Ὁ Σικάγου ὑπερακοντίζει τὸν Ἀμερικῆς

Share:

Ὁ Σεβ. Σικάγου διαφωνεῖ μὲ τὴν χρῆσιν πολλαπλῶν λαβίδων, ἀλλὰ εἰσάγει ἰδικάς του καινοτομίας. Παραθέτομεν ἀποσπάσματα ἀπὸ τὰς ὁδηγίας ποὺ ἀπέστειλε τῆς 3ης Ἰουνίου 2020, ὅπως τὰς μετεφράσαμεν:

«Ὁρισμένες λειτουργικὲς πρακτικὲς καὶ ἔθιμα ἀναστέλλονται ἢ τροποποιοῦνται προσωρινά. Ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο διανέμεται ἡ Ἁγία Εὐχαριστία, ὡστόσο, δὲν θὰ ἀλλάξει. Ἀκόμα κι ἂν γίνονται εἰδικὰ αἰτήματα ἀπὸ τοὺς πιστούς, ὁ κληρικὸς δὲν ἐπιτρέπεται νὰ υἱοθετήσει πρακτικὲς ποὺ ἰσχύουν σὲ ἄλλες τοπικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, Μητροπόλεις, Ἐπισκοπὲς ἢ Συνόδους Ἐπισκόπων. Οἱ κληρικοὶ δὲν ἐπιτρέπεται ἐπίσης νὰ ἀναπτύξουν τὶς δικές τους μεθόδους διανομῆς τῆς Θείας Κοινωνίας. Οἱ κληρικοὶ ἀναμένεται νὰ δείξουν ὑπομονὴ σὲ ἐκείνους ποὺ φοβοῦνται ἢ ἀνησυχοῦν γιὰ τὴ μετάληψη τῆς Θείας Κοινωνίας κατὰ τὴ διάρκεια αὐτῆς τῆς πανδημίας. Θὰ πρέπει νὰ βοηθήσουν στὴν ἐξουδετέρωση κάθε ἀπόπειρας νὰ καταστῆ ἡ συμμετοχὴ στὴν Εὐχαριστία ὡς τὸ «τέστ ὁρίων» τῆς πίστης κάποιου. Πρέπει νὰ ποιμάνουν καὶ νὰ διδάξουν στοὺς πιστοὺς ὅτι τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα ποὺ δίνει τὴ ζωὴ τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ δὲν ὁδηγεῖ ποτὲ σὲ ἀσθένεια ἢ θάνατο…

Ἡ Μητρόπολη θὰ ἐξετάσει αἰτήματα τοῦ κλήρου νὰ τελεῖται ἡ Θ. Λειτουργία δύο φορὲς τὴν ἡμέρα… ἐὰν δοθεῖ ἄδεια σὲ ἱερέα νὰ τελέσει τὴν Θ. Λειτουργία δύο φορὲς τὴν ἴδια ἡμέρα, θὰ λάβει ἐπιπλέον ὁδηγίες, τὶς ὁποῖες θὰ πρέπει νὰ ἀκολουθήσει… ὁ κλῆρος καὶ οἱ λαϊκοὶ θὰ πρέπει νὰ ἀπολυμαίνουν τὰ χέρια τους στὴν ἀρχὴ τῆς Λειτουργίας καὶ σὲ διαφορετικὲς στιγμὲς κατὰ τὴ διάρκειά της… ὅλα τὰ σκεύη, τὰ τραπέζια καὶ τὰ λειτουργικὰ ἀντικείμενα πρέπει νὰ ἀπολυμαίνονται στὴν ἀρχὴ καὶ στὸ τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας… Τὸ Εὐαγγέλιο δὲν θὰ πρέπει νὰ τίθεται σὲ προσκύνηση κατὰ τὸν Ὄρθρο τῆς Κυριακῆς οὔτε νὰ τοποθετεῖται σὲ προσκυνητάρι στὸν Νάρθηκα… οἱ κληρικοὶ θὰ πρέπει νὰ φοροῦν μάσκα καὶ προστατευτικὰ γυαλιὰ, ὅταν μεταδίδουν τὴν Θ. Κοινωνία… οἱ πιστοὶ καθὼς πλησιάζουν στὸ Ἅγιο Δισκοπότηρο θὰ πρέπει νὰ ἀπολυμαίνουν τὰ χέρια τους… Δὲν θὰ διανέμεται ἀντίδωρο… δὲν θὰ διανέμονται κόλλυβα… πρόσφορο, οἶνος, ἔλαιον καὶ ἄλλες προσφορὲς θὰ χρησιμοποιοῦνται ἀπὸ τὸν ἱερέα, ἀφοῦ πρῶτα καθαριστοῦν σωστὰ καὶ ἀπολυμανθοῦν».

Previous Article

Ὁ Πανεπιστημιακὸς κ. Μ. Μαριόρας ἀφήνει ἔκθετον τὸν Γ. Γ. Θρησκευμάτων κ. Γ. Καλαντζῆν διὰ τὸ Τέμενος

Next Article

21 Μητροπολῖται εἰς τὸ ὅριον ἡλικίας

Διαβάστε ακόμα