Ὁ ἐκβιαστικὸς τρόπος ἐκζητήσεως Αὐτοκεφαλίας κατήντησεν ἀντιεκκλησιαστικὸς “θεσμὸς”

Share:

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Ἡ σχισματικὴ ὁδὸς γιὰ ἐκζήτηση Τόμου Αὐτοκεφαλίας, κατάντησε ἀντιεκκλησιαστικὸς “θεσμός”. Γιὰ τοῦτο στὴν περίπτωση σύγκλησης Πανορθόδοξης Συνόδου γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα, θὰ πρέπει νὰ συζητηθεῖ καὶ τὸ ὀξύτατο πρόβλημα τοῦ ἐκβιαστικοῦ τρόπου ἐκζήτησης Τόμου Αὐτοκεφαλίας διὰ τῆς σχισματικῆς ὁδοῦ. Ἡ Σύγκληση Συνόδου θὰ πρέπει νὰ θέσει τέρμα στὴν παρατεινόμενη χρήση τῆς ἐκβιαστικῆς ὁδοῦ διὰ τῆς σχισματικῆς αὐθαιρεσίας.

Οἱ ἐπισημάνσεις τοῦ κ. Φειδᾶ στὴ μελέτη του ποὺ τιτλοφορεῖται «Τὸ “αὐτοκέφαλον” καὶ τὸ “αὐτόνομον” ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ», ὅτι «ἡ διοικητικὴ “αὐτοκεφαλία” τοπικῆς τινὸς ἐκκλησίας εἶναι ὑπηρετικὴ τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας» καὶ ὅτι «ἡ αὐτοκεφαλία ἐκκλησίας τινὸς ἔχει ὡς ἀποκλειστικὸν σκοπὸν τὴν ὑπηρεσίαν τῆς τοπικῆς καὶ οἰκουμενικῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας», θὰ πρέπει νὰ λαμβάνονται ὑπόψη, γιὰ νὰ ἀποφεύγονται ἔριδες καὶ ἄλλες λυπηρὲς καταστάσεις, ποὺ δὲν εἶναι ὑπηρετικὲς τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας.

Εἶναι λυπηρὸ ἡ Αὐτοκεφαλία νὰ ἐκχωρεῖται μετὰ ἀπὸ ἀντιεκκλησιαστικὸ ἐκβιασμό. Ἐφόσον ὅμως τέτοιοι ἀντιεκκλησιαστικοὶ ἐκβιασμοὶ ἔχουν καρπούς, φυσικὸ εἶναι νὰ βρίσκουν μιμητὲς στὸ ἔγκλημα τοῦ σχίσματος. Πῶς περιμένομε νὰ διαφοροποιήσουν τὴ σχισματικὴ ἐμμονή τους, ὅσοι ἔχουν προβεῖ στὴ σχισματικὴ αὐτοανακήρυξη Αὐτοκεφαλίας;

Δυστυχῶς ἡ σχισματικὴ ὁδὸς γιὰ ἐκζήτηση Τόμου Αὐτοκεφαλίας, κατάντησε ἀντιεκκλησιαστικὸς “θεσμός”. Μάλιστα ἡ πρόσφατη μεγάλη ἀνατροπὴ στὴν Οὐκρανία, τὸ πρωτόγνωρο αὐτὸ γεγονὸς στὴν Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας, ἀπέδειξε καὶ τὴν πλέον ὀδυνηρὴ προέκταση τῆς ἀντιεκκλησιαστικῆς αὐτῆς “μεθόδου”. Ὅταν οἱ προβαίνοντες σὲ σχίσμα γνωρίζουν ἐκ τῶν προτέρων, ὅτι ἡ ἀντιεκκλησιαστικὴ αὐτὴ ὁδὸς θὰ εὐοδωθεῖ, τί ἄλλο περιμένομε;

Τὸ πρόσφατο ὀδυνηρὸ παράδειγμα τοῦ Οὐκρανικοῦ ζητήματος, δείχνει καὶ τὴν ἄλλη διάσταση τοῦ προβλήματος. Ἡ ἐκχώρηση Τόμου Αὐτοκεφαλίας στοὺς σχισματικούς, εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα, ἡ ἀναγνωρισμένη Κανονικὴ Αὐτόνομη Ἐκκλησία νὰ ὁδηγηθεῖ σὲ ἀπομόνωση. Πρέπει συνοδικῶς νὰ ἀντιμετωπίζονται παρόμοια τοῦ Οὐκρανικοῦ ζητήματος προβλήματα, γιὰ νὰ ἀποφεύγεται ἡ “θεραπεία” μικροῦ σχίσματος μὲ τὸν κίνδυνο δημιουργίας μεγαλύτερου σχίσματος.

Ἡ διαφορετικότητα στὴν ἀντιμετώπιση παρομοίων μὲ τὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα περιπτώσεων, κατέδειξε τὴ λυπηρὴ μονομέρεια. Μπορεῖ κανεὶς νὰ τὸ διαπιστώσει μὲ μία ἁπλὴ διαδικτυακὴ περιήγηση στὰ ἱστολόγια ποὺ μὲ ἐμπάθεια προβάλλουν τὴ μονομέρειά τους στὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα. Ἡ σιωπηρὴ στάση τους γιὰ τὶς σχισματικὲς περιπτώσεις τῶν Σκοπίων, Μαυροβουνίου, Λευκορωσίας, δὲν ἔχει χρεία ἄλλων ἀποδεικτικῶν ἐπιχειρημάτων.

Γιὰ ποιὸ λόγο δὲν ἀναφέρονται στὶς σχισματικὲς αὐτὲς περιπτώσεις, ὅσοι ἐπέλεξαν τὴ μονομέρεια στὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα; Γιὰ ποιὸ λόγο σωπαίνουν; Εἶναι προφανὴς ὁ λόγος. Γνωρίζουν ὅτι, ὅπως στὴν περίπτωση τοῦ Οὐκρανικοῦ ζητήματος, ἔτσι καὶ στὶς σχισματικὲς αὐτὲς περιπτώσεις, θὰ γίνει θλιβερὴ ἀνατροπὴ ἂν ἐπιχειρηθεῖ ἐκχώρηση Τόμου Αὐτοκεφαλίας, μὲ τὴν Κανονικὴ Ἐκκλησία νὰ ὠθεῖται σὲ ἀντίδραση, μὴ ἀποκλειομένου καὶ μεγάλου σχίσματος. Τὰ γνωρίζουν αὐτὰ γι’ αὐτὸ σωπαίνουν καὶ προσπερνοῦν τὰ θέματα αὐτὰ σιωπηρῶς. Ἡ μέθοδος τῆς μονομεροῦς σιωπῆς, ἐκεῖ ὅπου δὲν “συμφέρει” νὰ ὁμιλήσουν, κατέδειξε πολλά.

Πρέπει ἐπιτέλους νὰ τεθεῖ ἕνα τέρμα στὸν ἐκβιαστικὸ τρόπο ἐκζήτησης Τόμου Αὐτοκεφαλίας διὰ τῆς σχισματικῆς ὁδοῦ. Εἶναι φοβερὸ τὸ ἔγκλημα τοῦ σχίσματος. Στὴν περίπτωση σύγκλησης Πανορθόδοξης Συνόδου γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα, θὰ πρέπει νὰ συζητηθεῖ καὶ τὸ ὀξύτατο αὐτὸ πρόβλημα τῆς ἐκβιαστικῆς ὁδοῦ διὰ τῆς σχισματικῆς αὐθαιρεσίας.

Previous Article

Πληθαίνουν αἱ φωναὶ κατὰ τῆς ἀγαμίας τοῦ κλήρου εἰς τόν παπισμόν

Next Article

Ιστορικές αποφάσεις της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας για το μάθημα των Θρησκευτικών

Διαβάστε ακόμα