Ὁ Σεβ. Δημητριάδος ἐπῳάζει τὸ ᾠὸν τῆς δικτατορίας;

Share:

Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος

Ὁ Σεβ. Δημητριάδος εἰς δελτίον τύπου μὲ τίτλον «Δημητριάδος Ἰγνάτιος: ‘Ὁ σεβασμὸς τοῦ κάθε ἄλλου ἀποτελεῖ ἀπαράβατο ἀξίωμα τῆς Ὀρθοδοξίας’ (Συνέντευξη στὸ «ΒΗΜΑ τῆς Κυριακῆς» 22/8/2021)» σχετικῶς μὲ τὴν συνύπαρξιν διαφόρων θρησκειῶν ἐδήλωσε καὶ τὰ ἑξῆς:

«πρέπει νὰ εἶναι ἀπολύτως σαφὲς ὅτι ἡ πρώτη καὶ κύρια προϋπόθεση ἐγγύησης τῆς ἁρμονικῆς συνύπαρξης, εἶναι ὁ πλήρης καὶ εἰλικρινὴς σεβασμὸς τοῦ Συντάγματος τῆς πατρίδας μας. Ὁ «συνταγματικὸς πατριωτισμὸς» εἶναι τὸ θεμέλιο τῆς ἑνότητας τῆς κοινωνίας μας, τῆς ἑνότητας μέσα στὴν πολλαπλότητα, ὅπως αὐτὴ ἐκφράζεται καὶ σὲ θρησκευτικὸ ἀλλὰ καὶ σὲ κοινωνικὸ ἐπίπεδο».

Παρατηρεῖ κανεὶς ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος, ὅταν πρόκειται διὰ διαθρησκειακὰ θέματα, εὐθὺς ὄχι μόνον παραπέμπει εἰς τὰ συνταγματικὰ προβλεπόμενα, ἀλλὰ τὰ ὑπογραμμίζει μὲ ἔμφασιν. Προφανῶς μὲ αὐτὰ εὐαρεστεῖται καὶ ἡ Πολιτεία. Τώρα, ὅμως, ποὺ ἡ Πολιτεία ὁδηγεῖ τοὺς ἀνθρώπους εἰς ἐξαναγκαστικὸν ἐμβολιασμόν, φαίνεται ὅτι καὶ ὁ Σεβασμιώτατος λησμονεῖ νὰ ἀναφερθῆ εἰς τὰ διεθνῶς κατοχυρωμένα δικαιώματα τῶν ἀνθρώπων. Εἰς δελτίον τύπου τῆς 26ης Αὐγούστου μὲ τίτλον «Ἐπεῖγον Ἐγκύκλιο Σημείωμα γιὰ τὸν ἐμβολιασμὸ ἱερέων» ἀναφέρονται καὶ τὰ ἑξῆς:

«Πάνω ἀπὸ ὅλα εἶμαι πνευματικός σας Πατέρας. Συχνά σᾶς ἐπαναλαμβάνω νὰ προσ­έχετε τὸν ἑαυτό σας καὶ ὅτι αἰσθάνομαι ὑπεύθυνος γιὰ ἐσᾶς. Δὲν σᾶς κρύβω ὅτι ἡ εὐθύνη αὐτὴ μεγιστοποίησε τὴν θλίψη καὶ στενοχωρία μου γιὰ τὴν ἐκδημία τῶν δύο ἀδελφῶν μας καὶ ἰδιαίτερα τοῦ συμπρεσβυτέρου Δημητρίου, γιὰ τὸν ὁποῖο νιώθω ὅτι δὲν ἔκανα ὅ,τι θὰ μποροῦσα, γιὰ να μὴ ἔχουμε αὐτὴν τὴν ἔκβαση…

Πέρα ἀπὸ τὴν θερμὴ καὶ ἐπαναλαμβανόμενη πατρική μου σύσταση νὰ ἐμβολιαστεῖτε δὲν μπορῶ βέβαια νὰ ἀναγκάσω κάποιον ἀπὸ ἐσᾶς νὰ τὸ πράξει. Ὁ καθένας μας εἶναι ἐλεύθερος νὰ πράξει ὅ,τι θεωρεῖ σωστό. Στὴ συνέχεια, ὅμως, ὁ καθένας μας ἀναλαμβάνει τὴν εὐθύνη τῶν ἐλεύθερων ἐπιλογῶν του.

Σᾶς παρακαλῶ, ὡστόσο, καὶ σὲ ἐφαρμογὴ καὶ ὅσων προβλέπονται πλέον ἀπὸ τὴν Πολιτεία, νὰ μὲ ἐνημερώσετε ὅλοι, ἐὰν ἔχετε ἐμβολιαστεῖ ἤ ὄχι. Συγκεκριμένα, ἐντὸς δύο ἡμερῶν ἀπὸ τῆς λήψεως τοῦ παρόντος, καλεῖσθε ὅλοι νὰ ἀποστείλετε στὸ ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο τῆς Μητροπόλεως, εἴτε τὸ Πιστοποιητικὸ Ἐμβολιασμοῦ, εἴτε τὸ Πιστοποιητικὸ νόσησης, εἴτε Βεβαίωση Ἰατροῦ ποὺ ἀποτρέπει τὸν ἐμβολιασμό.

Γιὰ ὅσους ἐπιλέξουν νὰ μὴ ἐμβολιαστοῦν εἶναι αὐστηρῶς ὑποχρεωτικὸ νὰ διενεργοῦν κάθε ἑβδομάδα διαγνωστικὸ ἔλεγχο (rapid test) καὶ νὰ ἀποστέλλουν ἕως τὴν Παρασκευὴ τὰ ἀποτελέσματα, ἐπίσης, στὸ mail τῆς Μητροπόλεως. Δὲν χωρεῖ καμία ἀμέλεια στὴν τήρηση αὐτῆς τῆς ὑποχρέωσης. Σὲ περίπτωση μὴ τήρησης θὰ ὑπάρχουν κυρώσεις».

Εἰς τὴν προκειμένην περίπτωσιν ἐκοιμήθησαν δύο κληρικοὶ καὶ ὁ Σεβασμιώτατος ὁμολογεῖ ἄνευ περιστροφῶν ὅτι ἀναγνωρίζει πὼς «δὲν ἔκανε ὅ,τι μποροῦσε». Αὐτὴ ἡ ἀνάληψις εὐθύνης δὲν συνεπάγεται καὶ κυρώσεις διὰ τὴν ἀρχιερωσύνην του; Κυρώσεις προβλέπονται μόνον διὰ τοὺς ἄλλους;

Δυστυχῶς, ἡ ἐγκύκλιός του «πατάει σὲ δύο βάρκες». «Ναὶ μὲν» δὲν ἔχει τὴν ἐξουσίαν νὰ ἐξαναγκάση κανένα, «ἀλλά…» ζητεῖται ἄμεσα δίκην «πιστοποιητικοῦ ὑγειονομικῶν φρονημάτων» ἡ παράδοσις εἰς τὸν ἴδιον ἰατρικῶν ἐγγράφων. Κατ’ ἀρχάς, δὲν ὑφίσταται ἰατρικὸν ἀπόρρητον ἢ ἔχει καὶ αὐτὸ τὴν αὐτὴν κατάληξιν, ὅπως ἄλλα συνταγματικὰ δικαιώματα; Κατὰ δεύτερον, πῶς νὰ ἐκλάβη κανεὶς τὴν φράσιν «ὁ καθένας μας ἀναλαμβάνει τὴν εὐθύνη τῶν ἐλεύθερων ἐπιλογῶν του»; Ὡς ἐκφοβισμόν; Προηγουμένως ὡμολόγησεν ὅτι εἶχεν εὐθύνην διὰ τὸν θάνατον τοῦ κληρικοῦ, ἀλλὰ τώρα μεταθέτει αὐτὴν πλήρως εἰς τὸν καθένα ἀτομικά, ἐπειδή… ἔστειλε μία ἐγκύκλιον;

Ἐκεῖνο ποὺ ἀπομένει μυστήριον ἀνεξερεύνητον εἶναι αἱ κυρώσεις (πάντοτε βεβαίως διὰ τοὺς ἄλλους, ὄχι διὰ τὸν ἴδιον). Δι’ ἕν ἰατρικὸν ζήτημα θὰ ἐπιβάλη πνευματικάς κυρώσεις; Ὡς τί; Ὡς προϊστάμενος δημοσίου ὑπηρεσίας; Τοὺς μὲν μουσουλμάνους ἀγαπᾶ, τοὺς δὲ ἱερεῖς τιμωρεῖ, παρὰ ὅτι ὅλοι ἀνήκουν εἰς τὸν «συνταγματικὸν πατριωτισμόν», ποὺ παράγει κοινωνικὴν ἑνότητα;… Ποῖος εἶναι τελικὰ «συνταγματικὸς πατριώτης»: ὁ ἐμβολιασμένος μουσουλμάνος ἢ ὁ ἀνεμβολίαστος κληρικός; Οἱ ὑποχρεωτικοὶ ἐμβολιασμοὶ εἰς τὰ κέντρα φιλοξενίας μεταναστῶν, ὅπου πολλάκις καλλιεργεῖται ἡ προσδοκία τοῦ ἐμβολίου ὡς πιθανοῦ προσόντος δι’ ἕν εἰσιτήριον εἰς τὴν Εὐρώπην, εἶναι τιμιωτέρα ἀπὸ τὰς ἐπιφυλάξεις ποὺ ἔχει κάποιος κληρικός;

Ἢ μήπως ὁ Σεβασμιώτατος δὲν εἶναι ἀπολύτως εἰλικρινής; Διότι εἰς τὸ δελτίον τύπου τῆς 30ῆς Αὐγούστου μὲ τίτλον «Δημητριάδος Ἰγνάτιος: ‘Ἐφόσον ἀνήκουμε στὴν Ἐκκλησία, ὀφείλουμε νὰ Τὴν ἐμπιστευθοῦμε’ Συνέντευξη στὸ MEGA» μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρονται τὰ ἑξῆς:

«Ὁ κ. Ἰγνάτιος κατήγγειλε τὴν διασπορὰ ψευδῶν εἰδήσεων ποὺ ἀφοροῦν στὸν θάνατο ἀνθρώπων, δῆθεν ἀπὸ τὸ ἐμβόλιο κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ… Ἐρωτηθείς γιὰ τὸ ἐνδεχόμενο νὰ ἐπιβληθεῖ ὑποχρεωτικότητα τοῦ ἐμβολιασμοῦ στοὺς Ἱερεῖς, τόνισε τὰ ἑξῆς: «μὲ τὴν ὑποχρεωτικότητα, ὁμολογῶ, ἔχω ἕνα θέμα. Προτιμῶ τὴν πειθώ. Προτιμῶ νὰ πειστεῖ ὁ καθένας νὰ ἀναλάβει τὶς εὐθύνες του ἀπέναντι στοὺς ἄλλους. Τὸ θέμα θὰ ἀντιμετωπίσει ἡ Ἱερὰ Σύνοδος. Ὅμως, ὡς πνευματικὸς Πατέρας τῶν Κληρικῶν μου, τοὺς παροτρύνω νὰ προχωρήσουν ὅλοι στὸν ἐμβολιασμό…».

Ὁ προσεκτικὸς ἀναγνώστης θὰ κατανοήση ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος ὄχι μόνον δὲν ἀποκλείει τὴν ὑποχρεωτικότητα, ἀλλὰ εἶναι πρόθυμος νὰ τὴν ἐφαρμόση, ἐὰν αὐτὸ ἀποφασίση ἡ ΔΙΣ, ἕνα ἀντικανονικὸν ὄργανον ποὺ βεβαίως δὲν ἐκφράζει τὴν Ἱεραρχίαν καὶ τὸ ὁποῖον ἀναπαράγει περὶ τοῦ κορωνοϊοῦ τὰς ἐντολάς τῆς Κυβερνήσεως. Πῶς ὅμως νὰ ὑπολήπτεται κανεὶς ἕνα Ἀρχιερέα, ὅταν ὄχι μόνον ἀφήνη νὰ ἐπῳάζεται ἡ δικτατορία, ἀλλὰ κινούμενος εἰς παρομοίαν κατεύθυνσιν μὲ δηλώσεις τοῦ κ. Μητσοτάκη (ὅτι τὰ ἐμβόλια δὲν ἔχουν καμία παρενέργεια) γίνεται ἀρνητὴς τῆς πραγματικότητος θανάτων ἀπὸ ἐμβολιασμούς, ὅπως τὸν διαψεύδει ἡ ἐπίσημος διεθνὴς κοινότης;

Previous Article

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

Next Article

Ἀπάντησις εἰς τόν Σεβ. Ἀργολίδος