Ὁ Πατριάρχης θὰ ἐπέμβη εἰς τὴν Μ. Λαύραν;

Share:

Καταγγέλλεται εἰς τὰ μέσα ἐνημερώσεως ἕνα «περιβαλλοντικὸν ἔγκλημα» ἀπὸ τὴν Ἱ. Μ. Μ. Λαύρας. Τί συμβαίνει; Ἡ Ἱ. Μονὴ πρέπει νὰ ἀπαντήση, διὰ νὰ μὴ διασύρεται τὸ ὄνομα τοῦ Ἄθω. Ὁ Πατριάρχης Κων/λεως πού φημίζεται διὰ τὰς οἰκολογικάς του ἀνησυχίας θὰ λάβη θέσιν; Παραθέτομεν πληροφορίας ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Μπὰμ» τῆς 7ης Ἰουνίου 2020:

«Περιβαλλοντικὸ ἔγκλημα, στὸ ὁποῖο ἐμπλέκεται ἡ Μονὴ Μεγίστης Λαύρας καὶ ὁ ἡγούμενός της Πρόδρομος Λαυριώτης. Σημειώνεται πὼς ἡ Μονὴ Μεγίστης Λαύρας σύστησε τὸ 2005 τὴν ἑταιρεία μὲ τὴν ὀνομασία «Αἰολικὴ Νότιας Σκύρου ΑΕ» μὲ ἑταίρους κατὰ 95% τὴ Μονὴ καὶ 5% τὴν ἑταιρεία «ΕΝΤΕΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕ», τοῦ ἐπιχειρηματία Κώστα Φιλιππίδη, μὲ στόχο τὴ δημιουργία τῶν αἰολικῶν πάρκων. Ἡ ἐγκατάσταση ἀνεμογεννητριῶν θὰ εἶναι σὲ προστατευμένη περιοχὴ Natura, 37.000 στρεμμάτων, ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὸ 1/8 τοῦ νησιοῦ… προβλέπεται νὰ ἐγκατασταθοῦν 60 ἀνεμογεννήτριες, μὲ ὅρους οἰκοδομησιμότητας, τὸ ὕψος τῆς κάθε ἀνεμογεννήτριας θὰ προσομοιάζει μὲ οὐρανοξύστη ὕψους 60 ὀρόφων. Τέτοιο ὑπεργιγάντιο μέγεθος ἀνεμογεννητριῶν θὰ ἐμφανισθεῖ γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ θὰ ἀποτελοῦν καὶ τὶς μεγαλύτερες Βιομηχανικὲς ὑποδομὲς σὲ ὕψος στὴν Ἑλλάδα (τονίζεται ὅτι ὁ Πύργος Ἀθηνῶν, τὸ ψηλότερο κτίριο τῆς χώρας, ἔχει ὕψος 103 μέτρα). Ἡ τερατώδης Βιομηχανικὴ ἐγκατάσταση ἀνεμογεννητριῶν θὰ καλύψει σχεδὸν τὸ μισὸ νησί. Ἡ ἐγκατάσταση θὰ γίνει σὲ περιοχὴ Natura μὲ σημαντικὴ Βιοποικιλότητα καὶ γιὰ νὰ ὑλοποιηθεῖ τὸ ἔργο θὰ πρέπει νὰ γίνει διάνοιξη δρόμων ποὺ προσεγγίζουν τὶς διαστάσεις λεωφόρων γιὰ τὴ διέλευση φορτηγῶν, θὰ πρέπει νὰ ὑπάρξει ἐμφύτευση χιλιάδων τόνων σκυροδέματος στὸ ἀνάγλυφο τοῦ βουνοῦ γιὰ τὴν πάκτωση τῶν γιγαντιαίων ἀνεμογεννητριῶν μὲ μὴ ἀναστρέψιμη δυνατότητα, ἐνῶ θὰ ἀπαιτηθεῖ καὶ ἡ ἀπόρριψη ἑκατοντάδων τόνων χώματος ἀπὸ τὴν διάνοιξη τῶν βάσεων τῆς ἐγκατάστασης τῶν ἀνεμογεννητριῶν λόγω τῆς ἐκχωμάτωσής τους. Ὅλα αὐτὰ θὰ «ματώσουν» ὁριστικὰ καὶ ἀνεπίστροφα τὸ ἀνάγλυφο τοῦ βουνοῦ. Καὶ θὰ ἀποτελέσουν μία οἰκολογικὴ Βόμβα».

Previous Article

Ρόταρυ: Ἔχομεν ἀπονείμει τὴν ὑψίστην ροταριανὴν τιμὴν εἰς τὸν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον!

Next Article

Ἡ σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγησις στόχος καὶ τῆς νέας Κυβερνήσεως!

Διαβάστε ακόμα