Ὁ Σεβ. Γκαμπὸν πρόεδρος τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τοῦ Κονγκό!

Share:

ΟΙ ΔΙΑΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ἑνώσεις εἶναι τὸ νέο δόλιο τέχνασμα καὶ μοντέλο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, γιὰ νὰ φέρνει κοντὰ τὶς «ἐκκλησίες» καὶ δυστυχῶς τὴν Ἐκκλησία, μὲ σκοπὸ τὴν ἕνωσή τους, τὴν ὁποία προωθοῦν διακαῶς οἱ θιασῶτες του. Μὲ μεγάλη λύπη παρατηροῦμε νὰ ἡγοῦνται σὲ αὐτὲς τὶς ἀνίερες ἑνώσεις καὶ ὀρθόδοξοι ἐπίσκοποι, ἀκόμα καὶ προκαθήμενοι! Πρὶν λίγο καιρὸ ἔλαβε νομικὴ ὑπόσταση μία ἀκόμα ἕνωση «ἐκκλησιῶν», στὸ Κονγκό, ἔχοντας ὡς πρόεδρο τὸν Μητροπολίτη Μπραζαβὶλ καὶ Γκαμπὸν κ. Παντελεήμονα! Δεῖτε τὴν εἴδηση: «“Ἱστορικῆς σημασίας τυγχάνει ἡ νομικὴ ἀναγνώριση τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Δημοκρατίας τοῦ Κονγκὸ-Μπραζαβὶλ ποὺ παραλαμβάνετε σήμερα”. Μὲ αὐτοὺς τοὺς λόγους ὁ Ἐξοχ. Κυβερνήτης κ. Jacques Essissongo, Γενικὸς Διευθυντὴς Διοίκησης τῆς Ἐπικρατείας τοῦ Κονγκὸ παρέδωσε στὸν Σεβ. Μητροπολίτη Μπραζαβὶλ καὶ Γκαμπὸν κ. Παντελεήμονα, Πρόεδρο τοῦ ὡς ἄνω Ἐθνικοῦ Συμβουλίου τὴν 10η Ἰανουαρίου 2020 τὴν νομικὴ ἀναγνώριση τοῦ προαναφερθέντος ὀργανισμοῦ». Μάλιστα «ὁ Σεβασμιώτατος παρουσίασε γιὰ μία ἀκόμη φορά τὸ πρόβλημα τῆς ἐκ μέρους τοῦ κράτους νομικῆς ἀναγνωρίσεως διαφόρων προσωποπαγῶν κινήσεων θρησκευτικῆς φύσεως (σέκτες), οἱ ὁποῖες καπηλεύονται τοὺς τίτλους τῶν ἐπισήμων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς χώρας (Καθολική, Ὀρθόδοξη, Εὐαγγελικὴ κλπ) μὲ ὕποπτα κίνητρα, πρὸς ἄγραν ὀπαδῶν» (Ἱστ. Ρομφαία)! Γιὰ τὸν «ἅγιο» Μπραζαβὶλ οἱ παπικοὶ καὶ οἱ προτεστάντες δὲν εἶναι αἱρετικοί, ἀλλὰ φύλακες τῆς ἀλήθειας ἀπὸ τὶς σέκτες! Δυστυχῶς!

Previous Article

Ὁ εὐτελισμὸς τῶν θεσμῶν τῆς δημοκρατίας μας συνεχίζεται

Next Article

Ο διευθυντής του “ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ” στο “ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ”

Διαβάστε ακόμα