Ὁ Ἀποχριστιανισμός τῶν Η.Π.Α.- Γ΄

Share:

Ο ΑΠΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Η.Π.Α.

Τοῦ Δρ. Φιλολάου Δημητρίου

– Γ –

Εἰς τὸ προηγούμενο ἄρθρο μας εἴπαμε ὅτι θὰ ἀσχοληθοῦμε σήμερα μὲ τὴν ἐνδιαφέρουσα διαμαρτυρία τοῦ Ἀμερικανοῦ καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας Dave Miller.

Ὁ Ντέϊβ Μίλλερ ἐσπούδασε Ἱστορίαν καὶ Θεολογίαν, ρητορικὴν καὶ δημόσιες σχέσεις, Εἶναι δὲ πολυγραφώτατος συγγραφέας βιβλίων, ἄρθρων καὶ κυρίως διοργανωτὴς Σεμιναρίων, πρὸς μελέτην καὶ ἀνάδειξιν ἐθνικοκοινωνικῶν καὶ ἄλλων θεμάτων.

Εἰς τὸ πολὺ ἐπιτυχημένο Σεμινάριο (The Silencing of GOD: The Dismantling of America’s Christian Heritage = Ἡ σιωπὴ τoῦ Θεοῦ: Ἡ καταστροφὴ τῆς Χριστιανικῆς Ἀμερικανικῆς κληρονομιᾶς), ποὺ ὠργάνωσε καὶ διεύθυνε τὴν 1ην Ἰουνίου τοῦ 2007 ἄρχισε τὴν ὁμιλίαν του, (ἐν μεταφράσει) ὡς ἑξῆς:

“Οἱ Η.Π.Α.διέρχονται μιὰ ταχεῖα μετάβαση (κρίση), καθὼς οἱ δυνάμεις τῆς “πολιτικῆς  ὀρθότητος” διεξάγουν ἕνα θορυβώδη πολιτισμικὸ πόλεμο. Ἀκτιβιστὲς δικαστές, κοσμικοὶ ἐκπαιδευτικοί, ἠθικὰ χρεωκοπημένοι διασκεδαστὲς καὶ φιλελεύθεροι πολιτικοὶ συνεργάσθηκαν, γιὰ νὰ πουλήσουν μιὰ ἐξυγιαντικὴ ἐκδοχή τοῦ παρελθόντος τῆς Ἀμερικῆς. Ὁ στόχος τους; Νὰ ἐξαφανίσουν κάθε ἐκδήλωση τοῦ Θεοῦ, τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Βίβλου ἀπὸ τὴν Ἀμερικανικὴ ζωή. Ποιὸ ἦταν τὸ ἀποτέλεσμα τῆς μισαλλόδοξης, ἀδυσώπητης ἐπίθεσής τους στὶς παραδοσιακὲς Ἀμερικανικὲς Ἀξίες, ποὺ ἀνέβασαν τὶς ΗΠΑ στὴν πρωτοφανῆ ἐξέχουσα θέση τους, μεταξὺ τῶν ἐθνῶν τῆς ἀνθρώπινης Ἱστορίας; Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν :Τὰ ἠθικὰ καὶ πνευματικὰ θεμέλια τοῦ ἀμερικανικοῦ πολιτισμοῦ νὰ καταρρέουν”.

Ὁ Ντέϊβ Μίλλερ, καὶ μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ Ἱστορικοῦ θέλει νὰ διεγείρη τὸ ἐνδιαφέρον καὶ τὴν ἀνησυχία τῶν συμπατριωτῶν του, διὰ τὴν μεγάλην σημασίαν ποὺ ἔχουν διὰ τὴν ἐπιβίωση ἑνὸς Ἔθνους -Πατρίδος ἢ Φυλῆς ἢ Οἰκογενείας …οἱ “Προγονικὲς Ἀξίες”!Καὶ πρώτην ἀπὸ τὶς “Ἀξίες” αὐτές, ἀδιστάκτως ὀνοματίζει:

“Τὸν Θεόν, τὸν Χριστὸν καὶ τὴν Βίβλον”. Καὶ τὴν “προσπάθεια καὶ τὸν ἀγῶνα” τῶν ‘κατεδαφιστῶν’ τῶν Προγονικῶν Ἀξιῶν τὴν χαρακτηρίζει ἀνεπιφύλακτα ὡς: “μισαλλόδοξη καὶ ἀδυσώπητη ἐπίθεση”. Καὶ δικαίως διερωτᾶται:

“Πῶς μπορεῖ ἕνα ἔθνος, ποὺ ἔχει σκαρφαλώσει τόσο ψηλὰ καὶ ἔχει δεῖ τέτοιες ἀνυψώσεις νὰ ἀπομακρυνθῆ τόσο μακρυὰ ἀπὸ τὰ ἀρχικά του ἀγκυροβόλια;

Τὸ Σεμινάριο τοῦτο “Silence of God” ἀπευθύνει μιὰ συγκλονιστικὴ ἔκκληση πρὸς τὸ Ἔθνος νὰ ἐπιστρέψει ἀπὸ τὰ ἠθικὰ καὶ πνευματικὰ βάθη, στὰ ὁποῖα ἔχει καταρρεύσει καὶ νὰ ἐπιβεβαιώσει τὶς Βιβλικὲς Ἀξίες, ποὺ ἀπογυμνώνονται συστηματικὰ ἀπὸ τὴν δημόσια ζωή”. Ἔτσι, σὰν ἄλλος Εὐριπίδης (θὰ τὸν εἶχε διαβάσει ἄλλωστε διδάσκοντα τὸ περίφημο: “Ἱστορίας μελέτω, ὦ Παῖ. Εἰ γὰρ τὰ παρεληλυθότα μνημονεύῃς ἄμεινον περὶ τῶν μελλόντων βουλεύσει”) προτείνει στοὺς Ἀμερικανοὺς συμπατριῶτες του νὰ μάθουν καλά:

Τί οἱ πρόγονοι τοὺς ἐδίδαξαν καὶ προέτρεπαν νὰ κάνουν. Καὶ τί νὰ ἀποφύγουν!

Ὁ Μίλλερ σὲ δύο ἔγχρωμα φύλλα σὲ σχῆμα μεγάλου βιβλίου ἔγραψε τὰ κύρια ἐρωτήματα (μὲ σχετικὰ μεγάλους χαρακτῆρες), ποὺ μὲ τὸν ἰδιότυπον τρόπον διατυπώσεώς των, θὰ ἀποτελέσουν σειρὰ μαθημάτων τοῦ Σεμιναρίου. Μὲ αὐτὰ ὅλα ἀπευθύνεται… εἰς τὴν συνείδηση κάθε “Ἀμερικανοῦ Πατριώτου”!

Ἡ ἀνάπτυξη τῶν ἐρωτημάτων-θεμάτων αὐτῶν εἰς τὸ Σεμινάριο θὰ ἐγίνετο βάσει συγκε­­κριμένων ἀποδεικτικῶν στοιχείων.Ἐπίσης καὶ βάσει μαρτυρουμένων ἐνεργειῶν καὶ δράσεων σπουδαίων ἀνδρῶν-Ἱδρυτῶν τοῦ Ἔθνους, ποὺ ὡδήγησαν τὸ ἐθνικὸ σκάφος ἐν μέσῳ κινδύνων κατὰ τὴν γέννησή του καὶ μετά. Ἰδοὺ τὰ δύο φύλλα:

α. ΑΜΕRICA’S MOST PRESSING CONCERN= H ΠΙΟ ΠΙΕΣΤΙΚΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ”

Ὡς κεντρικὸ θέμα τοῦ σεμιναρίου αὐτοῦ τίθεται τὸ ἑξῆς;

“Ἐπίστευαν οἱ Ἱδρυτὲς τῆς Ἀμερικανικῆς Δημοκρατίας ὅτι ἡ ἐπιβίωση τῆς Δημοκρατίας ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἀναγνώριση -πίστη στὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ἀπὸ τὴν Ἀμερικήν -τὸν Ἀμερικανικὸν Λαόν.”

Στὴν συνέχεια ἀκολουθοῦν τὰ ἐπὶ μέρους – ζητήματα ποὺ θὰ ἀναπτυχθοῦν καὶ ἐν ἐκτάσει θὰ συζητηθοῦν. Αὐτὰ διατυπώνονται ὡς ἀπαντήσεις εἰς τὸ ἑξῆς ἐρώτημα: Ποῖος σήμερα θὰ ἐπίστευε ‘ὅτι οἱ Ἱδρυτὲς τῆς Ἀμερικανικῆς Δημοκρατίας;…

– Παρεκάλεσαν ὅλους τούς Ἀμερικανοὺς νὰ ἀφιερώσουν ὁλόκληρες μέρες μὲ σκοπὸ μοναδικὸ νὰ προσευχηθοῦν-ἱκετεύσουν τὸ Θεό;

– Ὡμολόγησαν τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, ὡς τὸν Θεῖ­ον Λυτρωτήν;

– Διεκήρυξαν τὴν ἀποκλειστικότητα καὶ προτεραιότητα τοῦ Χριστιανισμοῦ;

– Ἐπιβεβαίωσαν τὴν κρίσιμη σπουδαιότητα τῆς Βίβλου διὰ τὸν Ἀμερικανικὸν Λαόν;

– Ἱκέτευαν τὸν Θεὸν νὰ ἐξαπλωθῆ ὁ Χριστιανισμὸς εἰς ὅλην τὴν Γῆν;

– Παρεκάλεσαν, ὅπως ὁ Θεὸς θεμελιώσει τὴν Ἀμερικανικὴν Ἀνεξαρτησίαν εἰς τὴν Χριστιανικὴν Πίστιν καὶ τὴν Χριστιανικὴν Ἠθικήν;

– Προέτρεψαν τοὺς Ἀμερικανοὺς, ὅπως τηροῦν ὅλες τὶς Θεϊκὲς Ἐντολές;

– Ἀπέδωσαν εὐγνωμοσύνην εἰς τὸν Θεὸν διὰ τὴν στρατιωτικὴν ἀνάπτυξη τῆς Ἀμερικῆς καὶ τὴν εὐημερία τοῦ Ἔθνους;

– Παρεκάλεσαν τὸν Θεὸν νὰ συγχωρήση τοὺς Ἀμερικανοὺς διὰ τὶς ἁμαρτίες τους;

Ὁ Μίλλερ κλείνει μὲ τὴν ἑξῆς παράκληση στὸν ἀναγνώστη τοῦ κειμένου του:

“Ἔλα καὶ ἴδε τὴν ἀπόδειξη μὲ τὰ ἴδια σου τὰ μάτια καὶ τὰ αὐτιά”!

Ἀπὸ τὰ παραπάνω γίνεται φανερὸ ὅτι ὁ συγγραφέας δὲν καλεῖ τοὺς συμπατριῶτες του νὰ ἀκούσουν ἕνα… χριστιανικὸ ‘κήρυγμα’. Τοὺς καλεῖ νὰ ἐνημερωθοῦν ἐγκύρως καὶ νὰ ἀποκτήσουν τελείαν γνώση τῶν ἀρχῶν καὶ βάσεων, ἐπὶ τῶν ὁποίων οἰκοδομήθηκε ἡ Ἀμερικανικὴ Δημοκρατία! Νὰ συνειδητοποιήσουν ὅτι οἱ Ἱδρυτὲς τῆς Ἀμερικανικῆς Δημοκρατίας ἐθεμελίωσαν τὴν Νέαν Πατρίδα καὶ τὸ Ἔθνος των στὰ Πνευματικὰ καὶ Ἠθικὰ Θεμέλια τοῦ Χριστιανισμοῦ.

Καὶ ἀφήνουν παρακαταθήκη στοὺς ἀπογόνους των τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν τήρηση τῶν ἐπιταγῶν καὶ διδαχῶν τῆς Βίβλου.

Εἰς τὸ δεύτερο φύλλο-μέρος τοῦ Σεμιναρίου κεντρικὸ θέμα εἶναι τό:

β.-Τhe Silencing of God = Ἡ Σιωπὴ τοῦ Θεοῦ.

Μὲ τὸν τίτλον αὐτὸν ὁ συγγραφέας καλεῖ τοὺς Ἀμερικανοὺς Πατριῶτες (ποὺ ἔλαβαν γνώση, τῶν πατρικῶν παραδόσεων καὶ παρακαταθηκῶν, ποὺ τοὺς ἄφησαν οἱ Fathers = Πατέρες των Ἱδρυτὲς τῆς μεγάλης Ἀμερικανικῆς Συμπολιτείας εἰς τὸ πρῶτο μέρος), νὰ ἐνημερωθοῦν καὶ πάλι μὲ στοιχεῖα, διὰ τό:

ΠΩΣ ἔφθασαν…εἰς τὴν κατάρρευση τοῦ Ἀμερικανικοῦ Πολιτισμοῦ! Διαβάζουμε:

“Take a Trip Back to the Now Withered Roots Values of America’s Past= Κάνετε ἕνα ταξείδι στὶς τώρα Μαραμένες Ρίζες τοῦ παρελθόντος τῆς Ἀμερικῆς. Δὲν θὰ πιστεύετε εἰς τὰ μάτια καὶ τὰ αὐτιά σας.

Ἡ Ἀμερικὴ βρίσκεται στὴ δίνη ἑνὸς Πολιτισμικοῦ Πολέμου σὲ πλήρη κλίμακα.

Τὰ Ἠθικὰ καὶ Πνευματικὰ Ἐρείσματα τοῦ Ἀμερικανικοῦ Πολιτισμοῦ καταρρέουν”.

Εἰς τὴν συνέχειαν τοὺς καλεῖ νὰ μαρτυρήση ἡ συνείδησή τους, ἐὰν οἱ Ἱδρυτὲς – Πατέρες ἐνέκριναν ὅσα κατεδαφιστικὰ ἔγιναν καὶ γίνονται. Πρόκειται γιὰ συγκεκριμένες ἐγκληματικὲς ἐνέργειες καὶ πράξεις… κατεδάφισης!

Ὅπως εἰς τὸ πρῶτο μέρος ἀνωτέρω, τοὺς θέτει τὸ κεντρικὸ ἐρώτημα:

“THE FOUNDING FATHERS = Οἱ Ἱδρυτὲς Πατέρες. (Καὶ τὰ ἐρωτήματα 🙂

-Ὑπεστήριζαν τὸν ‘χωρισμὸν Ἐκκλησίας καὶ Κράτους”;

-Ἀπαγόρευαν ἐκφράσεις Χριστιανικὲς στὰ κυβερνητικὰ καὶ δημόσια σχολεῖα;

-Ἐπιδίωκαν τὰ ὁμοσπονδιακὰ ἱδρύματα νὰ εἶναι θρησκευτικῶς οὐδέτερα;

– Ἐνέκριναν τοὺς γάμους ὁμοφυλοφίλων;”

Αὐτὰ εἶναι μερικὰ ἀπὸ τὰ ἐγκλήματα, τὰ ὁποῖα διέπραξαν ἀνάξιοι τῶν ἐνδόξων προγόνων (τῶν Ἱδρυτῶν καὶ Πατέρων), σύγχρονοι καταστροφεῖς τοῦ Ἀμερικανικοῦ Πολιτισμοῦ! Μερικοὺς ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ὀνοματίζει γενικῶς εἰς τὴν ἀρχὴν ἀνωτέρω.

Συντελεστὲς αὐτοῦ τοῦ ἀνοσιουργήματος κατὰ τοῦ Ἀμερικανικοῦ Πολιτισμοῦ δὲν εἶναι μόνο αὐτοὶ καὶ ἄλλοι ὅμοιοί των. Εἶναι, δυστυχῶς, καὶ ἀρκετοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ταχθῆ ὡς φύλακες τῶν ἰδανικῶν καὶ ἀπεδείχθησαν μωροὶ καὶ προδότες!

Εἶναι, δυστυχῶς, καὶ πολλοὶ ἀνάξιοι “ποιμένες”, ποὺ ἐφόρεσαν τὴν ἁλουργίδα τοῦ “πιστοῦ ποιμένος”…ἐνῷ ἐδήλωναν ἀδιάντροπα τὴν “πλήρη ἀπιστίαν” τους εἰς τὸν Χριστὸν καὶ τὸ Εὐαγγέλιόν Του! Εἶναι οἱ “μισθωτοὶ ποιμένες”, ποὺ εἶδαν… τοὺς ‘λύκους’ νὰ ἐπιπίπτουν κατὰ τοῦ ποιμνίου καὶ αὐτοί…ἐλάκισαν στοὺς πληρωτές τους!

Περὶ αὐτοῦ τοῦ πολὺ ἐνδιαφέροντος κεφαλαίου ἔχει νὰ μᾶς εἰπῆ πολλὰ ἡ ἐξαίρετη χριστιανὴ ἐπιστήμων Lorraine Day (M.D.). Περὶ αὐτῶν εἰς τὸ ἑπόμενο ἄρθρο.

Previous Article

Κίεβo: οικουμενιστική συμπροσευχή από εκπροσώπους των καθολικών, των ουνιτών, του Φαναρίου και των ορθόδοξων σχισματικών

Next Article

Τίποτα δέν πρέπει νά διαταράσσει τήν γαλήνη τῆς Θ. Λειτουργίας