τοῦ Σώματος καί οἱ δώδεκα (12) Ἀρχιερεῖς-Μέλη τῆς Δ.Ι.Σ., ἐπαναλαμβάνω, νά μεταβοῦν αὐτοπροσώπως

ΠΡΩΤΟΝ: Εἰς τούς δοκιμαζομένους Ὑγειονομικούς Ἀδελφούς μας ἐκεῖ ἔξω ἀπό τό Ὑπουργεῖον Ὑγείας,

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Εἰς τόν Ὑπουργόν Ὑγείας κ. Θάνον Πλεύρην, καί

ΤΡΙΤΟΝ: Εἰς τόν Πρωθυπουργόν κ. Κυριάκον Μητσοτάκην,

προκειμένου νά παρακαλέσουν, νά ἱκετεύσουν θά ἔλεγα, διά τήν ἄμεσον ὑπηρεσιακήν ἀποκατάστασιν τῶν ΕΝ ΑΝΑΣΤΟΛῌ τελούντων 7.500 Ὑγειονομικῶν, τέκνων τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

Ἐάν ἡ Ἱερά Σύνοδος ἔπραττε τά παραπάνω, τότε εἶμαι βέβαιος, ὅτι τό πρόβλημα τῶν Ὑγειονομικῶν θά ἐλύετο ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ! Γένοιτο!»

2ον) Τό γεγονός, ὅτι τό Ἀνώτατον Δικαστήριον τῆς Νέας Ὑόρκης ἐπαναφέρει εἰς τήν θέσιν των ὅλους τούς κρατικούς ὑπαλλήλους, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἀπολυθῆ μόνον καί μόνον διά τόν λόγον, ὅτι ΔΕΝ ΗΣΑΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ! Καί ὄχι μόνον ἐπαναφέρει ἕκαστον εἰς τήν θέσιν του, ἀλλά καί τοῦ ἀποδίδει τό σύνολον τῶν παρακρατηθεισῶν ἀποδοχῶν του μέ ἀναδρομικήν ἰσχύν! Σημειωτέον, ὅτι ἡ Ἀπόφασις τοῦ Ἀνωτάτου αὐτοῦ Δικαστηρίου ἰσχύει ὄχι μόνον διά τούς Ὑγειονομικούς ὑπαλλήλους, ἀλλά καί δι’ ὅλους «τούς Δημοσίους ὑπαλλήλους στή Νέα Ὑόρκη, συμπεριλαμβανομένης τῆς Ἀστυνομίας καί τῆς Πυροσβεστικῆς», ὅπως γράφει ἐπί λέξει ὁ Ἀξιότιμος Κύριος Γεώργιος Μιχαλόπουλος, ἐκδότης τῆς μαχητικῆς Ἐφημερίδος «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ» (Βλ. σελ. 3, φ. τῆς 1ης.11.2022).

3ον) Καί, τέλος, τήν προσωπικήν μου πατρικήν ἐπίσκεψιν εἰς τούς πενομένους, ἀδικουμένους καί πεινασμένους Ὑγειονομικούς Ἀδελφούς μας σήμερα ἐπέβαλε καί ἕνα τρίτον γεγονός, ἤτοι ἡ εἴδησις, ὅτι ἡ νέα Πρωθυπουργός τῆς Ἰταλίας κυρία Τζ. Μελόνι, ἅμα τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων της διέταξε τήν ἄμεσον ἐπιστροφήν εἰς τήν θέσιν των ὅλων τῶν ὑπαλλήλων τοῦ Δημοσίου τῆς Ἰταλίας, οἱ ὁποῑοι εὑρίσκονται ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ! (Βλ. καί Ἐφημερίδα ΜΑΚΕΛΕΙΟ τῆς 1ης.11.2022, σελ. 8).

Ταῦτα πάντα ὡδήγησαν τά βήματα τοῦ Σεβ. κ. Ἀμβροσίου εἰς τό νά πραγματοποιήσῃ μίαν ἀνεπίσημον καί χωρίς προειδοποιήσεις καί τυμπανοκρουσίες ἐπίσκεψιν εἰς τούς πονεμένους Ὑγειονομικούς Ἀδελφούς μας ἐκεῖ ἔξω ἀπό τό Ὑπουργεῖον Ὑγείας».

Previous Article

Ἱστορία ἢ δογματική;

Next Article

Νέο κρεσέντο ὑποκρισίας καί ἀοριστολογίας ἀπό τόν “Πάπα” Φραγκίσκο