Ὁ Σεβ. Νέας Σμύρνης μᾶς θέτει εἰς σκέψεις

Share:

Ὁ Σεβ. Νέας Σμύρνης ἐδημοσίευσε κείμενον μὲ τίτλον «Σκέψεις γιὰ τὴν εὐχετήρια ἀλληλογραφία», εἰς τὸ ὁποῖον ἀναφέρει καὶ τὰ ἑξῆς:

«…τὸ θέμα τῆς εὐχετήριας ἀλληλογραφίας… συζητήθηκε καὶ ἐλήφθη σχετικὴ ἀπόφαση ἀπὸ τὴ Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο τὴν 1η Νοεμβρίου 2011, ἡ ὁποία μᾶς γνωστοποιήθηκε μὲ τὸ ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. 6675/2954/16-11-2011 Ἐγκύκλιο Σημείωμα. Ὁ προβληματισμὸς τῆς Ἱερᾶς Συν­όδου τότε ἑστιάστηκε κυρίως στὸ οἰκονομικὸ κόστος… Ποιὸς Ἱεράρχης δὲν εὔχεται ὅ,τι τὸ καλύτερο γιὰ τοὺς συνεπισκόπους του; Χρειάζεται προκειμένου νὰ τὸ ἐκφράσει νὰ ὑποβάλει ἑαυτὸν καὶ τοὺς συνεργάτες του σ’ ἕνα τέτοιο κόπο; …σήμερα διαθέτουμε νέους τρόπους… Βεβαίως καὶ αὐτοὶ οἱ τρόποι ἀπαιτοῦν χρόνο, τὸν ὁποῖο δὲν διαθέτουμε… Ὁ λόγος αὐτὸς εἶναι, ποὺ ὁδήγησε πολλοὺς νὰ ἐπινοήσουν… «σκαναρισμένες» ὑπογραφές… δυσ­τυχῶς πέρασε καὶ στοὺς συμπρεσβυτέρους μας, ὅταν μάλιστα ἀπευθύνονται καὶ πρὸς Ἱεράρχες. …Κάποιες ἀπὸ αὐτὲς εἶναι ἐκτενέστατες, μιὰ ὁλόκληρη σελίδα. Καὶ φοβᾶμαι ἂν τελικά, λόγῳ φόρτου ἐργασίας, οἱ παραλῆπτες τὶς διαβάζουμε. Ἐπίσκοποι, ἀπευθυνόμενοι σὲ συν­επισκόπους μας, προβαίνουμε καὶ σὲ θεολογικὲς ἀναλύσεις ποὺ μᾶλλον εἶναι περιττές… Γιατί ἆραγε αὐτὴ ἡ «ὑπεράγαν» ἀρχαιοπρεπὴς γλώσσα —λίγο ἢ πολὺ «ξύλινη»— γιὰ τὴν ὁποία μερικὲς φορὲς χρειάζεται ν’ ἀνοίξουμε τὸ λεξικὸ Lidell-Scott, (ὅσοι βέβαια τὸ ἔχουμε κοντά μας);… Μήπως θὰ ἔδει ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος νὰ ἐξετάσει ἐκ νέου τὸ ζήτημα τῆς ἑόρτιας ἀλληλογραφίας, ἔτσι ὥστε νὰ περιορίζεται μόνο στὰ ὀνομαστήρια τῶν συνεπισκόπων μας;»

Σκεφτεῖτε… πόσην ὥραν ἐπροβληματίσθη ὁ Σεβασμιώτατος, πῶς τελικῶς ἔλαβε τὴν ἀπόφασιν νὰ δημοσιεύση τὸ παρόν, πῶς προετίμησεν ἀντὶ ἁπλῶς νὰ διακόψη τὴν ἀλληλογραφίαν νὰ ὑποβάλλη πλῆρες αἴτημα διὰ τὸ ζήτημα πρὸς τὴν ΔΙΣ, πῶς ἀντιλαμβάνεται τὸν ρόλον τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας, πῶς προέκρινεν ὡς ἐπεῖγον νὰ ἀφιερώση μελάνην δι’ αὐτὸ τὸ ζήτημα ἔναντι οἱουδήποτε ἄλλου, πόσον τοῦ «στοιχίζει» ποὺ πρεσβύτεροι τολμοῦν νὰ ἀποστέλλουν εὐχὰς μὲ «σκαναρισμένας» ὑπογραφάς! κ.ἄ. Μᾶς θέτει πράγματι εἰς σκέψεις ὁ Σεβασμιώτατος διὰ τὴν κατάστασιν τῆς Ἱεραρχίας…

Previous Article

3 Ἰουνίου

Next Article

Όλα τα μοναστήρια μας πρωτοστάτησαν στην κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821

Διαβάστε ακόμα