Ὅριον ἡλικίας εἰς Μητροπολίτας;

Share:

Ὁ Ἐπικ. Καθηγητὴς κ. Γ. Ἀνδρουτσόπουλος ἐδημοσίευσεν ἄρθρον, εἰς τὸ ὁποῖον προτείνει, θέσπισιν ὁρίου ἡλικίας εἰς τοὺς Μητροπολίτας. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον σκέφτονται οἱ νομικοί, ποὺ ἔχουν ἄγνοιαν τῆς θεολογίας καὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν κανόνων. Πρῶτον, οἱ Ἐπίσκοποι εἶναι πατέρες καὶ δὲν θέτομεν ποτὲ εἰς ἕνα πατέρα ὅριον λήξεως τῆς ἰδιότητός του. Δεύτερον, ἡ Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας δὲν ἔχει κανένα κυριαρχικὸν δικαίωμα ἐπὶ τῶν Ἐπισκόπων, πλὴν τῆς καθαιρέσεως αὐτῶν διὰ συγκεκριμένας παραβάσεις Ἱ. Κανόνων ἢ αἵρεσιν. Ἀπεναντίας, ἡ συζήτησις περὶ ὁρίου ἡλικίας καταρρακώνει τὸ κῦρος τῆς Ἐκκλησίας, θεωροῦσα τοὺς Ἱεράρχας ὡς «managers» καὶ ὄχι ὡς Ποιμένας. Προφανῶς ἄλλοι εἶναι οἱ πρα­γματικοὶ λόγοι ποὺ ἀνακινοῦν αὐτὴν τὴν συζήτησιν. Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Πελοπόννησος τῆς Κυριακῆς» τῆς 25ης Αὐγούστου 2019:

«Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στὴν τακτικὴ σύνοδο τοῦ προσεχοῦς Ὀκτωβρίου, θὰ ἀνανεώσει τὸ στελεχιακὸ δυναμικό της, μὲ τὴν ἐκλογὴ δύο νέων Ἐπισκόπων, πρὸς κάλυψη ἰσάριθμων κενῶν ἐπισκοπικῶν θρόνων ποὺ προέκυψαν λόγω ἐκδημίας (Φθιώτιδος) καὶ παραίτησης- ὑπὸ τὴν αἵρεση τῆς ἀποδοχῆς της – (Καλαβρύτων) τῶν κατόχων τους. Ὡστόσο, κάποια στιγμή, ποὺ δὲν πρέπει νὰ βραδύνει, τὸ ἀνώτατο αὐτὸ ἐπισκοπο-συνοδικὸ σῶμα εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐγκύψει, μὲ ποιμαντικὴ διάκριση, σύνεση, ἀλλὰ καὶ ἀποφασιστικότητα, πάνω στὸ ζήτημα τῶν ἀποίμαντων Μητροπόλεων, ποὺ πηδαλιουχοῦνται ἀπὸ Ἱεράρχες, οἱ ὁποῖοι, λόγω προχωρημένης ἡλικίας ἢ βαριᾶς ἀσθένειας, διακρίνονται ἀπὸ συγγνωστὴ ἀδυναμία νὰ ἀνταποκριθοῦν μὲ ἐπάρκεια στὴν πολυεύθυνη ἀρχιερατικὴ διακονία τους. Τὸ πρόσφατο παράδειγμα τῆς ἀστικῆς Μητρόπολης τοῦ Περιστερίου -ποὺ δυστυχῶς δὲν εἶναι τὸ μόνο- ἀποτελεῖ τὸν ἀψευδέστερο μάρτυρα. Καὶ γιατί ὄχι, πρέπει νὰ ἐξετάσει τὸ ἐνδεχόμενο νὰ καθιερωθεῖ, γιὰ τὸ μέλλον ἀσφαλῶς καὶ μὲ δική της πρωτοβουλία, ὅριο ἡλικίας, μὲ τὴ συμπλήρωση τοῦ ὁποίου οἱ Μητροπολίτες θὰ θέτουν τὴν παραίτησή τους στὴ διάθεση τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, ὡς ἀνώτατης διοικητικῆς ἀρχῆς, ἡ ὁποία θὰ ἀποφασίζει κυριαρχικῶς γιὰ τὸν χρόνο τῆς ἀποδοχῆς της. Ἡ ἀξιοπρέπεια τῶν προσώπων καί, κυρίως, τὸ κῦρος τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νὰ διαφυλαχθοῦν ὡς «κόρη ὀφθαλμοῦ». Προεχόντως ἀπὸ τὴν τελευταία…».

Previous Article

Ηὐξήθησαν οἱ χρῆσται καννάβεως

Next Article

Ἱεράρχαι διώκονται, Μουφτῆδες «ἀθωώνονται»

Διαβάστε ακόμα