Ὅλαι αἱ κυβερνήσεις περιεφρόνησαν τόν Θεόν

Share:
Παντοκράτορας

«Ἔχω τὴν ἀτυχία νὰ μὴ πιστεύω ὅτι ὑπάρχει μετὰ τὴ ζωή μας, κάτι ἄλλο», εἶπε σὲ συνέντευξη Τύπου ποὺ ἔδωσε ὁ πρώην Πρωθυπουργὸς κ. Τσίπρας -ὅπως διαβάζουμε στὸ φύλλο τοῦ Ο.Τ. τῆς 6ης Μαρτίου ἐ.ἔ. – καὶ ἐννοοῦσε βεβαίως ὅτι δὲν πιστεύει οὔτε σὲ Θεό, οὔτε σὲ παράδεισο, οὔτε σὲ κόλασι, γιατί εἶχε τήν… ἀτυχία!

Μὲ μιὰ μονοκονδυλιὰ δηλ. ἀποσείει ὅλες τὶς εὐθύνες του γιὰ τὴν δυστυχία του καὶ τὴν ἀποδίδει ποῦ; Στὴν ἀνύπαρκτη κατ’ οὐσίαν καὶ ἀνυπόστατη ἀτυχία, χωρὶς νὰ καταλαβαίνη ὅτι ἔτσι ἐκτίθεται καὶ διὰ τοῦ Τύπου ἀνεπανόρθωτα, ἀφοῦ ἀκόμη καὶ ὁ κάθε κακοποιὸς μπορεῖ νὰ ἰσχυρίζεται ὅτι ἔχει καὶ αὐτὸς τὴν… ἀτυχία νὰ εἶναι ἐγκληματικὴ φυσιογνωμία καὶ ἑπομένως «ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ χρωστάει νὰ ζητάει καὶ τὰ ρέστα» ἀπὸ τοὺς δικαστές του!

Νὰ λοιπὸν γιατί ὁ Ντοστογιέφσκι ἔλεγε ὅτι χωρὶς Θεὸ ὅλα ἐπιτρέπονται! Ἀκόμη καὶ ἡ ἀπερισκεψία!

Καὶ «Ἐπιτρέπεται» -γιὰ νὰ ἔρθουμε στὰ καθ’ ἡμᾶς- ἀκόμη καὶ νὰ μετατρέψη -σὲ ὑποτιθέμενη δημοκρατικὴ Χώρα- ἕνας ἄνθρωπος, τὸ ΟΧΙ ἑνὸς ὁλόκληρου Λαοῦ σὲ ἕνα ΝΑΙ, ποὺ ταιριάζει ὅμως σὲ κακομοίρηδες, ποὺ θέλουν νὰ ζοῦν μὲ δανεικά, ἀντὶ «ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου τους νὰ τρώγουν τὸν ἄρτον τους» (Γέν. γ΄ 19), ὅπως ἁρμόζει σὲ τίμιους καὶ ἀξιοπρεπεῖς ἀνθρώπους.

Καὶ νὰ ἐπίσης γιατί ἡ Ἁγία Γραφὴ δὲν λέγει ὅτι ὁ …ἄτυχος εἶπεν «οὐκ ἔστιν Θεὸς», ἀλλὰ αὐτὸ τὸ εἶπε «ὁ ἄφρων» κ. Τσίπρας!

Καὶ γιατί ἆραγε οἱ ἄφρονες ἰσχυρίζονται ὅτι «οὐκ ἔστι Θεὸς» δεδομένου ὅτι ὑπάρχουν τόσοι καὶ τόσοι ἀνὰ τὸν κόσμον σοφοὶ καὶ ἐπιστήμονες ποὺ πιστεύουν στὴν ὕπαρξί Του;

Ἁπλούστατα διότι, ἐνῷ «τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον… ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς· ἦν γὰρ πονηρὰ αὐτῶν τὰ ἔργα» (Ἰω. γ΄ 19)!

Ὄχι ἑπομένως ἀπὸ «ἀτυχία» κ. Τσίπρα, ἀλλὰ διότι ἦσαν πονηρὰ αὐτῶν τὰ ἔργα, ὅπως τὸ πονηρὸν ἡμῶν ἔργον νὰ μὴ κάνετε 2ον δημοψήφισμα, γιὰ νὰ ἀποφασίση ὁ Λαὸς γιὰ τὴν ζωή του καὶ ὄχι …οἱ ἄλλοι γι’ αὐτήν!

Ὁπότε ἐὰν λέγαμε ΟΧΙ στὰ μέτρα, ζῶντες μὲ τὴν «Δραχμὴ» καὶ ὄχι μὲ τὰ εὐρώ, ὄχι μόνον οἱ μετανάστες ἀλλὰ οὔτε οἱ πρόσφυγες δὲν θὰ ἤθελαν νὰ πλησιάσουν μιὰ χώρα πού …ἔστω ἀρχικῶς φτωχικά, ἀλλὰ ἀξιοπρεπῶς ἀπὸ τὴν παραγωγή της καὶ μόνον νὰ ζήση.

Ἰδοὺ τὰ ἀπανωτὰ κτυπήματα, ποὺ κατέφεραν ὅλες ἀνεξαιρέτως οἱ Κυβερνήσεις καὶ ὄχι μόνον ἡ δική σας κ. Τσίπρα, ποὺ περιφρόνησαν τὸν Θεὸν ποὺ «ὥρισε» τὰς ὁροθεσίας τῆς κατοικίας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἐθνῶν «ζητεῖν τὸν Κύριον… καὶ εὕροιεν» (Πράξ. ιζ΄ 27) διὰ νὰ Τὸν ἀναζητοῦν καὶ ἀφοῦ Τὸν γνωρίσουν νὰ εἰρηνεύουν «ἡσύχιον βίον διάγοντες ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι» (Τιμ. Α β2).

Λέει πουθενὰ ἡ Ἁγία Γραφὴ νὰ «ἀνήκωμεν εἰς τὴν Δύσιν» ἢ εἰς τὴν Ἀνατολήν, στὸν Βορρᾶ ἢ στὸν Νότον ἢ λέει «Ἐάν τε οὖν ζῶμεν ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν τοῦ Κυρίου ἐσμέν»; (Ρωμ. ΙΔ΄ 8).

Ἴσα-ἴσα τότε ἀκριβῶς θὰ γινόμαστε περιζήτητοι ἀπὸ τοὺς «Μεγάλους» λόγω τῶν γεωπολιτικῶν τους σχεδίων, ἐνῷ τώρα ὡς… δεδομένοι, γίναμε οἱ φτωχοσυμπέθεροι τῆς Εὐρώπης, τῆς Ἀμερικῆς καὶ τῆς Ρωσίας σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ Ἰσραὴλ τοῦ Ἀντιχρίστου, ποὺ τὸ σέβονται ὅλοι, διὰ νὰ ἐπαληθεύεται ὁ Λόγος τοῦ Κυρίου: «Ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Πατρός μου, καὶ οὐ λαμβάνετέ με, ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήψεσθε» (Ἰω. ε΄, 43).

Ὅσοι, λοιπὸν πιστοὶ – καὶ μακάρι νὰ γίνετε καὶ σεῖς πιστὸς κ. Τσίπρα σὰν τόν… σύντροφο Φλωράκη- τὸν μακαρίτη πλέον καὶ σωσμένον – ὅσοι λοιπὸν πιστοὶ στῶμεν καλῶς εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν μας…

Ὅσον ἀφορᾶ τέλος εἰς τόν… κορωνοϊόν, τὸν ὁποῖον τὸν τρέμουν οἱ πάντες πλὴν τῶν πιστῶν, γιατί οἱ δειλοὶ παπάδες μας δὲν λένε «πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν» εἰς τὸν κόσμον;

Γιατί δηλαδὴ ὅσα ἔλεγε ὁ Ἀπόστολος στοὺς Κορινθίους τότε ποὺ ἀναξίως κοινωνοῦσαν δὲν τὰ λένε γιὰ νὰ λήξη ἐπὶ τέλους τὸ θέμα καὶ ὁ ἀπὸ τὰ κανάλια καὶ τὰ ΜΜΕ ὑποκριτικὸς πόλεμος τῶν μὲν ἐναντίον τῶν δέ;

Ὑπῆρχε ὅπως ἀποδεικνύεται καὶ τότε στὴν ἁμαρτωλὴ Κόρινθο πρόβλημα καὶ ἀρρώστιες καὶ θάνατοι ἕνεκα τῶν ἀναξίως κοινωνούντων, ἀλλὰ ὑπῆρχε τότε ἕνας Παῦλος, γιὰ νὰ λέη τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους: «Ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων ἀναξίως κρῖμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει, μὴ διακρίνων τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου. Διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι καὶ κοιμῶνται ἱκανοὶ» (Α΄ Κορινθ. ια΄ 29).

Δὲν ὑπάρχει καμμία σχέση τῶν παραπάνω ξεκάθαρων λόγων τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν μὲ τὰ μισόλογα, τὰ διπλωματικά, τῆς δειλίας λόγια τῶν σημερινῶν ἀναξίων διαδόχων του;

Μετὰ τιμῆς

Σπήλιος Ν. Παναγιωτόπουλος

Πάτρα

Previous Article

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΣΟΦΙΑΝ ΤΙ;

Next Article

ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΓΙΕΙΣ

Διαβάστε ακόμα