Ὁ Μητροπολίτης Ἠλείας περὶ ὑποθέσεως «Κουφοντίνα»

Share:

Μετὰ ἀπὸ δημοσίευμα τῆς «Ἐφημερίδας τῶν Συντακτῶν», μὲ τὸ ὁποῖον καλεῖ τὸν Προκαθήμενον τῆς Ἑλλάδος νὰ παρέμβη εἰς τὴν ὑπόθεσιν τοῦ κ. Κουφοντίνα ὁ Σεβ. Ἠλείας ἐτοποθετήθη διὰ τοῦ ἑξῆς κριτικοῦ σχολίου, ποὺ ἀνήρτησεν εἰς τὴν ἐπίσημον ἱστοσελίδα τῆς Ἱ. Μ. Ἠλείας τῆς 1ης Μαρτίου 2021:

«Εἶναι ἕνα κείμενο πράγματι πολὺ καλό, σπάνιο θὰ ἔλεγα, ἀλλὰ ὑποκριτικό. Τονίζει ὅλα τὰ καλὰ τῆς Χριστιανικῆς μας πίστεως, γιὰ νὰ ἐπιτύχη τὴν κατάργησί τους, διὰ νὰ ἐπιβάλη δηλαδὴ τὴν ἄρνησι τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ ἐξηγοῦμαι: α. Ζητοῦν ἀπὸ τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κ.ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ νὰ ἐπέμβη διὰ νὰ μὴ πεθάνη ὁ κ. Κουφοντίνας. Ὅμως ὁ κ. Κουφοντίνας δὲν ἔχει καταδικασθῆ σὲ θάνατο παρὰ τοὺς πολλοὺς φόνους ποὺ ἔκανε καὶ ἄφησε χῆρες γυναῖκες καὶ ὀρφανὰ παιδιά, ἀλλὰ σὲ ἰσόβια.Τώρα μόνος του θέλει νὰ πεθάνη. Προσευχὲς πρέπει νὰ κάνη ὁ Μακαριώτατος καὶ ὅλοι μας, διὰ νὰ ἀλλάξη ὁ κ. Κουφοντίνας μυαλό, νὰ «συνέλθη εἰς ἑαυτόν», ὡς ὁ ἄσωτος υἱὸς τῆς σημερινῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς ΝΑΙ, ἀλλὰ ὄχι διὰ νὰ τοῦ ἀφαιρεθῆ ἡ ἐλευθερία τῆς βουλήσεώς του. Γιατί ἡ ἐλευθερία τῆς βουλήσεώς μας εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο.

β. Ἀπορῶ πῶς οἱ συντάκτες τῆς παραπάνω ἐκκλήσεως δὲν κατάλαβαν ὅτι οἱ φωνασκοῦντες καὶ προκαλοῦντες καταστροφὰς ἀναρχικοὶ αὐτὸ θέλουν καὶ ἐκζητοῦν· Τὴν κατάργησι τοῦ Κράτους δικαίου καὶ τῆς Νομιμότητος καὶ τὴν ἐπικράτησι τοῦ νόμου τῆς ζούγκλας. Νὰ τοὺς ἐπιτραπῆ νὰ κάνουν ὅ,τι θέλουν. Εἶναι τοῦτο δυνατὸν καὶ ἐπιτρεπτόν; Ἀσφαλῶς ΟΧΙ.

γ. Ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ μὴ ὑπενθυμίσω στοὺς Συντάκτας τοῦ ἀνωτέρω κειμένου τῆς Ἐφημερίδος τῶν Συντακτῶν καὶ ταῦτα: I. Κάθε ἡμέρα αὐτοκτονοῦν, δυστυχῶς, πολλοὶ συνάνθρωποί μας. Δὲν εἶδα κάποια διαμαρτυρία τους. Δὲν ἐζήτησαν νὰ ληφθοῦν μέτρα πρὸς ἀποφυγὴν τῶν αὐτοκτονιῶν. Καὶ II. Κάθε ἡμέρα μὲ τὶς ἐκτρώσεις γίνονται τόσοι θάνατοι ἐμβρύων- λένε γιὰ 300.000 τὸν χρόνο – ἀλλὰ ὄχι μόνον γι’αὐτὸ δὲν εἶδα κάποια ἀντίδρασι, ἀλλ’ ὅταν ἡ Ἐκκλησία μας διαμαρτύρεται, Δημοσιογράφοι εἶναι ὑπὲρ τῶν ἐκτρώσεων!! Συμβιβάζονται αὐτὰ μὲ τὴν παραπάνω ἔκκλησιν;»

Previous Article

Τρεῖς Μητροπόλεις ἀποίμαντοι! Ἀδιαφορεῖ ἡ Ἱεραρχία;

Next Article

6 Μαρτίου

Διαβάστε ακόμα