Ὁ Ἀλεξανδρείας δὲν ἐσεβάσθη οὔτε τὴν ὑπογραφήν του οὔτε τὸν Βαρσοβίας!

Share:

Πρὸ ἔτους ὁ Ἀλεξανδρείας ἔδιδεν «ὅρκον» ὑπερασπίσεως τοῦ κανονικοῦ Μητροπολίτου Κιέβου κ. Ὀνουφρίου. Τί ὑπεύθυνος στάσις Προκαθημένου! Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα ekkairo.org τῆς 22ας Σεπτεμβρίου 2018:

«Ἠχηρὸ μήνυμα γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ Οὐκρανικοῦ προβλήματος ποὺ ταλανίζει καὶ τὴν Ἐκκλησία, ἔστειλαν ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος καὶ ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Πολωνίας, Σάββας.

Οἱ Προκαθήμενοι τῶν δύο Ἐκκλησιῶν ὑπέγραψαν στὴ Βαρσοβία, τὴν Παρασκευὴ 21 Σεπτεμβρίου 2018, κοινὸ κείμενο στὸ ὁποῖο ἐκφράζουν τὴν κραυγὴ ἀγωνίας τους γιὰ τὴν ἀπορρύθμιση τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξης στὴν Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας καὶ ἀπεύθυναν, παράλληλα, ἔκκληση σὲ ὅλους ὅσοι ἐμπλέκονται νὰ ἐξαλείψουν τὶς ἐκκλησιαστικὲς παρεξηγήσεις.

«Τὴν Παρασκευὴ 21η Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Μακαριώτατος Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεόδωρος ὁ Β΄ καὶ ὁ Μακαριώτατος Μητροπολίτης Βαρσοβίας καὶ πάσης Πολωνίας κ.κ. Σάββας, ὑπέγραψαν κοινὴ ἔκκληση πρὸς κάθε ἁρμόδιο ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἐξαρτᾶται ἡ ἐξάλειψη τῶν ἐκκλησιαστικῶν παρεξηγήσεων σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τῆς Οὐκρανίας.

Ἡμεῖς οἱ Προκαθήμενοι τῶν δύο Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, συν­αντηθέντες εἰς τὴν Πολωνικὴν γῆν, ἔχοντας τὴν συνείδησιν τῆς ὑπευθυνότητας διὰ τὴν ζωὴν τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ, διὰ τὴν εἰρήνην, τὴν ἑνότητα καὶ τὴν διατήρησιν τῆς δοαγματικο-κανονικῆς τάξεώς Της, ἐνώπιον τῶν δοκιμασιῶν τὰς ὁποίας ὑποφέρει σήμερον ἡ ἐν Οὐκρανίᾳ Ὀρθοδοξία – καλοῦμε ἐν πνεύματι τῆς ἀδελφικῆς ἀγάπης τοὺς Πάντας, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἐξαρτᾶται ἡ ἐξάλειψις τῶν ἐκ­κλησιαστικῶν παρεξηγήσεων τῶν ἀναφερομένων εἰς τὴν ἐκχώρησιν τοῦ Αὐτοκεφάλου εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας, ὅπως πράττουν τὰ πάντα ὅσα εἶναι εἰς διάθεσίν Τους, διὰ τὴν ἀποτροπὴν τῆς εἰς τοῦτο φάσμα διαμάχης καὶ διὰ τὴν ἐπικράτησιν τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως εἰς τὴν Οὐκρανικὴν γῆν.

Τελοῦντες τὴν Θείαν Λειτουργίαν κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς Ἑορτῆς τοῦ Γενεσίου τῆς Ὑπερ­αγίας Θεοτόκου, προσευχόμεθα ὑπὲρ τῆς ἑνότητας καὶ τῆς εἰρήνης τοῦ Οὐκρανικοῦ λαοῦ καὶ ταυτοχρόνως ἀπευθύνουμε τὸν ἀδελφικὸν χαιρετισμὸν εἰς τοὺς Προκαθημένους τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ εἰς πᾶν τὸ Πλήρωμα τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας.

Ὁ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ Πάσης Ἀφρι­κῆς Θεόδωρος Β΄ – Ὁ Μητροπολίτης Βαρσοβίας καὶ Πάσης Πολωνίας Σάββας».

Τώρα ποὺ ὁ Ἀλεξανδρείας ὑποστηρίζει τὸν ψευδοκιέβου Ἐπιφάνιον, τί ὑποστηρίζει πραγματικά; Τὴν Οὐνίαν! Συν­εχῶς ἔρχονται εἰς τὴν δημοσιότητα περιστατικὰ συμπροσ­ευχῶν τῶν ψευδοαυτοκεφάλων μὲ οὐνίτας καὶ σχισματικούς. Τελικῶς ὁ «παρὰς» καὶ ὁ οἰκουμενισμὸς δὲν κρύβονται… Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὸ ἱστολόγιον oukraniko.blogspot.com τῆς 25ης Νοεμβρίου 2019:

«Ὁ Ἀλέξανδρος Ντραμπίνκο τῆς «Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας» κάνει ἀκολουθίες καὶ συμπροσευχὲς μὲ Οὐνίτες καὶ Ρωμαιοκαθολικοὺς στὶς Βρυξέλλες μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐπετείου τοῦ Holodomor.

Στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ  τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς ἐπισκοπῆς Βρυξελλῶν καὶ Mechelen ὁ «ἐπίσκοπος» Ἀλέξανδρος Drabinko προσευχήθηκε μὲ Ρωμαιοκαθολικοὺς καὶ ἑλληνόρυθμους-Οὐνίτες μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐπετείου τοῦ Holodomor.

Ὁ ἴδιος στὴν ἀνάρτηση στὸ λογαριασμό του στὸ facebook ἔγραψε: «Συμμετείχαμε σὲ γεγονότα πένθους μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐπετείου τῆς γενοκτονίας τοῦ Holodomor τοῦ οὐκρανικοῦ λαοῦ στὸν καθεδρικὸ ναὸ τῶν Βρυξελλῶν», δήλωσε, κάναμε μνημόσυνο γιὰ τοὺς ἀθώους δολοφονημένους συμπατριῶτες μας”.

Ὁ Ἀλέξανδρος Ντραμπίνκο ἐπίσης δήλωσε ὅτι: «ἡ Οὐκρανικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία  εἶχε νόημα ὕπαρξης πρὶν ἀπὸ τὸν πόλεμο στὸ Ντονμπάς. Δυσ­τυχῶς, σὲ κάποιο βαθμό, εἴχαμε μία δουλικὴ ψυχολογία ποὺ ἀναπτύξαμε κατὰ τὴ διάρκεια τῶν 300 χρόνων ὑπὸ τὴν Ρωσικὴ Αὐτοκρατορία μὲ ὅρους Ἐκκλησιῶν καὶ ἄλλα 70 χρόνια τῆς Βαβυλώνιας αἰχμαλωσίας ὑπὸ τὴν σοβιετικὴ αὐτοκρατορία”.

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ καὶ νὰ τονιστεῖ ἡ ἀπουσία τοῦ Μητροπολίτη Βελγίου κ. Ἀθηναγόρα ἀπὸ τὶς ἐκδηλώσεις ποὺ πραγματοποιήθηκαν στὴν ἐκκλησιαστική του περιφέρεια».

Previous Article

Μη κανονική η απόφαση του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Ουκρανία

Next Article

Ἐδόθη ἡ ἐξήγησις διὰ τὸν Ἀλεξανδρείας

Διαβάστε ακόμα