Ὁ ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει νὰ «κυβερνᾶ» εἰς τὸ ὑπουργεῖον Παιδείας!

Share:

ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ Ἰούλιο εἴχαμε κομματικὴ ἀλλαγὴ στὴν διακυβέρνηση τῆς χώρας μας, ὄχι ὅμως καὶ ἀλλαγὴ πολιτικῆς, τουλάχιστον, στὸν πολύπαθο καὶ εὐαίσθητο χῶρο τῆς παιδείας. Ὁ θρησκειολογικὸς χαρακτήρας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν δὲν ἔχει ἀλλάξει ὥς τώρα. Τὰ διδακτικὰ βιβλία τοῦ Φίλη – Γαβρόγλου συνεχίζεται νὰ διδάσκονται (τουλάχιστον) καὶ αὐτὴ τὴ χρονιά! Καὶ δὲν ἔμεινε ἐκεῖ, ἀλλὰ προχώρησε παραπέρα: δέχτηκε τὴν ἀπαίτηση τῆς «Ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς» νὰ ἀπαλείψει ἀπὸ τοὺς σχολικοὺς τίτλους τὸ θρήσκευμα καὶ τὴν ὑπηκοότητα τῶν μαθητῶν! Δεῖτε τὸ «σκεπτικὸ» σὲ ἀνακοίνωση τοῦ Ὑπουργείου: «Στόχος μας στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων εἶναι νὰ καλλιεργοῦμε διαρκῶς ἕνα σχολικὸ περιβάλλον γνώσης, ἐλεύθερο, δημιουργικό, χωρὶς ἀποκλεισμούς. Καταπολεμώντας κάθε εἴδους διάκριση, σεβόμενοι τὶς θρησκευτικὲς πεποιθήσεις. Παράλληλα μεριμνοῦμε γιὰ τὴν προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων τῶν μαθητῶν, σύμφωνα μὲ τὸ ἐθνικὸ καὶ ἑνωσιακὸ δίκαιο. Ἐν προκειμένῳ, κρίθηκε ὅτι ἡ ἀναγραφὴ τοῦ θρησκεύματος καὶ τῆς ἰθαγένειας στοὺς τίτλους καὶ στὰ πιστοποιητικὰ σπου­δῶν δὲν εἶναι ἀναγκαία καὶ πρόσφορη γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τοῦ σκοποῦ τους, ὁ ὁποῖος συνίσταται ἀποκλειστικὰ στὴν παρακολούθηση τῆς φοίτησης καὶ στὴ βεβαίωση τῶν ἐπιδόσεων καὶ τῆς ἐπιτυχοῦς περάτωσης τῶν σπουδῶν τοῦ μαθητῆ»! Μᾶς «ἔφαγε», δυσ­τυχῶς, τὸ «ἑνωσιακὸ δίκαιο»!

Previous Article

Ἀχειροτόνητοι κοινωνοῦν καὶ παπικοὶ διανέμουν ἄρτους

Next Article

Σᾶς ἐξηπάτησαν, Σεβ. Γόρτυνος!

Διαβάστε ακόμα