Ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἐπεσήμανε τούς κινδύνους πού διατρέχει ἡ Ὀρθόδοξη Κοινότητα

Share:

Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 24ης Αὐγούστου / 6ης Σεπτεμβρίου 2023, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν  καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη τόν κ. Micheál Martin, TD, Ὑπουργόν Ἐξωτερικῶν καί Ὑπουργόν Ἀμύνης τῆς Δημοκρατίας τῆς Ἰρλανδίας.

Εἰς τήν συνάντησιν αὐτήν ὁ Μακαριώτατος ἐνημέρωσε τόν κ. Martin περί τῶν προκλήσεων, τάς ὁποίας ἀντιμετωπίζει ἡ Χριστιανική Κοινότης παρ’ ἀκραίων ριζοσπαστικῶν Ἰσραηλινῶν στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων λεκτικῶν καί σωματικῶν ἐπιθέσεων καί βανδαλισμῶν Ἐκκλησιῶν καί Χριστιανικῶν περιουσιῶν. Ὁ Μακαριώτατος ἔφερεν ὡς παράδειγμα τό προσκύνημα τοῦ Stella Maris εἰς τήν Χάϊφαν, τό ὁποῖον ἐπεσκέφθη διά συμπαράστασιν ὁ  Πρόεδρος τοῦ Ἰσραήλ κ. Isaac Herzog, καθώς ἐπίσης συνεχίζει νά συμβαίνῃ καί εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Πατριαρχείου.

Ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη ὡσαύτως καί εἰς τήν ἑορτήν τῆς Μεταμορφώσεως ἐν τῷ ὄρει Θαβώρ, εἰς τήν ὁποίαν ἡ Ἰσραηλινή Πυροσβεστική Ὑπηρεσία ἠμπόδισε τούς Χριστιανούς πιστούς νά προσέλθουν εἰς τήν πανήγυριν μέ ἀπαράδεκτον τρόπον.

Ἡ Χριστιανική Ἐκκλησία τῆς Ἱερουσαλήμ διατηρεῖ ἀγαστάς σχέσεις μετά τοῦ Κράτους τοῦ Ἰσραήλ καί συνεχίζει νά ὑποστηρίζῃ καί νά ἐνθαρρύνῃ τό Κράτος ὡς πρός τό νά διαχειρισθῇ ἐν σοβαρότητι καί νά ἀντιμετωπίσῃ ἀποτελεσματικῶς τοιαῦτα ριζοσπαστικά στοιχεῖα τῆς κοινωνίας.

Ἡ Ἱερουσαλήμ ὡς Ἱερά Πόλις ἀποτελεῖ τήν καρδίαν τῆς ταυτότητος τῶν τριῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν καί πρέπει νά διατηρήσῃ τόν πολυεθνικόν, πολυπολιτισμικόν καί πολυθρησκευτικόν χαρακτῆρα αὐτῆς. Τά προσκυνήματα προσελκύουν χιλιάδας προσκυνητῶν, οἱ ὁποῖοι μέ τήν ἐνθάδε παρουσίαν τους συμβάλλουν εἰς τήν τουριστικήν ἀνάπτυξιν τοῦ Ἰσραήλ. Τά προσκυνήματα ταῦτα παραμένουν ἀνοικτά πρός ὅλους καί ἀποτελοῦν κέντρα εἰρηνικῆς συνυπάρξεως, συμβιώσεως καί διαλόγου.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, τό ὁποῖον εἶναι ἡ μόνη Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Τόπων, συνεργάζεται εἰς μίαν ἐκστρατείαν διά τήν ἀντιμετώπισιν τῶν προβλημάτων τούτων, μεταξύ ἄλλων μετά τῆς Ἰορδανικῆς Κυβερνήσεως, καθώς ὁ Βασιλεύς τοῦ Χασημιτικού Βασιλείου τῆς Ἰορδανίας  ἔχει ἀναλάβει τήν κηδεμονίαν τῶν Ἰσλαμικῶν καί Χριστιανικῶν Ἱερῶν Τόπων εἰς τήν  Ἁγίαν Γῆν.

Εὐχαριστῶν τόν Μακαριώτατον διά τήν ἐνημέρωσιν, ὁ κ. Ὑπουργός ὑπεσχέθη νά μεταφέρῃ τάς πληροφορίας αὐτάς εἰς τούς ἁρμοδίους παράγοντας καί ἀνεχώρησε διά προσκύνησιν εἰς τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον Τάφον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Previous Article

Δεκαετὴς προσπάθεια ἀπέδωσε καρποὺς

Next Article

Επίθεση στην Εκκλησία και την περιουσία της ετοιμάζουν οι μολδαβικές αρχές;