Ὁ «Νέρων» τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς κατακαίει τὴν Ὁμογένειαν τῆς Αὐστραλίας

Share:

Γράφει ὁ κ. Ἀντώνιος Χαραλάμπης

Τείνω νὰ πιστεύσω ὅτι αἱ φλόγαι ποὺ καίουν ἐπὶ τρίμηνον καὶ ἔχουν ἀφανίσει δισ­εκατομμύρια δάσους καὶ ζώων εἰς τὴν Αὐστραλίαν, ὅπως δυστυχῶς καὶ ἀνθρωπίνας ζωάς, εἶναι ὀλιγώτερον κακὸν ἀπὸ τὴν πνευματικὴν λαίλαπα ποὺ ἐπιφέρει εἰς τὰς ψυχὰς τῶν πιστῶν ὁ Προκαθήμενος τῆς Αὐστραλίας, εἰς τὰς χεῖρας τοῦ ὁποίου εἶναι ἡ ὁμογένειά μας. «Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι· φοβήθητε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ» (Ματθ. 10,28). Ὁ Θεὸς ἔδωσε 10 πληγὰς εἰς τὸν Φαραὼ, διὰ νὰ δείξη εἰς αὐτὸν πόσον κακὸν ἔκανεν εἰς τὸν λαὸν καὶ τὸν ἑαυτόν του, ἐπειδὴ ἦτο ὁ ἴδιος ὑπέρτερον κακὸν καὶ ἀπὸ ὅλας τὰς πληγάς μαζί!

Ἡ φαραωνικὴ ἑορτὴ

Δὲν ἄργησε νὰ δείξη ὁ Σεβ. Αὐστραλίας ποῖον εἶναι τὸ πραγματικὸν πρόσωπον αὐτοῦ, τὸ ὁποῖον κρύπτεται ὄπισθεν τοῦ προσωπείου τοῦ δῆθεν ταπεινοῦ ἐργάτου τοῦ εὐαγγελίου. Ἂν ἦτο ἄλλωστε ὄντως «ταπεινὸς», δὲν θὰ ἔκανε τὰ ἀδύνατα δυνατά, διὰ νὰ ὑποσκελίση τὸν Προικοννήσου Σεβ. Ἰωσὴφ καὶ νὰ ἐκλεγῆ εἰς τὴν θέσιν του.

Ποῖος λοιπὸν εἶναι ὁ Αὐστραλίας κ. Μακάριος Γρινιεζάκης; Εἶναι ὁ πρῶτος Προκαθήμενος τῆς Αὐστραλίας ποὺ ἀπεφάσισε νὰ ὀργανώση ἀνεπαναλήπτου μεγέθους δεξίωσιν ποὺ καὶ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος θὰ ἐζήλευε! Διὰ ποῖον λόγον; Διὰ τὰ «ὀνομαστήριά» του! Ἀντὶ ὡς καλόγερος νὰ κλεισθῆ εἰς σπήλαιον καὶ νὰ κλαύση διὰ τὰς ἁμαρτίας του, διότι κατὰ τὴν διδασκαλίαν τῶν Ἁγίων μόνον ἁμαρτίας πράττομεν ὅλοι, ὠργάνωσε δεξίωσιν 1.300 ἀνθρώπων! Καλῶς ἀνεγνώσατε: 1.300 ἀτόμων! Τοὺς συνεκέντρωσε, μὴ φειδόμενος κόπου καὶ ἐξόδων, διὰ νὰ τὸν δοξάζουν!

Ὤ! Ἅγιε Μακάριε, σὺ ποὺ ἠσκήτευσας αὐστηρῶς εἰς τὴν ἔρημον τῆς Νιτρίας καὶ ἀπέφευγες ὅσους ἤθελον νὰ σὲ ἐγκωμιάσουν, εἰπέ μας πῶς ἀνέστησες τὸν νεκρόν; διὰ δεξιώσεων ἢ δι’ αὐτοπροβολῆς; Αὐτὴ εἶναι ἡ «μίμησις Ἁγίου», ἐκδήλωσις πρὸς τιμὴν τοῦ ἑαυτοῦ του;

Ἀναλογισθεῖτε ἔξοδα καὶ σπατάλην, τὴν στιγμὴν ποὺ οἱ μὲν Αὐστραλοὶ ἐκάησαν ζωντανοὶ καὶ τὰ χρήματα θὰ ἦτο δυνατόν νὰ δοθοῦν διὰ τὴν ἀνακούφισίν των, οἱ δὲ Ἕλληνες διέρχονται οἰκονομικὴν κρίσιν καὶ ζοῦν μὲ ἐπιδόματα! Τί θὰ ἀπολογηθῆ ἐνώπιον ὅσων διαβάζουν τὰ ὑπερφίαλα ἀνακοινωθέντα καὶ εἰς τὸν πρόσωπόν του αἰσθάνονται ἀποστροφὴν διὰ τὴν Ἐκκλησίαν; Ὁ ρόλος τοῦ Ἐπισκόπου εἶναι νὰ οἰκοδομῆ τὰς ψυχάς, ἀλλὰ αὐτὸς τὰς κατακρημνίζει, διδάσκων τὸ πνεῦμα τῆς «νέας ἐποχῆς», ὅπου οἱ Ἐπίσκοποι εἶναι χειρότεροι ἀπὸ τοὺς κοσμικούς: Ἐκδηλώσεις πολυτελείας καὶ αὐτοειδωλοποιήσεως! Κενότης! Κούφια λόγια! Αὐτὰ συμβαίνουν, ὅταν δὲν ὑπάρχη περιεχόμενον. Ὁ κυρὸς Αὐστραλίας Στυλιανός, τουλάχιστον ἦτο λόγιος, διὰ τοῦτο καὶ οὐδέποτε δὲν ἐξέπεσεν εἰς τὸ ἐπίπεδον τῆς αὐτοδιαφημίσεως. Ὁ νῦν ὅμως, ποὺ διαρκῶς περιαυτολογεῖ διὰ τὴν (ὑποτιθεμένην) Καθηγητικήν του ἕδραν, μόνον δελτία τύπου συντάσσει διά… τὸ πρόσωπόν του.

Αὐτὴ εἶναι ἡ νέα θεολογία: ἡ θεολογία τοῦ «image». Δημιουργεῖ μίαν ψευδῆ εἰκόνα διὰ τὸν ἑαυτόν του καὶ τὸν ρόλον του εἰς τὸ ποίμνιον, δηλ. ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετον ἀπὸ αὐτὸ ποὺ διδάσκει τὸ Ἱ. Εὐαγγέλιον. Τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητος ἔχουν κατακυριεύσει τὰ σωθικὰ τοῦ Αὐστραλίας, πουθενὰ χῶρος διὰ μετάνοιαν. Διὰ τοῦτο δὲν σβήνει ἡ φωτιά, διότι πυρπολητὴς εἶναι ὁ ἴδιος! Ὁ λαός ὅμως πλέον ἀντιλαμβάνεται τό ποιόν του.

Εἰς τὴν ἐκδήλωσιν εἶχεν ὀργανώσει μαγνητοσκοπημένας εὐχάς ἀπὸ συγγενεῖς καὶ «ἀγαπημένα πρόσωπα» ἀπὸ τὴν Κρήτην μὲ ἀποδέκτην τὸν ἴδιον. Ἰδιαιτέρως εἰς τὸν ἄγαμον κληρικὸν «φίλοι καὶ συγγενεῖς» του ὀφείλουν νὰ εἶναι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, κανεὶς ἕτερος. Εἶχεν ὀργανώσει ἐπίσης μαγνητοσκοπημένην εὐχὴν ἀπὸ τὸν Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως, πού «ἐπέτεινε τὴ συγκίνησή του», ὡς γράφει τὸ ἐπίσημον ἀνακοινωθέν! Εἶχε τόσο καιρὸν νὰ τοῦ ὁμιλήση, ὥστε συνεκινήθη; Πρώτην φορὰν τοῦ εὔχεται ὁ Πατριάρχης; Πῶς ἄλλως ὅμως θὰ γίνη ἡ «φιέστα», ἐὰν δὲν ἔχη καὶ ὀλίγον ἀπὸ «Πατριάρχην»; Τόσην μέριμναν καὶ ἐπιμέλειαν, ὅπου θὰ ἄξιζεν ὄσκαρ σκηνοθεσίας. Καὶ βεβαίως, τὸ ἀποκορύφωμα ἦτο ὅτι εἰς γιγαντοοθόνην προεβάλετο ὁ ἴδιος δίπλα εἰς τὸν Ἅγιον Μακάριον! Τοιαύτη γὰρ θεομπαιξία, ἐγνώσθη σου ἡ ἀποστασία!

Previous Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Next Article

Νὰ ἀπαντήση ὁ κ. Τσιόδρας

Διαβάστε ακόμα