Ὅσιος Φιλόθεος Ζερβάκος: Σάλπισμα μετανοίας, διότι χανόμασθε!

Share:

Ὁ θεοφώτιστος ὅσιος Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος ὑπῆρξε μία ἁγιασμένη καὶ χαρισματικὴ μορφὴ τοῦ περασμένου αἰώνα. Ὑπῆρξε ἐπίσης καὶ διαπρύσιος κήρυκας τῆς μετάνοιας. Ἰδοὺ ἕνα ἐγερτήριο σάλπισμα γιὰ τὶς φρικτὲς ἡμέρες τῆς ἀποστασίας μας: «Καὶ ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Πολιτεία καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν στὶς τωρινὲς ἡμέρες κοιμοῦνται τὸν βαρύτατον ὕπνο τῆς ἀμελείας καὶ τῆς ρᾳθυμίας καὶ ἐὰν δὲν ξυπνήσουν οἱ ἴδιοι καὶ δὲν ξυπνήσουν τὸν κλῆρο καὶ τὸν λαὸ σὲ μετάνοια, σὲ ἐργασία τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, τῶν ἀρετῶν καὶ τῶν καλῶν ἔργων, θὰ δώσουν λόγο κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς κρίσεως καὶ θὰ τιμωρηθοῦν. Μεγάλη θλίψη πρόκειται νὰ ἔλθη στοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆ, ὅταν πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἄρχοντές τους εἶναι ὑπηρέτες καὶ δοῦλοι τοῦ Ἀντιχρίστου! ὡς φαίνεται ὁ μυστικὸς καὶ ὕπουλος πόλεμος τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τῶν ὑπηρετῶν αὐτοῦ Ἑβραιομασόνων ὅλο καὶ περισσότερο γίνεται φανερὸς κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἰδίως κατὰ τοῦ τελευταίου ὀχυροῦ τῆς Ὀρθοδοξίας Ἁγίου Ὄρους. Πρὶν ἐπιπέση τὸ τσεκούρι τῆς θείας δικαιοσύνης, γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας, διασώσατε τὴν λογικὴ ποίμνη σας, διασώσατε τὴν Ἁγία μας Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ εἰρηνεύσατε αὐτήν, ἀποδιῶξτε δὲ ἀπὸ Αὐτὴν κάθε ἐχθρό, κάθε καινοτόμο καὶ νεωτεριστή, ὁ ὁποῖος ἐναντιώνεται στὶς Ἀποστολικὲς καὶ πατρικὲς παραδόσεις, καὶ θὰ εἶναι πολὺς ὁ μισθός σας στοὺς οὐρανοὺς» (Ἱστ. Βῆμα Ὀρθοδοξίας)! Ἐνῷ οἱ θεοφώτιστοι Γέροντες κρού­ουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιὰ τὴν εἴσοδο τῆς ἀνθρωπότητας σὲ μία πρωτοφανῆ σατανικὴ ἐποχὴ ἀποστασίας, οἱ Ἐπίσκοποί μας, εἴτε δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ δοῦν τὴν κατάσταση, εἴτε δὲν θέλουν, ἀρκούμενοι στὴν μακαριότητά τους!

Previous Article

Μνημειώδης ἐπιστολὴ πρὸς Πατριάρχην Ἀθηναγόραν

Next Article

Ἐπιβολή ἀλλαγῆς τῶν ἐθνικῶν νόμων χώρας-μέλους Ε.Ε.;