Ὁ Σεβ. Μεσογαίας ἐμμένει εἰς τήν διακοπήν κυήσεως;

Share:

Εἰς ἄρθρον του ὁ Σεβ. Μεσογαίας ἐπιχειρεῖ νὰ ἀναλύση τὸ «Ἀντιεμβολιαστικὸν Ἰδεολόγημα». Ἀπὸ τὴν στιγμὴν κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ ἴδιος δημοσίως ὡμίλησε περὶ «διακοπῆς κυήσεως», ἡ ὁποία σχετίζεται μὲ τὰ ἐμβόλια, καὶ συνεφώνησε μὲ τὸ «Πρὸς τὸν λαὸ» σχετικῶς μὲ τὸν ἐμβολιασμὸν περὶ «θεραπευτικῆς διακοπῆς κυήσεως», ἐξηγεῖται πλέον, διατί ὑπάρχει διαφωνία περὶ τῶν ἐμβολίων: διότι διὰ τοὺς πιστοὺς εἶναι ἔκτρωσις-φόνος, ἐνῶ διὰ τὸν Σεβασμιώτατον «δῶρον τῆς ἐπιστήμης»! Τὸ ποῖον ἐκ τῶν δύο εἶναι ἡ ἀλήθεια καὶ ποῖον εἶναι ἰδεολόγημα εἶναι ἡλίου φαεινότερον! Ὡς ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα «Δό­γμα» τῆς 23ης Ἰουνίου 2022:

«Ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας στὸ ἄρθρο του γιὰ τὸ περιοδικὸ «Ἀχιλίου Πόλις» τῆς Μητρόπολης Λαρίσης σημειώνει μεταξὺ ἄλλων «Αὐτὸς ὁ γενικευμένος κλονισμὸς τῆς ἐμπιστοσύνης προφανῶς δὲν ἄφησε ἀνεπηρέαστο καὶ τὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο, ἀλλὰ δυστυχῶς καὶ μεταξὺ τῶν πιστῶν καὶ θρησκευομένων, ἡ ἐμπιστοσύνη πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ τοὺς Ἐπισκόπους ὡς πρὸς τὸ ἐὰν καὶ κατὰ πόσον προσεγγίζουν πνευματικὰ τὴν ὅλη κρίση ἤ ἐὰν ἔχουν συμβιβαστεῖ μὲ τοὺς κρατοῦντες βρίσκεται σὲ ἐξαιρετικὰ χαμηλὰ ἐπίπεδα. Αὐτὸ δημιουργεῖ ἀσφαλῶς καὶ σοβαρὲς συνέπειες στὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή, τὶς ὁποῖες καὶ ὁπωσδήποτε πρέπει οἱ ἁρμόδιοι προσεκτικὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν».

Καὶ συνεχίζει: «Οἱ ναοὶ ὡς χῶροι συνάξεως καὶ συνεπῶς ὡς χῶροι ὑποκείμενοι στὶς ὑγειονομικὲς διατάξεις περὶ προστασίας ἀπὸ τὴν ἐπέκταση τῆς πανδημίας, παρέμειναν γιὰ πολὺ καιρὸ εἴτε κλειστοὶ εἴτε σὲ λειτουργία ὑπὸ ἀσυνήθιστα, αὐστηρὰ καὶ μὴ ἐκκλησιαστικῶς ἀποδεκτὰ περιοριστικὰ μέτρα. Τὰ μυστήρια δημόσια ἀμφισβητήθηκαν ἡ Ἐκκλησία ἀντιμετωπίσθηκε ὡς μία συνήθης κοινωνικὴ ὀργάνωση καὶ δέχθηκε εἰρωνεῖες, προσβολές, κάποτε δὲ καὶ ὕβρεις».

Previous Article

Εἶναι ὁ Σεβ. Λαρίσης ὁ νέος «Ταμπακόπουλος»;

Next Article

ΝΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΣ: ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ;