Ὁ Πατριάρχης τῶν Ἀθηνῶν

Share:

Ὅσα ἐπικρατοῦν εἰς τὴν ἕδραν τοῦ «Πάπα τῆς Ἀνατολῆς» ἔρχονται καὶ εἰς τὴν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπήν, ἡ ὁποία συντόμως θὰ διεκδικήση διὰ τὸν Προκαθήμενόν της τὸν τίτλον τοῦ «Πάπα τῶν Ἀθηνῶν». Κατὰ τὴν πρόσφατον ἐπίσκεψίν του εἰς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον κ. Ἱερώνυμον, ὁ Σεβ. Καλαμαριᾶς ἀφήρεσε τὸ ἐγκόλπιόν του, ὡς πράττουν καθ’ ὑπόδειξιν ὅσοι ἐπισκέπτονται τὸν Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως. Τόση δουλικότης. Ὅλοι εἴτε Πατριάρχαι εἴτε Ἀρχιεπίσκοποι εἴτε Ἐπίσκοποι ἔχουν τὴν ἰδίαν Ἀρχιερωσύνην καὶ ὅταν ἀφαιροῦν τὸ ἐγκόλπιον κάποιοι, διὰ νὰ κολακεύσουν αὐτοὺς ποὺ κακῶς θεωροῦν προϊσταμένους των, τότε βλασφημοῦν τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, παραδεχόμενοι ὅτι ἔχουν μειωμένην ἱερωσύνην! Διὰ τοῦτο ἄλλωστε ἀναγνωρίζουν ἀσυνέτως ἀνύπαρκτα ἀντικανονικὰ προνόμια εἰς αὐτούς. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἐπίσημον ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 29ης Ὀκτωβρίου 2019:

«Προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ στὴν Ἀττικὴ πραγματοποιοῦν ἀπὸ σήμερα στελέχη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς συνοδευόμενα ἀπὸ τὸν Ποιμενάρχη τους κ. Ἰουστῖνο.

Στὸ πλαίσιο τοῦ προγράμματος ἐπισκέφθηκαν τὸ Κέντρο Γεροντολογίας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν στὸ Δήλεσι, ὅπου τοὺς ὑποδέχθηκε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος καὶ οἱ συνεργάτες τοῦ Κέντρου.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καλωσόρισε τὸν Μητροπολίτη καὶ τὰ στελέχη τῆς Μητροπόλεως καὶ ἀναφέρθηκε στὰ προγράμματα καὶ στὶς δραστηριότητες ποὺ πραγματοποιοῦνται στὸ Κέντρο, ἐνῶ τοὺς ξενάγησε στὶς ἐγκαταστάσεις»».

Previous Article

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΙ ΑΠΟ ΧΕΙΛΗ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ

Next Article

Προδοσία η πράξη του Αρχιεπισκόπου να αναγνωρίσει τη σχισματική εκκλησία