Ὁ Σεβ. Χαλκηδόνος ἀνηγόρευσε τὸν Κων/λεως «Ποντίφηκα»!

Share:

Εἰς συνέντευξιν ποὺ παρεχώρησεν ὁ πρώην Γαλλίας κ. Ἐμμανουὴλ ἐχρησιμοποίησε τὴν λέξιν «pontificate» διὰ τὴν περίοδον πατριαρχίας τοῦ Κων/λεως Βαρθολομαίου, ἡ ὁποία διεθνῶς ἔχει καθιερωθῆ ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον διὰ τὸν ἑκάστοτε Πάπαν ἀναφορικῶς μὲ τὸ πολιτικόν του ἀξίωμα ὡς κυβερνήτου τοῦ κράτους τοῦ Βατικανοῦ! Προετοίμησεν αὐτὴν καὶ ὄχι τὴν λέξιν «διακονία», ποὺ χρησιμοποιεῖ εἰς τὴν συνέχειαν διὰ τὸ Ἐπισκοπικὸν λειτούργημα… Παραθέτομεν τὰ σχετικὰ ἀποσπάσματα ὡς ἐδημοσιεύθησαν εἰς τὴν ἐπίσημον ἱστοσελίδα τοῦ Βατικανοῦ «vaticannews.va» τῆς 28ης Ἰουνίου 2021:

«…κατὰ τὴ διάρκεια τῆς 30ετοῦς διακυβερνήσεώς του [=pontificate] ὡς κεφαλῆς [=head] τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἔχει ἐπανειλημμένα τονίσει τὴν ἀλληλεξάρτηση μεταξὺ τῆς διατήρησης τῆς φύσης καὶ τῆς φροντίδας τῶν ἄλλων… σίγουρα δὲν εἶναι σύμπτωση ὅτι τὰ πιὸ πρόσφατα ἔγγραφα τῆς Διεθνοῦς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὸν Θεολογικὸ Διάλογο μεταξὺ τῆς Καθολικῆς [=Catholic] Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἔχουν ἀσχοληθεῖ, ἀπὸ τὸ Chieti τὸ 2016, μὲ τὴν σχέση τῆς συνοδικότητας καὶ τοῦ πρωτείου. Ἐπαφίεμαι στὸ ἴδιο τὸ ἔγγραφο, γιὰ νὰ ρίξει αὐτὸ τὸ ἀπαραίτητο φῶς σὲ αὐτὸ τὸ ζήτημα: “Καθ’ ὅλη τὴν πρώτη χιλιετία”, μᾶς λέει τὸ ἔγγραφο τοῦ Chieti, “ἡ Ἐκκλησία στὴν Ἀνατολὴ καὶ τὴ Δύση ἦταν ἑνωμένη στὴ διατήρηση τῆς ἀποστολικῆς πίστης, διατηρώντας τὴν ἀποστολικὴ διαδοχὴ τῶν ἐπισκόπων, ἀναπτύσσοντας δομὲς συνοδικότητας ποὺ εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένες μὲ τὸ πρωτεῖο, καὶ στὴν κατανόηση τῆς ἐξουσίας ὡς ὑπηρεσία (διακονία) [=diakonia] ἀγάπης».

Previous Article

O εορτασμός του Πάσχα την ίδια Κυριακή με τους Παπικούς θα ήταν ένα μήνυμα μαρτυρίας και συμφιλίωσης

Next Article

Ἀνακοινωθέντα τῆς ΔΙΣ καὶ τοῦ Φαναρίου, ποὺ ἀνατρέπουν τὴν Συνοδικότητα, ἀλλὰ σιωποῦν οἱ Ἱεράρχαι, σιωποῦν οἱ Ἡγούμενοι, σιωποῦν οἱ πάντες!