Ὁ Σεβ. Περγάμου «πρῶτος ἄνευ ἴσων»

Share:

Πολλοὶ ἐπεχείρησαν νὰ μιμηθοῦν τὸν Σεβ. Περγάμου εἰς τὰς περὶ «πρωτείου» θεωρίας του, ὅμως κανεὶς δὲν ἐστάθη ἐφάμιλλος αὐτοῦ! Τὸ πρόβλημα ὅμως δὲν εἶναι αὐτοὶ ποὺ τὸν κατηγοροῦν, ἀλλὰ ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι τὸν ἀντιγράφουν μὲ τοσαύτην ἐπιτυχίαν, ὥστε νὰ ἔχουν ὁδηγήσει τὴν ἔννοιαν τῆς Συνόδου εἰς ἀνυποληψίαν. Ὅσον ἐμμένει εἰς «πρωτεῖον», τόσον θὰ εἶναι συνυπεύθυνος διὰ τὴν κατάστασιν. Παραθέτομεν πρόσφατον δήλωσίν του εἰς τὴν ἱστοσελίδα «Φῶς Φαναρίου» τῆς 17ης Δεκεμβρίου 2020:

«Σὲ ἀνάρτηση τῆς 14ης Δεκεμβρίου τῆς διαδικτυακῆς ἱστοσελίδας σας «Φῶς Φαναρίου» μεταφέρετε στοὺς ἀναγνῶστες τὴν ἄποψη τρίτων, κατὰ τὴν ὁποία «ἡ οἰκουμενιστικὴ (sic) θεωρία τοῦ ‘πρώτου ἄνευ ἲσων’ προῆλθε ἀπὸ τὰ σπλάγχνα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, διότι πρῶτος τὴν εἰσήγαγε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης». Οἱ διαδίδοντες τὴν ψευδῆ αὐτὴ πληροφορία, στὰ πλαίσια τῆς πολεμικῆς τους κατὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐὰν εἶναι καλοπροαίρετοι, προφανῶς δὲν ὑποβάλλονται στὸν κόπο νὰ μελετοῦν. Διότι σὲ ὅλα τὰ δημοσιεύματά μου, ἑλληνόγλωσσα καὶ μή, ἔχω τονίσει ὅτι:

«Τὸ πρωτεῖο (στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία) μπορεῖ νὰ ἀσκηθεῖ μόνο στὸ πλαίσιο τῆς συνοδικότητος κατὰ τὸ γράμμα καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ 34ου Κανόνος τῶν Ἀποστόλων, τὸν ὁποῖο ἤδη ἐξετάσαμε. Ἡ Σύνοδος δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει συμβουλευτικό, ἀλλὰ ἀποφασιστικὸ χαρακτῆρα στὴ λήψη τῶν ἀποφάσεων. Ὁ πρῶτος εἶναι ἐκφραστὴς τῆς ὁμοφωνίας (ἢ τῆς πλειοψηφίας) τῆς Συνόδου του» (Περιοδικὸν Θεολογία, τόμ. 80, 2009, σ. 41). Ἡ ἐμπάθεια μπορεῖ νὰ μὴ ἔχει ὅρια. Ἡ ἀνοχὴ της ὅμως ἔχει».

Previous Article

Τὰ «fake news» τοῦ «σβησμένου» Φαναρίου!

Next Article

«Πατριαρχικὸς» κληρικὸς θεωρεῖ ἀντιχριστιανικὴν πρᾶξιν τὸ αἴτημα διὰ ἀνοικτὰς Ἐκκλησίας!