Ὁ ἀποχριστιανισμὸς τῆς Εὐρώπης – Γ΄

Share:

Τοῦ Δρ. Φιλολάου Δημητρίου, Δρ. Νομικῆς,

Δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ/Ι.Β.Α. –  Α.Α.Α. –  LCIARB

–  Γ –

Ὁ Joseph Puder (Κοινωνιολόγος-συγγραφέας) ἀρχίζει, ὡς ἑξῆς, ἕνα ἄρθρο του μὲ τίτλον “Ἀποχριστιανισμένη Εὐρώπη” (De-Christianized Europe):

“Ὅπως πορεύονται οἱ ἐκκλησίες ἔτσι πορεύεται καὶ ἡ Εὐρώπη”. Καὶ συνεχίζει: “Σὲ ἕνα ταξείδι μου πρὶν λίγα χρόνια εἰς τὴν Ἰταλίαν ἐντυπωσιάσθηκα πολὺ ἀπὸ τὴν μεγαλοπρέπειαν τῶν ἐκκλησιῶν, τῶν καθεδρικῶν καὶ τῶν βασιλικῶν ναῶν! Ὅμως συγχρόνως, ἔμεινα λυπητερὰ ἔκπληκτος  ἀπὸ τὸ ‘ἄδειασμα’ αὐτῶν τῶν ἀπίστευτων οἰκοδομημάτων τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ.Τὸ πλεῖ­στον τῶν ἐκκλησιαζομένων εἰς τοὺς ναοὺς αὐτοὺς ἦσαν γριὲς γυναῖ­­­κες, σπανίως ἔβλεπες ἕνα νέον ἄνθρωπον εἰς αὐτούς. Ὅμως, παρὰ ταῦτα ἡ Ἰταλία ἔχει μεγαλύτερον ἀριθμὸν ἐκκλησιαζομένων ἀπὸ ὅ,τι ἡ Ὁλλανδία, ἡ Γαλλία, ἡ Γερμανία ἢ τὸ Ἡνωμένον Βασίλειον”. Φαντάζεται κανείς…πόσοι ἐκκλησιάζονται σὲ αὐτές!

Οἱ δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι τὸν Εἰκοστὸν αἰῶνα, τὰ ἑκατομμύρια τῶν θυμάτων νεκρῶν-τραυματιῶν-δυστυχισμένων. Ἡ φρικτὴ προπαγάνδα, ἡ ἀντιχριστιανικὴ ἀπὸ τοὺς πράκτορες τοῦ Ἀντιχρίστου: “Δεξιούς” καὶ  “Ἀριστερούς”. Ἡ προκλητικὴ ἀνηθικότητα, αἰσχρότητα, διαφθορὰ καὶ ἰδιοτέλεια τῶν ἑκάστοτε ἀναξίων πολιτικῶν ἡγετῶν εἰς ὅλα σχεδὸν τὰ Ἔθνη τῆς Ἠπείρου μας. Ἡ ἀνίερη, ἀνεύθυνη καὶ βλάσφημη συμπεριφορὰ τῶν θρησκευτικῶν ταγῶν τῶν διαφόρων λεγομένων “Ἐκκλησιῶν” (ὡς ἐὰν ὁ Κύριος Ἰησοῦς  Χριστὸς ἵδρυσε πολλὲς “ἐκκλησίες” καὶ ΟΧΙ: τὴν “Μίαν Ἁγίαν Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν”). Ὅλα αὐτὰ σὲ συνδυασμὸν μὲ τὸν ἐπικρατήσαντα  ὑλιστικὸν τρόπον ζωῆς τῶν Εὐρωπαϊκῶν Λαῶν ὡδήγησαν εἰς τὴν ἀξιοθρήνητον κατάστασιν ποὺ βιώνει σήμερα ἡ Εὐρώπη καὶ οἱ Λαοί της!

Τὴν Κοινωνικὴν καὶ Οἰκονομικὴν κατάστασιν τῶν Εὐρωπαϊκῶν Λαῶν λίγο-πολὺ τὴν γνωρίζουμε ὅλοι. Προϊόντος τοῦ χρόνου, οἱ πλούσιοι γίνονται πλουσιώτεροι καὶ οἱ πτωχοὶ πτωχότεροι. Βορρᾶς καλοπερνᾶ καὶ Νότος ὑποφέρει! Ἡ ὑποβάθμισις τῆς Πίστεως, ὡς ζωτικοῦ στοιχείου Ζωῆς, ἀκολουθεῖται ραγδαίως καὶ ἐμφανῶς ἀπὸ τὴν ὑποβάθμισιν τῶν θεσμῶν τοῦ “Γάμου καὶ τῆς Οἰκογενείας”, τῆς μεγάλης μέχρις ἀφανισμοῦ ὑπογεννητικότητος τῶν γυναικῶν καὶ τῆς καταλύσεως τῶν Νόμων τῆς Φύσεως, μὲ τὴν πανηγυρικὴν “νομοθέτησιν… τοῦ σοδομισμοῦ”!

Ἴσως, πολλοὶ νὰ μὴ γνωρίζουν τί σημαίνει εἰς τὴν πρᾶξιν “Ἀποχριστιανισμὸς τῆς Εὐρώπης”. Ἐκτὸς ἀπὸ ὅσα γενικῶς ἀνέφερε πιὸ πάνω ὁ J.Puder, ἄλλοι συγγραφεῖς καταγράφουν μὲ τὰ μελανώτερα χρώματα τὴν ἠθικὴν καὶ θρησκευτικὴν κατάπτωσιν τῆς ἄλλοτε ἔνδοξης καὶ χριστιανικῶς καὶ πνευματικῶς ἡγέτιδος Ἠπείρου μας.

Ποία εἶναι ἡ Πολιτική, Κοινωνική,  Πολιτιστικὴ καὶ Πνευματικὴ κατάσταση τῆς Εὐρώπης καὶ τῶν καθέκαστα Κρατῶν της τὶς τελευταῖες δεκαετίες; Ἂς ρίξουμε μιὰ ματιὰ σὲ συγκεκριμένα πραγματικὰ στοιχεῖα.

α.- Ἡ Πολιτικὴκαὶ Κοινωνικὴ  Κατάστασις

Δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνας (1) Εὐρωπαῖος, ποὺ νὰ πιστεύη καὶ νὰ ἐλπίζη κάτι, ἀπὸ ἀνθρώπους τῆς ἠθικῆς καὶ πνευματικῆς ὑποστάσεως τῶν σημερινῶν πολιτικῶν ἡγετῶν τῶν Κρατῶν τῆς Εὐρώπης. Ἐκτὸς πολὺ εὐαρίθμων ἐξαιρέσεων, εἶναι ὅλοι τους ἰδιοτελεῖς καὶ διαπλεκόμενοι – ἀνδρείκελα τῶν “κοσμοεξουσιαστῶν πρακτόρων” τοῦ ἄρχοντος τοῦ κόσμου τούτου. Πειθήνιοι εἰς τὸ νὰ “νομοθετοῦν” ὅ,τι καὶ ὅσα…οἱ ὑπάλληλοι τῶν Βρυξελλῶν τοὺς παραγγέλλουν. Καταλυτὲς αἰωνοβίων Θεσμῶν καὶ Ἀξιῶν (Οἰκογενειακοῦ Θεσμοῦ-Χριστιανικῆς Παιδείας-Χριστιανικῶν Παραδόσεων, Ἀνθρωπίνης Ὀντολογίας, Ἀδεκάστου Δικαιοσύνης, Εἰλικρινοῦς  Ἀγάπης καὶ Ἀδελφικῆς  Ἀλληλεγγύης κ.ἄ.)!

Εἰς τὴν προσωπικήν των ζωήν, πολλοὶ εἶναι ἀντίχριστοι καὶ ἄθεοι, πιόνια τῶν Illuminαti καὶ Globalists, διαπλέκοντες καὶ διαπλεκόμενοι σὲ ἄνομα συμφέροντα, ἀρκετοὶ εἶναι διεζευγμένοι, μὲ δύο ἕως τέσσερεις γάμους καὶ ἐξωσυζυγικὲς σχέσεις καὶ ἐξώγαμα παιδιὰ καὶ πολλοὶ   “ὁμοφυλόφιλοι”, ποὺ πρὶν ἀπὸ 30-40 χρόνια θὰ ἔξω-πετάγονταν ἀπὸ κάθε σοβαρὸν περιβάλλον, παραδιδόμενοι εἰς τὴν κοινὴν περιφρόνησιν! Βέβαια τὰ πραγματικὰ ἀφεντικά των τοὺς προτιμοῦν “τέτοιους”, διότι ἔτσι εἶναι εὐκόλως …χειραγωγήσιμοι! (Ἴδε Ἐφημ. “Τὸ Βῆμα” 10/9/2006-σελ. Α38 ἑπ. “Σέξ, Ἔρωτες, Πολιτικοί”).

Τέτοιοι τώρα “κυβερνοῦν” Εὐρωπαϊκὰ Κράτη καὶ Κοινωνίες καὶ συντάσσουν Εὐρωπαϊκὸν Σύνταγμα, ἀπὸ τὸ ὁποῖον οἱ ἄνθρωποι “ἐξορίζουν” τὸν Χριστιανισμὸν ἀπὸ στήριγμα καὶ θεμέλιον τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πολιτισμοῦ καὶ Ζωῆς , ἐρήμην φυσικὰ τῶν Λαῶν των…!Ἀναγνωρίζουν μόνον τὸ Ρωμαϊκὸν Δίκαιον καὶ τὴν Ἀρχαίαν Ἑλληνικὴν Γραμματείαν! Ἀλήθεια, ΠΩΣ νὰ δεχθοῦν συνειδησιακῶς τὴν Χριστιανικὴν Πίστιν καὶ Ἠθικήν,  αὐτοὶ ποὺ τὴν ἔχουν “καταπατήσει” χωρὶς καμίαν ἀναστολὴν καὶ ἔχουν πωλήσει τὴν ψυχήν των εἰς τὸν διάβολον; ΠΩΣ εἶναι δυνατὸν νὰ δουλεύουν συγχρόνως:

“Δυσί Κυρίοις -Κυρίῳ καὶ Μαμωνᾷ”!  Ἐδιάλεξαν τὸν μαμωνᾶν!

Μία ἁπλῆ σύγκρισις τῶν ἡγετῶν ἐκείνων ποὺ ἐσκέφθησαν, ἀπεφάσισαν καὶ τελικὰ ἵδρυσαν τῶν Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν, μετὰ τοὺς αἱματηροὺς καὶ καταστροφικοὺς δύο Παγκοσμίους Πολέμους τὸν 20ὸν αἰῶνα (τέλος τῆς δεκαετίας τοῦ 1940), ἀφ’ ἑνός, καὶ ἀφ’ ἑτέρου, τούτων ποὺ συν­έταξαν τὸ Εὐρωπαϊκὸν Σύνταγμα (τὴν 29/10/2004 ὑπεγράφη εἰς τὴν Ρώμην ἡ Συνθήκη Θέσπισης τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συντάγματος ἀπὸ τοὺς ἐκπροσώπους τῶν 25 Κρατῶν), ἠμπορεῖ νὰ καταστήση σαφεστάτην τὴν μεταξύ των ποιοτικὴν διαφοράν, ἐξ ἀπόψεως Χριστιανικοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ἤθους καὶ εὐρυτέρας Πνευματικῆς καὶ Ἠθικῆς μορφώσεως!

Οἱ πρῶτοι ὡραματίσθησαν μίαν Εὐρώπην Ἑνωμένην (μὲ τὴν κυρίαν ἔννοιαν τοῦ ὅρου), μὲ πνεῦμα ἰσότητος καὶ ἀλληλεγγύης καὶ μὲ σεβασμὸν πρὸς τὶς αἰώνιες ἀξίες τοῦ Χριστιανικοῦ Πολιτισμοῦ καὶ τὴν ἐλευθερίαν καὶ ἰδιοσυστασίαν τοῦ κάθε Κράτους- Μέλους.

Οἱ  ἡγέτες τῆς Ε.Ε. τῶν τελευταίων πενῆντα καὶ πλέον ἐτῶν ( γράφε καλλίτερα πράκτορες τῶν Illumiati – Globalists) ἔχουν ὄχι μόνον περιορίσει ἀνεπιτρέπτως τὴν ἐθνικὴν κυριαρχίαν τῶν μικροτέρων Κρατῶν Μελῶν, ἀλλὰ ὡς ὠμοὶ τοκογλύφοι, ἀπηνεῖς οἰκονομικοὶ δικτατορίσκοι καὶ ἀνάλγητοι ἐφαρμοστὲς δημοσιονομικῶν πρακτικῶν καὶ ἀνηθίκων  νόμων  ἔχουν ὁδηγήσει εἰς τὴν ἐξουθένωσιν Λαοὺς Εὐρωπαϊκούς. Ἀδυσώπητοι ἀπέναντι τῶν συμφορῶν, ποὺ οἱ ἴδιοι μὲ τὶς δῆθεν “σοφές” δημοσιονομικὲς διαταγές τους ἐδημιούργησαν, ἔχουν ὁδηγήσει μικρὲς Χῶρες σὲ προβληματικὲς ἠθικές, κοινωνικὲς καὶ ψυχοπνευματικὲς καταστάσεις – μὲ τὴν συγκατάθεση ἀναγκαστικὴ ἢ ἑκουσία ἀνευθύνων ἰδιοτελῶν ἢ ἀνικάνων κυβερνητῶν τῶν τελευταίων.

Πολλοὶ σοβαροὶ Κοινωνιολόγοι προβλέπουν σύντομον τὴν διάλυσιν μιᾶς “τέτοιας Ἑνωμένης Εὐρώπης”! Ἀπὸ τὸ ἑπόμενο ἄρθρο θὰ προσπαθήσουμε νὰ προσεγγίσουμε τὶς “πολιτικὲς καὶ τοὺς πολιτικοὺς” τῶν κυριωτέρων τουλάχιστον Εὐρωπαϊκῶν Κρατῶν.

Ἡ συνέχεια στὸ ἑπόμενο Δ΄ ἄρθρο.

Previous Article

Λόγος εις τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου

Next Article

Συγκλονίζουν οι γονείς 28χρονου που έφυγε ξαφνικά