Ὁ «ἀρ-ἄσωτος» Ἀμερικῆς

Share:

Ὁμὰς ὀφφικιάλων τοῦ Τά­γματος τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέου ἐπεσκέφθη τὸν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον ὁμοῦ μετὰ τοῦ Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου. Εἰς σχετικὴν φωτογραφίαν ὁ Ἀμερικῆς εἶναι μὲ κουστούμι. Ὅσον ἦτο εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν ἔλεγεν ὅτι δὲν ἐπέτρεπαν τὸ ράσον οἱ Τοῦρκοι. Εἰς τὴν Θεσσαλονίκην εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν ἔλεγεν ὅτι ἤρχετο ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολιν καὶ δὲν εἶχε χρόνον νὰ φορέση τὸ ράσον. Τώρα τοῦ ἀπαγορεύουν καὶ εἰς τὰς ΗΠΑ νὰ τὸ φορᾶ;

Ὡς ὁ ἄσωτος υἱὸς ἐπιστρέφει ἄνευ ἐνδύματος ἱερατικοῦ εἰς τὸν Πατριάρχην, ὁ ὁποῖος ἂν δὲν ὑπῆρχεν, ὁ κ. Ἐλπιδοφόρος Λαμπρυνιάδης δὲν θὰ εἶχε γίνει οὔτε διάκονος… Διὰ τοῦτο κατανοεῖ πλήρως κανεὶς τὰ ἐγκώμια ποὺ ἀνέπεμψε. Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα «Φῶς Φαναρίου» τῆς 23ης Νοεμβρίου 2019:

«Ἀπὸ τὴν πλευρά του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἐλπιδοφόρος ἐπεσήμανε τὴ σημασία ποὺ ἔχει γιὰ τὸ πλήρωμα τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, τὸ ὁποῖο, ὅπως εἶπε, εἶναι τὸ Κέντρο τῆς πίστης, εἶναι τὸ θεμέλιο τῆς ἐλπίδας καὶ ἡ πηγὴ τῆς ἀγάπης γιὰ ὅλους τοὺς πιστοὺς στὶς ΗΠΑ».

Previous Article

«Πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα»!

Next Article

Ὁ Ἀλεξανδρείας δὲν ἐσεβάσθη οὔτε τὴν ὑπογραφήν του οὔτε τὸν Βαρσοβίας!