Ὁ Ναυπάκτου ὑπὲρ τῆς Πανορθοδόξου

Share:

Ἂν ὁ Σεβ. Ναυπάκτου πιστεύη ὅσα ἔγραψεν εἰς τὴν ποιμαντορικὴν ἐγκύκλιόν του διὰ τὸ νέον ἔτος, τότε βεβαίως στηρίζει ὄχι μόνον τὴν πρωτοβουλίαν ἑνότητος τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων ἀλλὰ καὶ τὸ αἴτημα τῶν Μητροπολιτῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διὰ σύγκλησιν Συνόδου. Παραθέτομεν ἀποσπάσματα:

«Ὁ Μέγας Βασίλειος παρομοιάζει τὴν κατάσταση τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἐποχῆς του μὲ μία ναυμαχία μὲ τὴν σύρραξη τῶν πλοίων… Καὶ ἐνῶ ὁ ἴδιος θὰ προτιμοῦσε νὰ σιωπήση, γιατί δὲν θὰ τὸν ἄκουγε κανένας, ὅμως ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὴν Ἐκκλησία ἀνέλαβε μία ἔντονη δραστηριότητα, γιὰ νὰ ἐπικρατήση ἡ εἰρήνη καὶ ἡ ἀγάπη μεταξὺ τῶν Ἐκκλησιῶν.

Κυρίως, χρησιμοποίησε τέσσερεις τρόπους. Ὁ πρῶτος ἦταν ἡ ἀποστολὴ ἐπιστολῶν σὲ διαφόρους Ἐπισκόπους, Κληρικούς, πολιτικοὺς ἄρχοντες, ρήτορες καὶ φιλοσόφους φίλους του γιὰ δογματικὰ θέματα, καὶ γιὰ ἄλλα θέματα ποὺ ἀπασχο­λοῦ­σαν τοὺς Χριστιανούς. Ὁ δεύτερος τρόπος ἦταν ἡ προσωπικὴ ἐπικοινωνία μὲ διάφορες Ἐκκλησίες ἢ μὲ ἀντιπροσώπους τους, προκειμένου νὰ εὑρεθοῦν λύσεις γιὰ τὰ δογματικὰ καὶ τὰ ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Ὁ τρίτος τρόπος ἦταν ἡ πρόταση γιὰ σύγκληση Συν­όδων προκειμένου νὰ ληφθοῦν οἱ ἀπαραίτητες ἀποφάσεις. Καὶ ὁ τέταρτος τρόπος ἦταν ἡ προσευχή. Γι’ αὐτὸ στὴν εὐχὴ τῆς ἀναφορᾶς στὴν θεία Λειτουργία ποὺ συνέταξε, προσεύχεται: «Παῦσον τὰ σχίσματα τῶν Ἐκκλησιῶν… τὰς τῶν αἱρέσεων ἐπαναστάσεις ταχέως κατάλυσον τῇ δυνάμει τοῦ ἁγίου σου Πνεύματος». Οἱ αἱρέσεις τελικὰ ἀντιμετωπίζονται κυρίως μὲ τὴν δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

…δὲν ἔκανε συζητήσεις διπλωματικές, ὥστε νὰ δεχθῆ συμβιβασμοὺς στὴν πίστη… Ὁ λόγος του καὶ ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ἐνεργοῦσε εἶναι ὑπόδειγμα καὶ γιὰ ἐμᾶς σήμερα, τοὺς Ἐπισκόπους… Δὲν μᾶς λείπουν σήμερα τὰ ἐπιχειρήματα, ἀλλὰ ἅγιοι Ἐπίσκοποι…».

Previous Article

Ὁ Κύκκου ὑπὲρ τῆς Πανορθοδόξου

Next Article

Πρωτοφανές: Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι συνυπέγραψαν μὲ μουφτῆδες διακήρυξιν κατὰ τῆς ἐνδοοικογενειακῆς βίας!

Διαβάστε ακόμα