Ὁ ἀληθὴς λόγος διώξεως τοῦ Κυθήρων

Share:

Ὁ Δήμαρχος Κυθήρων κ. Εὐστράτιος Χαρχαλάκης ἔδωσεν εἰς τὴν δημοσιότητα ἐπιστολήν, σχολιάζων τὴν στάσιν τοῦ Μητροπολίτου Κυθήρων. Ὁ Δήμαρχος νομίζει ὅτι κατέχει τὴν ἀληθῆ ἑρμηνείαν τοῦ Εὐαγγελίου! Ἀποκαλύπτει ὅμως καὶ τί τὸν ἐνοχλεῖ πραγματικὰ εἰς τὰς σχέσεις του μὲ τὴν Ἐκκλησίαν: τὸν ἀπασχολεῖ ἡ περιουσία… Παραθέτομεν ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν ἐπιστολὴν τῆς 21ης Μαρτίου 2020:
«…Ἡ στάση αὐτὴ δὲν εἶναι χριστιανική. Εἶναι μία κλασικὴ περίπτωση ἰδεοληπτικῆς παρερμηνείας τῶν Γραφῶν ποὺ δὲν ἔχει καμία ἀπολύτως σχέση μὲ τὸ «ἀγαπᾶτε ἀλλήλους» τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τὸ μήνυμα τῆς ἀγάπης τοῦ Εὐαγγελίου, σὲ μία περίοδο ποὺ στὴν Ἰταλία ἔχουμε ἕνα θάνατο κάθε 2 λεπτά, μεταφέρεται μόνο μὲ αὐστηρὴ τήρηση τῶν κρατικῶν ἐντολῶν καὶ μὲ ἔνταση τῆς κατ’ ἰδίαν ἀνύστακτης προσευχῆς τόσο ἀπὸ τὸ ἱερατεῖο ὅσο καὶ ἀπὸ τοὺς πιστούς. Ἡ ὀρθὴ χριστιανικὴ ἑρμηνεία τῆς κατάστασης ποὺ βιώνουμε εἶναι ὅτι αὐτὴ ἀποτελεῖ μία προσωπικὴ δοκιμασία γιὰ τὸν κάθε πιστὸ μὲ στόχο νὰ ἐπιστρέψουμε στὴν προσωπικὴ καρδιακὴ προσευχή, ποὺ δὲν θὰ γίνεται τυπικὰ οὔτε «γιὰ τὸ καλό», ἀλλὰ θὰ ἔχει οὐσία καὶ βάθος κατὰ μίμηση τοῦ Τελώνη καὶ ὄχι τοῦ Φαρισαίου…
Κατὰ καιροὺς ἔχουμε πικρανθεῖ πολὺ ἀπὸ τὴ στάση μερίδας τοῦ Ἱερατείου στὰ Κύθηρα. Ἡ ἀνακύληση τοῦ ἀπὸ δεκαετιῶν ὁριστικὰ λυμένου ζητήματος τῆς Ἐγχωρίου Περιουσίας, τὰ ζητήματα δήλωσης ἰδιοκτησιακῶν δικαιωμάτων στὸ Κτηματολόγιο, ἡ τεράστια οἰκονομικὴ ζημία τοῦ νησιοῦ ἀπὸ τοὺς ὑπερβολικοὺς περιορισμοὺς στὴν τέλεση τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων εἶναι μερικὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ ζητήματα. Παρ’ ὅλα αὐτά, ὅμως, ἐξακολουθοῦμε νὰ σεβόμαστε καὶ νὰ τιμοῦμε τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ προφανῶς τὸν τοπικὸ Ἐπίσκοπο…
Θέλουμε τὴν Ἐκκλησία στὸ πλευρό μας, νὰ προσεύχεται καθημερινά, γιὰ νὰ περάσει αὐτὴ ἡ δοκιμασία καὶ κυρίως νὰ εἶναι ἐνεργὰ παροῦσα στὴν ἑπόμενη μέρα ποὺ θὰ κληθοῦμε ὅλοι νὰ ἐπουλώσουμε τὶς τεράστιες κοινωνικὲς καὶ οἰκονομικὲς προεκτάσεις αὐτῆς τῆς κρίσης…».

Previous Article

Κορωνοϊὸς καὶ ἀντιχριστιανικὸν μένος

Next Article

Τουλάχιστον ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ἔκανεν ὅ,τι εἶναι δυνατόν, διὰ νὰ μὴ παύση ἡ Θ. Λειτουργία

Διαβάστε ακόμα