Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ὡς «Αἰσχίνης»

Share:

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Π. Παυλόπουλος ἐπεσκέφθη τὸν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων τὴν 23ην Ἰανουαρίου 2020. Κατὰ τὴν συνάντησιν προέβη εἰς τὴν ἀκόλουθον δήλωσιν, ὡς ἀνηρτήθη εἰς τὸν ἐπίσημον ἱστότοπον τῆς Προεδρίας τῆς Δημοκρατίας:

«Μακαριώτατε, ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία βρίσκεται στὸ πλευρό σας καὶ στὸ πλευρὸ τοῦ Παλαίφατου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, στὸν ἀγῶνα σας γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῶν ἀρχῶν καὶ ἀξιῶν τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανοσύνης. Καὶ στὸ πλαίσιο αὐτὸ προσβλέπουμε, ἀναφέροντας ὡς κορυφαῖο παράδειγμα ἐκεῖ­νο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στὴν ἀμέριστη στήριξή σας πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως καὶ στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο στὸν δικό του ἀγῶνα γιὰ τὴν ἐκπροσώπηση καὶ στήριξη τῶν ἁπανταχοῦ Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ἰδίως στοὺς σημερινοὺς χαλεποὺς καὶ ταραγμένους καιρούς μας».

Προφανῶς, ὁ ΠτΔ ἀναφέρεται εἰς τὰ ὅσα ἀφοροῦν τὸ «Οὐκρανικόν». Δυστυχῶς καὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν δήλωσιν ἀποδεικνύεται ὅτι ὁ κ. Παυλόπουλος δὲν ἐτίμησε τὸ ἀξίωμά του καὶ ἀκόμη καὶ αὐτὴν τὴν ὑστάτην στιγμήν, ἀφοῦ ἀντικαθίσταται, λειτουργεῖ ὡς ἐκτελεστικὸν ὄργανον καὶ οὐχὶ ὡς ἀνώτατος πολιτειακὸς ἄρχων. Τὸν ἀπέστειλαν εἰς Ἱεροσόλυμα, διὰ νὰ πιέσουν τὸν Πατριάρχην νὰ ἀκυρώση τὴν Πανορθόδοξον. Ὁποῖον κατάντημα διὰ τὸν ΠτΔ! Αὐτὴ ἦτο ἡ κατάληξις μιᾶς πενταετοῦς πορείας ὅπου εἰς μὲν τὰ λόγια ὁ κ. Παυλόπουλος ἔπλεκε τὸ ἐγκώμιον τῆς Πατρίδος καὶ τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ κατὰ τὰ ἔργα συναινοῦσε ἀναντιρρήτως εἰς ὅλους τούς ἐθνοκτόνους καὶ ἐκκλησιοκτόνους νόμους. Εἰς δὲ τὸ Σκοπιανὸν ἔσπευσε νὰ ὑπογράψη, ἐνῷ ὁ Πρόεδρος τῶν Σκοπίων ἠρνήθη. Θὰ ἐζήλευεν αὐτὸν καὶ ὁ ἀρχαῖος Αἰσχίνης. Τοῦτο ὅμως τὸ ἔσχατον, νὰ ἀναδειχθῆ «ἀντὶ-σιωνιστὴς» (δηλαδὴ κατὰ τῆς «Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας») ἀντίκειται ὄντως εἰς τὰ μεταφυσικὰ πιστεύω του…

Previous Article

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ MINDUP

Next Article

Ομιλία Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στην Υπαπαντή του Κυρίου

Διαβάστε ακόμα