Ὁ Σεβ. Ν. Ἰωνίας… σταθμάρχης;

Share:

Ὑπεύθυνος διὰ τὰς ἐπιχειρήσεις σταθμεύσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι ὁ Σεβ. Νέας Ἰωνίας. «Οὐκ ἀρεστὸν ἐστιν ἡμᾶς καταλείψαντας τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ διακονεῖν τραπέζαις», εἶπον οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, ἀλλὰ οἱ διάδοχοί των δύνανται περισσότερα… Συμφώνως πρός τὴν ἱστοσελίδα «Newsbomb.gr» τῆς 9ης Ἀπριλίου 2021:

«Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος συμπληρώνει σὲ λίγους μῆνες 20 χρόνια ἐπιχειρηματικῆς δραστηριοποίησης στὸ κλάδο τῶν parking. Ἦταν τὸ 2002, ὅταν ξεκίνησε νὰ δραστηριοποιεῖται στὴ διαχείριση τῶν χώρων στάθμευσης μέσῳ τῆς ἑταιρείας P.M.C PARKING AE καὶ στὰ χρόνια ποὺ μεσολάβησαν ἡ ἑταιρεία ἀνέπτυξε τρία parking στὴ Λεωφόρο Ἀλεξάνδρας, στὴ Βουλια­γμένη καὶ στὴν Τσιμισκὴ στὴ Θεσσαλονίκη. Ὁ πρῶτος Μητροπολίτης ποὺ ἀνέλαβε πρόεδρος τῆς P.M.C ἦταν ὁ Μακαριστὸς Μητροπολίτης Γρεβενῶν Σέργιος (κατὰ κόσμον Ἀντώνιος Σιγάλας). Ἐπὶ τῆς θητείας τοῦ Μακαριστοῦ Σέργιου ἡ P.M.C PAR­KING AE ἀπέκτησε καὶ μία θυγατρικὴ τὴν Τυρταῖος Ἐνεργειακὴ Φωτοβολταϊκὰ Συστήματα Ἀνώνυμος Ἑταιρεία, ἡ ὁποία ἀπὸ τὸ 2004 διαχειρίζεται φωτοβολταϊκὰ πάρκα στὰ Γρεβενὰ καὶ ἀπὸ τὸ 2015 προσφέρει ἀσφαλιστικὲς ὑπηρεσίες κυρίως στὴν Ἐκκλησία καὶ τὸν κλῆρο. Σήμερα πρόεδρος τῆς Τυρταῖος καὶ ἀντιπρόεδρος τῆς P.M.C PARKING AE εἶναι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ἰωνίας καὶ Φιλαδελφείας κ.κ. Γαβριὴλ (κατὰ κόσμον Γεώργιος Παπανικολάου).

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. κ. Γαβριὴλ θὰ βρεθεῖ τὸ 2023 νὰ ἔχει ὑπὸ τὴν εὐθύνη του ἕνα ὑπερσύγχρονο ὑπόγειο parking, τὸ μεγαλύτερο στὴ Δυτικὴ Ἀθήνα, τὸ ὁποῖο θὰ ἐξυπηρετεῖ καὶ τὸ ὑπὸ κατασκευὴ Γήπεδο Ποδοσφαίρου τῆς ΑΕΚ. Πρόκειται γιὰ τὸν ὑπόγειο σταθμὸ στάθμευσης τῆς Ἀστικῆς Μὴ Κερδοσκοπικῆς Ἑταιρείας «Ἰω­νικὸ Κέντρο» ποὺ κατασκευάζεται ἀπὸ τὴν ἀνάδοχο Intrakat ἀπέναντι ἀπὸ τὸν Σταθμὸ τοῦ Περισσοῦ. Τὸ parking αὐτοκίνητων, χωρητικότητας 243 θέσεων στάθμευσης, θὰ ἀναπτύσσεται σὲ 4 ὑπόγεια ἐπίπεδα καὶ θὰ καταλαμβάνει ὑπογείως τὸ 45% περίπου τῆς ἐπιφάνειας τοῦ οἰκοπέδου. Τὸ ἔργο τοῦ «Ἰωνικοῦ Κέντρου» χρηματοδοτεῖται ἀπὸ τὴν Περιφέρεια Ἀτ­τικῆς καὶ τὸ Πρόγραμμα Δημοσίων Ἐπενδύσεων τοῦ ὑπουργείου Ἀνάπτυξης καὶ ἔχει συνολικὸ προϋπολογισμὸ 15,77 ἑκατ. εὐρώ. Τὸ project ἀπὸ τὴν πλευ­ρὰ τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης Νέας Ἰωνίας καὶ Φιλαδελφείας, τὸ τρέχει ὁ στενὸς συνεργάτης τοῦ Μητροπολίτη Γαβριήλ, Εὐάγγελος Καραγιαννοδήμας, Ἄρ­χων Θησαυροφύλαξ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.

Τὸ Ἰωνικὸ Κέντρο θὰ ἐνσωματώνει «hi tech» τεχνολογίες, τόσο στὶς ὑπέργειες ὅσο καὶ στὶς ὑπόγειες ὑπόδομές του. Κατὰ πληροφορίες ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. κ. Γαβριὴλ καὶ ὁ κ. Καραγιαννοδήμας ἔχουν προσφάτως ταξιδέψει στὸ Ντου­μπάϊ, ὅπου – μεταξὺ ἄλλων – εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ ἔλθουν σὲ ἐπαφὴ μὲ τεχνολογικὲς λύσεις ὑψηλῆς τεχνολογίας ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ υἱοθετηθοῦν στὶς δομὲς φιλοξενίας καὶ ἐκπαίδευσης ποὺ θὰ περιλαμβάνει τὸ Κέντρο. Αὐτὲς οἱ τεχνολογίες, ποὺ μόνον οἰκονομικὰ προσιτὲς δὲν εἶναι, θὰ ἐφαρμοσθοῦν στὸ Ἰωνικὸ Κέντρο, σὲ στενὴ συνεργασία καὶ συνεννόηση μὲ τὸν CEO τῆς Intrakat, Πέτρο Σουρέτη. «Felix culpa» (εὐτυχὴς ἁμαρτία), ποὺ ἔλεγε ὁ Ἱερὸς Αὐγουστῖνος».

Previous Article

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΣ «ΟΥ ΓΑΡ ΟΙΔΑΣΙ ΤΙ ΠΟΙΟΥΣΙ»

Next Article

ΕΞΕΤΡΑΠΗ ΕΝΤΕΛΩΣ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ; ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ!

Διαβάστε ακόμα