Ὁ Ρουμάνος Εὐρωβουλευτής κ. Terheş ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.

Share:

Ὁ κ. Terheş, Ρουμάνος Εὐρωβουλευτής, εἶναι γνωστός γιά τόν ἀγῶνα του κατά τῆς ὑποχρεωτικότητας τῶν ἐμβολίων, κατά τήν περίοδο τοῦ κορωνοϊοῦ. (Ο.Τ.)

Τήν Δευτέραν, 22αν Αὐγούστου / 4ην Σεπτεμβρίου 2023, ὁ κ. Terheş, μέλος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Ὁ κ.  Terheş ἐγένετο δεκτός ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν και Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί ἀπαντῶν εἰς ἐρωτήσεις αὐτοῦ ὡμίλησεν εἰς αὐτόν περί τοῦ ἔργου τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου ὡς τοῦ ἀρχαιοτέρου ἐκκλησιαστικοῦ καθιδρύματος εἰς τούς Ἁγίους Τόπους , περί τῶν περιστατικῶν βίας ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν καί περί τοῦ ρόλου τόν ὁποῖον δύναται νά διαδραματίσῃ ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις  εἰς τήν ἀποκατάστασιν τῆς εἰρήνης εἰς τήν περιοχήν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ἡ ὁποία στεγάζει διά πολλούς αἰῶνας τάς τρεῖς μονοθεϊστικάς θρησκείας, Ἑβραίους, Χριστιανούς καί Μουσουλμάνους.

Ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισεν ἐπίσης τήν ὑψίστην σημασίαν τῆς ἐπενδύσεως εἰς ἐκπαιδευτικά συστήματα, ὡς μίαν ἀπό τάς ἀποτελεσματικοτέρας μεθόδους ἐνσταλάξεως τῶν ἀξιῶν τῆς ἀνεκτικότητος καί τοῦ σεβασμοῦ πρός τούς ἄλλους.

Ὁ κ. Terheş ἐπέδειξεν ἐνδιαφέρον διά τάς ἀπόψεις ταύτας τοῦ Μακαριωτάτου καί ἐδεσμεύθη νά μεταφέρῃ αὐτάς εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν, καί ἀκολούθως ἀνεχώρησε διά προσκύνησιν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Previous Article

Ο Ιεράρχης του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων εκφράζει την υποστήριξή του στον Μητροπολίτη Ιωνάθαν

Next Article

Ι. Μ. Πάφου: Εγκύκλιος κατά του μαθήματος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης