Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ἡ ΔΙΣ μᾶς ὁδηγοῦν εἰς τὸν Προτεσταντισμόν

Share:

Οἱ Ἀρχιερεῖς, κατὰ τὴν χειροτονίαν τους, λαμβάνουν ράβδον καὶ ὁ ἐπιδίδων αὐτὴν τοὺς λέγει μερικὲς συμβουλές, τὶς ὁποῖες πρέπει νὰ ἐνεργοποιοῦν, ὅταν παραστεῖ ἀνάγκη.

Στὴν προκειμένη περίπτωση, ἡ Πολιτεία διέταξε νὰ μὴ Λειτουργοῦν οἱ Ἱεροὶ Ναοὶ καὶ νὰ μὴ τελοῦνται Ἱερὲς Ἀκολουθίες καὶ νὰ τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία ἄνευ τῶν ΠΙΣΤΩΝ!!!

Κατὰ τεκμήριον, ὑποτίθεται ὅτι οἱ Ἀρχιερεῖς καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος γνωρίζουν ὅτι ἡ θεία Λειτουργία δὲν ἐπιτρέπεται νὰ τελεῖται χωρὶς τοὺς Πιστούς.

Τί ἔκαναν λοιπὸν τὰ μέλη τῆς ΔΙΣ, ποὺ ἐγὼ τὴ μεταφράζω ΔΥΣ­ΤΥΧΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ, ποὺ εἶναι ἡ ὑπεύθυνη, γιὰ τὴ Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας; Ἁπλῶς ὑπέκυψαν στὴν ἐντολὴ τοῦ Κράτους. Ἀντὶ νὰ ἐξηγήσουν τί συμβαίνει μὲ τὴ θεία Κοινωνία καὶ νὰ ζητήσουν ΙΣΟΝΟΜΙΑ μὲ τὰ SUPER MARKETS, δηλαδὴ λιγώτεροι Πιστοὶ στὶς Ἀκολουθίες καὶ κυρίως κατὰ τὴν τέλεση τῆς θείας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τώρα μάλιστα στὴν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ποὺ οἱ Ἀκολουθίες εἶναι πιὸ συχνὲς καὶ ἔχουν τὸ νόημα τῆς ἑτοιμασίας γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ τοῦ Κυρίου καὶ ἀποβλέπουν στὴν ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ γι’ Αὐτήν, μὲ ἀποκορύφωση τὶς Ἀκολουθίες τῆς ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ καὶ ἐνδιαμέσως Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ἀνέκαθεν ὥρισε νὰ τελοῦνται κάθε Τετάρτη καὶ Παρασκευή, Προηγιασμένες θ. Λειτουργίες μὲ σκο­πὸ νὰ μὴ μένουν οἱ Πιστοὶ ἄνευ θείας Κοινωνίας, ἔρχεται τώρα ἡ ΔΥΣΤΥΧΗΣ Ἱερὰ ΣΥΝ­ΟΔΟΣ καὶ «βάζει λουκέττο» στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς λέγοντάς μας νὰ προσευχόμαστε στὸ σπίτι.

Ἐρωτῶ «Ἅγιοι Ποιμένες: τί ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗ θὰ ἔχουμε μέχρι τὴν ΑΝΑΣΤΑΣΗ; Τὸ σκεφθήκατε αὐτὸ ἢ συμφωνεῖτε καὶ Σεῖς μὲ τὸν ἀξιολύπητο ἐκεῖνο Μητροπολίτη, ποὺ γιὰ νὰ «προφυλάξει» τὸ ποίμνιό του ἀπὸ τὸν ΚΟΡΩΝΟΪΟ εἶπε ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι κρασὶ καὶ δὲν ἐπιβιώνει ὁ κάθε ἰός! Καὶ ἡ ΔΥΣΤΥΧΗΣ Ἱερὰ Σύνοδος τὸν ἀφήνει ἀκόμα στὴ θέση του. ΤΡΟΜΕΡΟ ΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗ! Εἶναι ἆραγε Ὀρθόδοξος ἢ εἶναι ΛΥΚΟΣ ΒΑΡΥΣ; Καὶ ἡ ἐπίσημη Διοίκηση τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ μας τὸν ἀνέχεται ἀκόμη. ΞΥΠΝΗΣΤΕ τὰ Μέλη τῆς ΔΥΣΤΥΧΟΥΣ Ι. Σ. Ἀλλὰ πῶς θὰ κάνετε κάτι τέτοιο, ἀφοῦ ἐσεῖς οἱ ἴδιοι μᾶς ὠθεῖτε στὸ νὰ γίνουμε ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ. Μποροῦν οἱ ΛΑΪΚΟΙ στὸ σπίτι, νὰ τελέσουν θεία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ; Ω, ΑΓΑΘΟΙ, πήρατε ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο τὸ «κατ’ οἶκον» Ἐκκλησία, διότι δὲν «γνωρίζετε νὰ ἀναγινώσκετε» καὶ οἱ Κανόνες λένε ὅτι γιὰ νὰ χειροτονηθεῖ κάποιος Πρεσβύτερος ὡς Ἐπίσκοπος πρέπει νὰ γνωρίζει ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ σεῖς φαίνεται ὅτι δὲν ἀνοίξατε ποτὲ τὴν Ἁγία Γραφή, ἂν ἔχετε στὸ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ σας Μέγαρο!!! Διότι ἂν ἀνοίγατε τὸ Βιβλίο τοῦ Προφήτου ΙΕΡΕΜΙΑ θὰ βλέπατε ὅτι ὁ Κύριος μιλώντας στὸν Προφήτη τοῦ λέγει: «καθέστακα ἐφ’ ὑμᾶς ΣΚΟΠΟΥΣ, ἀκούσατε τῆς φωνῆς τῆς σάλπιγγος καὶ εἶπαν οὐκ ἀκουσόμεθα» καὶ συνεχίζει ὁ Θεός, λέγων τὴν ἀπόφασίν Του «ἄκουε γῆ, ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ τὸν λαὸν τοῦτον κακά… διὰ τοῦτο λέγει Κύριος, ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμι ἐπὶ τὸ λαὸν τοῦτον ΑΣΘΕΝΕΙΑΝ, καὶ ἀσθενήσουσιν ἐν αὐτῷ πατέρες καὶ υἱοὶ ἅμα, γείτων καὶ ὁ πλησίον αὐτοῦ, ἀπολοῦνται» καὶ συνεχίζει «καὶ ἀνθ’ ὧν ἐποιήσατε τὰ ἔργα ταῦτα» (ΥΠΕΡΥΦΑΝΕΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ, ΣΟΔΟΜΗΤΙΚΟΥΣ Νόμους, πάσης ἀντίθεσης πρὸ τὸ Νόμο τοῦ ΘΕΟΥ) καὶ ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς καὶ οὐκ ἠκούσατέ μου καὶ ἐκάλεσα ὑμᾶς καὶ οὐκ ἀπεκρίθητε… κἀγὼ ἀπορρίψω ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ προσώπου μου» (Ἰερεμ. στ΄ 17, 22, ζ΄ 13-15).

Ἀφοῦ τὰ εἴδατε αὐτά, αἰσθανθήκατε τὴν πραγματοποίηση τῆς ἀπειλῆς τοῦ Κυρίου; Εἰδοποιήσατε τοὺς παραβάτες τοῦ θείου Νόμου ὅτι θὰ συμβεῖ αὐτό, ποὺ τὸ ἔχουμε μπροστά μας, κηρύξατε ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ καὶ συμμόρφωση μὲ τὸ Νόμο Του, καταργήσατε τοὺς ΣΟΔΟΜΗΤΙΚΟΥΣ Νόμους σας, ὅλων τῶν Κυβερνήσεων, πρὶν ἀπό σᾶς; Τοὺς ὑπενθυμίσατε τί εἶχε συμβεῖ στὴ Νινευή; Πῶς ἔπεισαν τὸν Θεὸ νὰ «μετανοήσει» καὶ νὰ μὴ καταστρέψει τὴ Μεγάλη Πόλη τὴ Νινευή; Ἐσεῖς οἱ ΠΟΙΜΕΝΕΣ καὶ ΦΡΟΥΡΟΙ, τί κάνατε; Γι’ αὐτὸ θὰ ἀκούσετε ἀπὸ τὸν Κύριο «Ποιμένες οἱ διασκορπίζοντες καὶ ἀπολλύοντες τὰ πρόβατα τῆς νομῆς μου. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος ἐπὶ τοὺς ποιμαίνοντας τὸν λαόν μου ὑμεῖς διεσκορπίσατε τὰ πρόβατά μου καὶ ἐξώσατε αὐτὰ καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθε αὐτά. Ἰδοὺ ἐγὼ ἐκδικῶ ἐφ’ ὑμᾶς κατὰ τὰ πονηρὰ ἐπιτηδεύματα ὑμῶν» (Ἰερεμ. κγ΄ 1-4) καὶ μὴ ξεχνᾶτε, Ἅγιοι Πατέρες ὅτι «ἐπικατάρατος ὁ ποιῶν τὰ ἔργα Κυρίου ἀμελῶς» (ΙΕΡΜ. λα΄ 10). Ἀνοίξατε τὴν Ἁγία Γραφὴ μήπως βρεῖτε κάτι καλὸ γιὰ σᾶς!

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔκανε καλὰ ποὺ ἵδρυσε ΚΑΦΕΝΕΙΟ γιὰ ὅλους σας· νὰ πίνετε καφέδες γιὰ νὰ Ξυπνᾶτε!

Ἐλπίζω νὰ μὴ ἔχετε καὶ νὰ μὴ χρειαστεῖ νὰ ἔχετε τὴν τύχη τοῦ Προφήτου ΙΩΝΑ. Ποιὸς θὰ σᾶς σώσει, ἂν φύγετε πρὸς Θαρσύς.

Ἐλπίζω νὰ σταματήσετε μόνοι σας τὸ ροχαλητὸ καὶ νὰ ξυπνήσετε λέγοντας στοὺς πολιτικοὺς Ἡγέτες μας νὰ μιμηθοῦν τὸν Βασιλιὰ τῆς Νινευῆς καὶ πρῶτοι νὰ τὸν μιμηθεῖτε ἐσεῖς, δίδοντας τὸ παράδειγμα σὲ ὅλους ἡμᾶς.

Ἀλλὰ θὰ σᾶς ἀκούσει ὁ Κύριος; Ἐμεῖς ἐφαρμόσαμε (οἱ ΗΓΗΤΟΡΕΣ μας) τοὺς Γαδαρηνούς, ποὺ εἶπαν στὸν Χριστό, μὲ ἄλλα λόγια «ἀπόστα ἀφ’ ἡμῶν ὁδούς Σου εἰδέναι οὐ βουλόμεθα», τοῦ εἶπαν καὶ οἱ Ἕλληνες Πολιτικοί, ποὺ λαμβάνουν «ἐντολὲς» ἀπὸ τὰ «ἀφεντικά» τους, ποὺ εἶναι οἱ «ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ», μέλη κάποιου παραρτήματός των ἦταν καὶ εἶναι μερικοὶ ἀπὸ τοὺς Ἄρχοντές μας!

Κύριε Διευθυντά, Σᾶς κούρασα, ἀλλὰ δὲν μπορῶ νὰ ὑποφέρω, βλέποντας τὴν ἀδιαφορία τῶν ποιμένων μας. Ἂν τὴν διαβάσουν τὴν ἀγαπημένη μου ἔγκριτον ἐφημερίδα Σας, ἴσως συνέλθουν:

Υ.Γ. Ἀργότερα θυμήθηκα ὅτι ἡ ΔΥΣΤΥΧΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ μᾶς εἶπε κάθε βράδυ στὶς 10 μὲ 10:15 νὰ προσευχόμαστε γιὰ νὰ φύγει ὁ ἰός. Αὐτὰ ἐγράφησαν ὕστερα ἀπὸ προσευχή. Ἐδῶ φαίνεται ὅτι οἱ Δεσποτάδες μας εἶναι «ἀδιάβαστοι», δὲν ἔχουν διαβάσει ποτὲ τὴν Ἁγία Γραφή, ἂν τὴν εἶχαν ἀνοίξει θὰ διάβαζαν:

«Ἄκουε οὐρανὲ καὶ ἐνωτίζου ἡ γῆ, ὅτι Κύριος ἐλάλησε. Υἱοὺς ἐγέννησα καὶ ὕψωσα (σᾶς ἐχάρισα τὴν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ τὸ 1821) αὐτοὶ δέ με ἠθέτησαν (δὲν ἔχτισαν οὔτε τὸ ΤΑΜΑ, γιὰ τὸ ὁποῖον ἐμάζεψαν ἕνα σωρὸ Χρήματα, μὲ τοὺς συχνοὺς ἐράνους)… οὐαὶ ἔθνος ἁμαρτωλόν, λαὸς (καὶ Ἀρχιερεῖς) πλήρης ἁμαρτιῶν, σπέρμα πονηρόν, υἱοὶ ἄνομοι ἐγκατελίπετε τὸν Κύριον… τί μοι πλῆθος θυσιῶν ὑμῶν… ἐάν μοι φέρητε… θυμίαμα βδέλυγμά μοί ἐστι… ὅταν ἐκτενῆτε τὰς χεῖρας πρός με (κάθε βράδυ στὶς 10) ἀποστρέψω τοὺς ὀφθαλμούς μου ἀφ’ ὑμῶν (ἐκεῖνο ποὺ σᾶς συνιστῶ, λέγει Κύριος) μάθετε καλὸν ποιεῖν… λούσασθε καὶ καθαροὶ γίνεσθε, ἀφέλετε τὰς πονηρίας ἀπό τῶν ψυχῶν ὑμῶν (μετανοήσατε) … μάθετε καλὸν ποιεῖν…. καὶ δεῦτε καὶ διαλεχθῶμεν… καὶ ἐὰν ὦσιν αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν ὡς φοινικοῦν, ὡς χιόνα λευκανῶ… τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε, ἐὰν θέλητε καὶ εἰσακούσετέ μου ἐὰν δὲ μὴ θέλητε… μάχαιρα ὑμᾶς κατέδεται» (Ἡσ. α΄ 2-20).

Καταλάβατε Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς καὶ προύχοντες τοῦ Λαοῦ, τί πρέπει νὰ κάνετε. Δὲν σᾶς τὰ λέγει ἕνας ἁπλοῦς παπάς, ἀλλὰ ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος, διὰ στόματος τοῦ Προφήτου Ἡσαΐα. ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ. ΑΜΗΝ.

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΚΑΣ

Previous Article

Επιστολή πιστών από την Αιτωλοακαρνανία προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος

Next Article

ΠΑΤΑΓΩΔΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΜΟΣ