Ὁ ἐκδιωχθείς Ἀρχιμανδρίτης ἐκπροσωπεῖ τὴν Ὀρθοδοξίαν!

Share:

Πολλάκις ἔχομεν σημειώσει ὅτι τὸ πρόβλημα τῶν ὑποτιθεμένων διαλόγων (ταξίδια ἀναψυχῆς, γεύματα, ἐκδρομαί, δημόσιαι σχέσεις κ.ἄ.) εἶναι ἡ ἐκπροσώπησις. Τὴν μὲν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος ἐξεπροσώπησεν ὁ μὴ εἰδικὸς εἰς τὴν Δογματικὴν Μητροπολίτης Περιστερίου, ὁ ὁποῖος ἔχει προκαλέσει μὲ τὰς ἀπόψεις του, ἀπὸ δὲ πλευρᾶς τοῦ Πατριαρχείου Κων/λεως συμμετεῖχε δι’ εἰσηγήσεως ὁ ἀποπεμφθείς κακὴν κακῶς Μ. Ἀρχιμανδρίτης! Ὑπὸ αὐτάς τὰς προϋποθέσεις εὐτελισμοῦ  τῶν συμμετεχόντων τί νὰ ἀναμένη κανείς; Μᾶλλον τὴν ἐπισκοποποίησιν τοῦ Μ. Ἀρχιμανδρίτου…  Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ ἀνακοινωθὲν τῆς 5ης Μαΐου 2023:

«Ἡ δευτέρα Συνάντησις τῆς 18ης Ὁλομελείας τῆς Διεθνοῦς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῆς Παγκοσμίου Λουθηρανικῆς Ὁμοσπονδίας ἐπραγματοποιήθη μεταξὺ 29ης Ἀπριλίου καὶ 6ης Μαΐου 2023 ἐν Βιττεμβέργῃ Γερμανίας… Τὴν Ὁλομέλειαν ἀπησχόλησεν ἡ θεματικὴ «Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, Ἐκκλησία καὶ Κόσμος: Δημιουργία, Ἄνθρωπος καὶ Σωτηρία», ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς μελλούσης ἐπετείου τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐν Νικαίᾳ, τὸ ἔτος 2025…

Κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν ἐργασιῶν ἐπαρουσιάσθησαν αἱ ἀκόλουθαι εἰσηγήσεις… καὶ ἀνεγνώσθη ὑπὸ τοῦ Διακ. Οἰκουμενίου Ἀμανατίδου εἰσήγησις τοῦ Ἀρχιμ. Δρ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου: «Τὸ θεολογικὸν πρόβλημα τοῦ Filioque. Ὀρθόδοξος προσέγγισις».

Previous Article

Πόλεμος στην Ουκρανία: Μια ιστορία εξαπάτησης και ψεύδους στην οποία έχουν εμπλακεί όλοι οι ηγέτες

Next Article

Η «περιβόητη» Λέσχη Bilderberg αρχίζει πόλεμο κατά του πολυπολικού κόσμου