Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ποὺ «ὅλοι γνωρίζουμε»

Share:

Εἰς διάγγελμα (27 Μαρτίου 2020) προέβη ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν, ἐπαναλαμβάνων εἰς τὸ λόγον του τὴν φράσιν «ὅλοι γνωρίζουμε», ὅπως εἶχε πράξει καὶ εἰς τὴν συνεδρίασιν διὰ τὸ Οὐκρανικὸν καὶ εἴδαμε τὰ ἀποτελέσματα. Παραθέτομεν ἀπόσπασμα:
«…ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι ὁ εὐλαβὴς μὲν ἀλλὰ ἀλαζονικὸς ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς μας, ὁ ὁποῖος εὐθύνεται καὶ γιὰ τὴν καταστροφικὴ ἐπιβάρυνση τῆς οἰκολογικῆς κρίσης.. ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι ἡ συγκληθεῖσα ἐκτάκτως ΔΙΣ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐξέφρασε ἤδη προληπτικῶς τὴν ὀφειλετικὴ πρόνοιά της γιὰ τὴν ἀνακούφιση τῆς κοινῆς ἀγωνίας τοῦ δοκιμαζόμενου εὐλαβοῦς ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀπὸ τὴν ἀπρόβλεπτη καὶ ἐπικίνδυνη ἀόρατη ἀπειλή. Ὑπὸ τὸ πνεῦ­μα αὐτὸ ἀποφάσισε ἤδη νὰ ἀπευθύνει ἔκκληση στοὺς εὐλαβεῖς πιστοὺς νὰ ἀποφύγουν πρὸς καιρὸν τὸν κοινὸ ἐκκλησιασμό».
Νὰ συμπληρώσωμεν τὰ ἑξῆς: Ὅλοι γνωρίζομεν ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔπρεπε νὰ εὑρίσκεται εἰς τὴν ἕδραν του καὶ ὄχι εἰς τὴν Ζάλτσαν. Ἀλήθεια πῶς τοῦ ἐπετράπη νὰ ἀπέλθη εἰς τὴν ἐξοχήν, ἐνῶ ἀπαγορεύεται; Πῶς ἐγκατέλειψε τὸ ποίμνιον; Ὅλοι γνωρίζομεν ὅτι τὸν ἐπίεσεν ὁ Πρωθυπουργός, διὰ νὰ κατευνάση τὸν λαόν. Ὑπακούει εἰς τὸν Πρωθυπουργόν, διὰ νὰ μὴ ἀπέλθη; Ὅλοι γνωρίζομεν πόσον ἀποκαρδιωτικὴ ἦτο ἡ τηλεοπτικὴ εἰκόνα ἑνὸς Ἀρχιεπισκόπου δίπλα εἰς ἕνα ἀναμμένον τζάκι, ὅπου ἐκρέμετο σπαθί(!), ἐνῶ ἐκ δεξιῶν του, στραβὰ τοποθετημένη ἐπάνω, εἰς καναπὲ ἦτο μία ἀποκαθηλωμένη εἰκὼν τῆς Παναγίας! Ἀξίζει ὄσκαρ εἰς τὸν σκηνοθέτην. Ὅλοι γνωρίζομεν ὅτι τὸ μήνυμά του ἐκόπη κάπως ἀπότομα. Μήπως ἐλογοκρίθη; Ὅλοι γνωρίζομεν ὅτι διὰ πρώτην φορὰν εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Ἱστορίαν Ἀρχιεπίσκοπος δὲν παρέστη εἰς τὴν Δοξολογίαν διὰ τὴν Ἐθνικὴν Ἑορτήν. Δὲν μᾶς αἰφνιδίασε βεβαίως, ἀφοῦ ἀπὼν ἦτο καὶ ἀπὸ τὸν ἀγῶνα διὰ τὸ Σκοπιανόν. Μήπως λόγῳ τῆς ἡλικίας του ὁ ἰὸς τοῦ στερήση τὸν Ἀρχιεπισκοπικὸν θρόνον, διὰ τοῦτο καὶ ἐξηφανίσθη; Ὅλοι γνωρίζομεν ὅτι δὲν θὰ πράξη τίποτε, διὰ νὰ συμμετάσχουν οἱ πιστοὶ τὴν Μ. Ἑβδομάδα, ἀπεναντίας τοὺς προτρέπει νὰ μὴ ἐκκλησιασθοῦν. Ὅλοι γνωρίζομεν ποῖος εἶναι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος.

Previous Article

Ο Αρχιεπίσκοπος με επιστολή προς την κυβέρνηση ζητά το άνοιγμα των ναών

Next Article

Απογοητευτικό μήνυμα του Μακαριωτάτου