Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ὑπερασπιστὴς τοῦ Ἡσυχασμοῦ

Share:

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ὁ Παλαμᾶς ἀντιμετώπισε τὸν αἱρετικὸ παπικὸ Βαρλαάμ, ὁ ὁποῖος ἦρθε στὴν Ἀνατολή, κηρύττοντας αἱρετικὲς πλάνες καὶ κατηγορώντας τοὺς ὀρθοδόξους ἡσυχαστὲς ὡς πλανεμένους. Ὁ θεολόγος κ. Λάμπρος Σκόντζος ἔγραψε τὰ ἑξῆς σχετικά: «Γιὰ τοὺς δυτικούς, καὶ ἐν προκειμένῳ γιὰ τὸν ἐκπρόσωπό τους μοναχὸ Βαρλαάμ, ἡ διὰ τῆς νοερᾶς προσευχῆς καὶ τῆς νήψεως θεοπτία ἦταν ἀκατανόητη καὶ βλάσφημη. Κατηγοροῦσαν τοὺς ἡσυχαστὲς γιὰ αἱρετικοὺς (μεσσαλιανιστὲς) καὶ τοὺς μέμφονταν ὡς “ὀμφαλοσκόπους”, ἐπειδὴ οἱ μοναχοὶ αὐτοὶ ἐπικέντρωναν τὸ βλέμμα τους, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς προσευχῆς, στὸ στέρνο, στὸ μέρος τῆς καρδιᾶς. Ἡ σύγκρουσή τους μὲ τὸν ἅγιο Γρηγόριο ὑπῆρξε σφοδρὴ καὶ προκάλεσε πνευματικὴ θύελλα, ἐφάμιλλη τῆς εἰκονομαχίας. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὑπῆρξε ὑπερασπιστὴς τοῦ ἡσυχασμοῦ, τῆς πνευματικότερης ἔκφρασης τοῦ ὀρθοδόξου μοναχικοῦ ἰδεώδους, διότι ἦταν ἀπόλυτα πεπεισμένος πὼς ἡ θεοπτία μέσῳ τῆς ἀσκήσεως καὶ τῆς νοερᾶς προσευχῆς εἶναι σύμφωνη μὲ τὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας. Γι’ αὐτὸ ὑπῆρξε δάσκαλος καὶ ἐμπνευστὴς τοῦ ἡσυχασμοῦ. Συνεχίζοντας ὁ ἴδιος τὴν μακραίωνη παράδοση τῶν ἀρχαίων Πατέρων καὶ ἀσκητῶν τῆς Ἐκκλησίας, δίδασκε πὼς ὁ ἄνθρωπος, μὲ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ νήψη, μπορεῖ νὰ δεῖ καὶ ἀπὸ αὐτὴ τὴ ζωή, μὲ τὰ φυσικά του μάτια, τὸ ἄκτιστο φῶς τοῦ Θεοῦ, αὐτὸ τὸ φῶς ποὺ εἶδαν οἱ μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ κατὰ τὴ Μεταμόρφωσή Του στὸ Ὄρος Θαβώρ». Ἅγιε Γρηγόριε, βοήθησέ μας νὰ λάβουμε καὶ ἐμεῖς γνώση τῆς ἁμαρτωλότητος μας!

Previous Article

Ἀμερικῆς: Θεία Κοινωνία καὶ «τοῖς κυσὶ»

Next Article

Αἴθουσα ἀποκρυφισμοῦ εἰς τὸ Βατικανόν!

Διαβάστε ακόμα