Ὅταν ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ὑπηρετεῖ τὴν κρατοῦσαν προπαγάνδα

Share:

    Γράφει ο κ. Δημήτριος Λαμπρόπουλος, θεολόγος

   Ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ἐπλήρωσε πολλάκις τὸ τίμημα τῆς συμπαρατάξεώς της εἰς τὸν πλευρὸν τῆς ἐξουσίας, δημιουργοῦ­σα σχίσματα καὶ κλυδωνισμούς, ἐπειδὴ ἔνιοι Ἱεράρχαι ἄγονται καὶ φέρονται ἀπὸ τὰς μασονοκρατουμένας κυβερνήσεις. Εἰς τὸν αὐτὸν ρυθμὸν συντονίζονται Ἡγούμενοι, Πανεπιστημιακοί, Θεολόγοι κ.ἄ. μετατρεπόμενοι εἰς γρανάζι τῆς κρατούσης προπαγάνδας ἐπαινοῦντες τὸν ἑκάστοτε κυβερνῶντα, ὁ ὁποῖος τοὺς μισθοδοτεῖ ἢ ἐπιχορηγεῖ, καὶ κατακεραυνοῦντες τοὺς «θέλοντας εὐσεβῶς ζεῖν». Τοιουτοτρόπως ἡ Πολιτεία καὶ οἱ ὑπ’ αὐτὴν σιτιζόμενοι ἀναπαράγουν τὸ ἴδιον σαπρὸν σύστημα κατηγοροῦντες ὡστόσον τοὺς «ζηλωτὰς τῶν πατρικῶν παραδόσεων» ὡς ἀκραίους, φονταμενταλιστάς, «καθαροὺς» κ.ἄ. Διὰ τοῦτο καὶ τὸ πρόσφατον διάστημα προωθοῦν συνεχῶς τὴν… «ὑγιεινήν», ἐπειδὴ τρέμουν τὴν κάθαρσιν, διότι «ἦσαν τὰ ἔργα αὐτῶν πονηρά». Τί θὰ συνέβαινεν, ἂν ἐγίνετο γνωστὸν ὅτι ὁ τάδε ἀρχιμανδρίτης προήχθη εἰς Μητροπολίτην, ἐπειδὴ εἶναι μασόνος; Ἢ ὅτι ὁ τάδε Ἡγούμενος ἔπρεπε νὰ εἶναι εἰς τὴν φυλακήν; Ἢ ὅτι ὁ τάδε Καθηγητὴς ἐξελέγη μετὰ ἀπὸ μηχανορραφίας καὶ ἔξωθεν παρεμβάσεις; Ἂς ἀφήσωμεν ὅμως ὅ,τι γίνεται εἰς τὸ παρασκήνιον καὶ ἂς ἐξετάσωμεν τί συμβαίνει εἰς τὸ προσκήνιον, δηλ. πῶς οἱ ταγοὶ καθίστανται προέκτασις τῆς Πολιτείας, μέσα ἀπὸ μερικὰ ἐνδεικτικὰ πρόσφατα παραδείγματα.

Ὁ Καστορίας καὶ ἡ ΠτΔ

   Ἔπειτα ἀπὸ δημοσίευμα τοῦ ἀθηναϊκοῦ τύπου, τὸ ὁποῖον ἐπέκρινε πτυχὰς ἀπὸ τὴν παρουσίαν τῆς ΠτΔ εἰς τὰ «Ἐλευθέρια» τῆς Καστοριᾶς, ἡ Ἱ. Μ. Καστορίας προέβη εἰς τρεῖς ἀναρτήσεις ἐπὶ τοῦ θέματος: ἡ πρώτη περὶ τοῦ ἀσπασμοῦ τοῦ Ἱ. Εὐαγγελίου ὑπὸ τῆς ΠτΔ τῆς 16ης Νοεμβρίου, ἡ δευτέρα ἦτο συνέντευξις τοῦ Σεβ. Καλλινίκου ἐπὶ τοῦ ἰδίου θέματος τῆς 18ης Νοεμβρίου καὶ ἡ τρίτη καὶ πάλιν συν­έντευξις τοῦ Σεβασμιωτάτου περὶ τοῦ τί περιεῖχε τὸ καλάθι-δῶρον εἰς τὴν ΠτΔ, τῆς 19ης Νοεμβρίου 2022. Παραθέτομεν ἐκ τῆς δευτέρας ἀναρτήσεως λόγους τοῦ Σεβασμιωτάτου:

   «Αἰσθάνθηκα τὴν ἀνάγκη νὰ γράψω τὸ γεγονός, ὅπως εἶναι, γιατί δὲν μοῦ ἀρέσει αὐτὴ ἡ διαστρέβλωση τῆς ἀλήθειας ὁποιοδήποτε λόγο καὶ νὰ ἔχει. Ἤμουν μπροστά. Εἴχαμε ἕνα σύντομο διάλογο μὲ τὴν κ. Πρόεδρο. Τὴν ἡμέρα ποὺ ἐγὼ χειροτονήθηκα Μητροπολίτης Καστορίας ἡ κ. Πρόεδρος ἦταν στὴν Ναύπακτο, ἀπ’ ὅπου προέρχομαι, γιὰ τὴν ναυμαχία τῆς Ναυπάκτου. Καὶ τὸ θυμόταν. «Τὸ θυμᾶμαι, Σεβασμιώτατε», μοῦ εἶπε. Ἔδειξε τὸ σεβασμό της στὸ Εὐαγγέλιο καὶ στὴν Ἐκκλησία. Νὰ σᾶς πῶ μία λεπτομέρεια. Ὑπάρχει φωτογραφία ποὺ πράγματι ἀσπάστηκε καὶ μάλιστα κολλάει τὰ χείλη της στὸ Εὐαγγέλιο. Αὐτὸ εἶναι λίγο σχολαστικό, γιατί εἶναι καὶ λίγο μικροπρέπεια νὰ κοιτᾶμε, ἀκούμπησε τὰ χείλη ἢ δὲν τὰ ἀκούμπησε, ἀσπάστηκε ἢ δὲν ἀσπάστηκε. Ἔδειξε σεβασμό. Πέρα ἀπὸ αὐτό, ἀσπάστηκε καὶ τὸ Εὐαγγέλιο γι’ αὐτοὺς ποὺ θέλουν λεπτομέρειες… τὸ βασικὸ εἶναι νὰ δείξει κανεὶς τὸ σεβασμὸ σὲ αὐτὰ τὰ σύμβολα τῆς ἱστορίας μας, τῆς θρησκείας μας, τῆς πατρίδας μας, καὶ αὐτὸ ἔγινε, πολλῷ μᾶλλον ποὺ ἔγινε καὶ ὁ ἀσπασμός. Ἐγὼ αἰσθάνθηκα αὐτὴ τὴν ἀνάγκη νὰ πῶ τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ δημοσιεύσω τὴν φωτογραφία ποὺ ἀποδεικνύει αὐτό… Δὲν εἶναι μόνο τὸ γεγονὸς ἂν ἔδειξε σεβασμό. Ἡ ὅλη παρουσία της στὴν Καστοριὰ ἐνθουσίασε τὸν κόσμο, ἔδωσε μία λαμπρότητα… καὶ ὅλο, ὁ σεβασμός της, κάναμε προσευχὴ μαζὶ ὅταν πήγαμε καὶ καθίσαμε στὸ γεῦμα. «Νὰ κάνουμε προσευχή; [ἐνν. ρώτησα]», «-Βεβαίως, Σεβασμιώτατε [ἐνν. ἀπάντησε ἡ ΠτΔ]». Μιλήσαμε γιὰ θέματα ἐκκλησιαστικά, θρησκευτικά, ἱστορικά. Ἦταν ἀνοιχτή. Συγκινήθηκε μὲ τὴν ἐκδήλωση ποὺ τῆς ἐκάνανε στὸ Δημαρχεῖο καὶ τὴν ἔκαναν ἐπίτιμο δημότη. Τὸ εἶδα ἔκδηλα στὸ τέλος, ἦταν δακρυσμένα τὰ μάτια της. Ἡ ὅλη της παρουσία μᾶς ἄφησε μία πολὺ καλὴ ἐντύπωση καὶ γενικὰ ἦταν μία λαμπρὴ μέρα γιὰ τὴν Καστοριά… Δὲν μ’ ἀρέσει ἡ Δημοκρατία κονσέρβα…».

   Διερωτώμεθα: ὁ Σεβ. Καστορίας ἢ ἡ ΠτΔ ἔπρεπε νὰ προβῆ εἰς τοιαύτην διευκρίνισιν; Τόσα λόγια… διὰ ποῖον πραγματικὰ λόγον; Δὲν γνωρίζει ὁ Σεβασμιώτατος τίποτε περὶ τοῦ βίου καὶ τῆς πολιτείας τῆς κ. Σακελλαροπούλου; Ὅτι π.χ. ἔκρινε συνταγματικὰ τὰ «μνημόνια»; Ὅτι ἐστέρησε τὴν σύνταξιν ἀπὸ τὴν πολύτεκνη μάνα; Πόσοι ἄνθρωποι ὡδηγήθησαν εἰς τὴν αὐτοκτονίαν ἢ ἔστω τὴν ἀνέχειαν; Πόσα νὰ ἀπαριθμήσωμεν;

   «Λάμπρυνε τὴν Καστοριά», ἐκείνη ἡ ὁποία συν­έτεινεν εἰς τὴν ἀπόρριψιν τῆς προσφυγῆς τῶν Παμμακεδονικῶν Ἑνώσεων εἰς τὸ ΣτῈ κατὰ τῆς λεγομένης «Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν»; Τὴν γνώμην, τὴν ὁποίαν εἶχεν ἆραγε ὁ προκάτοχός του διὰ τὸ Σκοπιανὸν νὰ τὴν σέβεται; Ὅταν ὁ ἴδιος καταπατῶν ὅσα ὡρκίσθη κατὰ τὴν πρόσφατον χειροτονίαν του συνελειτούργησε μὲ τὸν ψευδοΚιέβου Ἐπιφάνιον εἰς Θάσον, κατὰ τὰς εὐλογίας καὶ τῆς κρατούσης πολιτικῆς, ἀντιλαμβάνεται κανεὶς τὴν στάσιν του καὶ διὰ τὰ ὑπόλοιπα.

Ὁ Βατοπαιδίου καὶ ὁ Ὑπ. Ὑγείας

   Πανηγυρικὴν ὑποδοχὴν εἰς τὸν Ὑπ. Ὑγείας κ. Πλεύρην, καίτοι αὐτὸς προσῆλθεν ὡς ἁπλὸς προσκυνητὴς –ὡς ἐδήλωσεν-, ἐπεφύλαξεν ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου. Συνώδευσεν ὁ ἴδιος μετὰ τοῦ ἐπισκόπου Μελόης κ. Αἰμιλιανοῦ τὸν κ. Πλεύρην ἀπὸ τὴν εἴσοδον τῆς Μονῆς ἕως τοῦ Καθολικοῦ, ψάλλοντας ἡ ἀδελφότης τὸ «Ἄξιόν ἐστι». Ἔπειτα ἐτελέσθη δέησις ἐντὸς τοῦ ἱ. ναοῦ, ἡ ὁποία κατέληξε μὲ μελωδικὸν πολυχρονισμὸν τοῦ Ὑπουργοῦ, ἀναφερομένου αὐτοῦ ὡς «εὐλαβεστάτου»… Τὸ γεγονὸς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἰδίαν τὴν Ἱ. Μονὴν μέσῳ ἱστοσελίδων αὐτῆς, καθὼς ὁ Ὑπουργός, καίτοι ἐπεσκέφθη καὶ ἄλλας Μονὰς ἐξέδωσε δελτίον τύπου ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον διὰ τὴν ἐπίσκεψίν του εἰς τὸ Κέντρον Ὑγείας τῶν Καρυῶν.

   Εἰς τὸ βίντεο τῆς ἱστοσελίδος «pemtpousia.gr» τῆς 18ης Νοεμβρίου 2022 ὁ φακὸς ἑστιάζει προσεκτικὰ καὶ μεταδίδει εἰς ἀργὸν χρόνον τὴν στιγμὴν κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ Ὑπουργὸς ἀσπάζεται τὴν χεῖρα τοῦ Ἡγουμένου, ὥστε νὰ δοθῆ ἔμφασις εἰς τὸ γεγονός. Ὁ Ἡγούμενος προέβη μεταξὺ ἄλλων καὶ εἰς τὴν ἑξῆς δήλωσιν, ὡς ἀναφέρει ἡ ἱστοσελὶς «orthodoxianewsagency.gr» τῆς 18ης Νοεμβρίου 2022:

   «Σᾶς δεχόμαστε σὲ αὐτὸν τὸν χῶρο τὸν ὁποῖο ἔρχεστε γιὰ πρώτη φορὰ μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ Ὑπουργοῦ, σὲ αὐτὸν τὸν γνώριμο χῶρο ποὺ ἔχετε ἔρθει πολλὲς φορὲς καὶ ἔχετε καταθέσει τὰ αἰτήματα τῆς ψυχῆς σας. Χάρηκα πολύ, γιατί σήμερα ποὺ ἤρθατε εἶναι ἡ ἡμέρα ποὺ ἀποσωληνωθήκατε, ὅταν καὶ ἐσεῖς ἤσασταν στὴ δοκιμασία τῆς ἀσθένειας. Καὶ ὄντως ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ σᾶς ἔδωσε τὴν ὑγεία καὶ γιὰ αὐτὸ σήμερα, μπορεῖτε νὰ ἀντέξετε σὲ αὐτὰ τὰ μεγάλα καθήκοντα ποὺ ἔχετε, ὥστε νὰ ἐκπροσωπεῖτε τὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση στὴν Ὑγεία… ὅσον ἔρχεστε τόσο πιὸ πολὺ ἀγαπᾶτε τὸ Ἅγιο Ὄρος καὶ μπορεῖτε καὶ νὰ τὸ βοηθήσετε καὶ νὰ συντελεῖτε στὴν ἀναβάθμιση τὴν ἀναστηλωτικὴ καὶ τὶς ἀνάγκες ποὺ ἔχει, γι’ αὐτὸ καὶ ἐμεῖς μὲ πολὺ ἀγάπη στὸ πρόσωπό σας πάντοτε καὶ πολλὲς προσευχὲς εἴχαμε κάνει καὶ κάνουμε…».

  Διερωτώμεθα: Ὁ Ἡγούμενος θὰ ὑποδεχθῆ τὸ ἴδιον πανηγυρικὰ τοὺς 7.500 ὑγειονομικούς, οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν μάχην εἰς τὴν πρώτην γραμμήν, ἀλλὰ ἔχει ἀφήσει χωρὶς μισθὸν δι’ ἕν ἔτος ὁ κ. Πλεύρης; Πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ὑπέστησαν ἔξωσιν ἀπὸ τὰς οἰκίας των ἢ δὲν εἶχον τὰ ἀναγκαῖα, διὰ νὰ διέλθουν τὰς ἑορτάς. Ποῖος θὰ προσευχηθῆ διὰ τὴν ὑγειονομικὸν εἰς Θεσσαλονίκην, ἡ ὁποία ἔδωσε τέλος εἰς τὴν ζωήν της ἐρχομένη εἰς ἀπόγνωσιν ἀπὸ τὰ μέτρα τοῦ κ. Πλεύρη; Πῶς χαίρεται ὁ Ἡγούμενος διὰ τὴν προσέλευσιν τοῦ κ. Ὑπουργοῦ, ὁ ὁποῖος ὑποστηρίζει τὰς ἐκτρώσεις; Μήπως ἐπίσης ἀγνοεῖ τὰ προβλήματα ὑγείας –ἴσως καὶ θανάτους-, τὰ ὁποῖα παρουσίασαν ἄνθρωποι ἔπειτα ἀπὸ τὴν ὑποχρεωτικὴν ἐπιβολὴν τοῦ ἐμβολιασμοῦ; Ἀλλά, προφανῶς αἱ ἀναστηλώσεις ἀπαιτοῦν ἑκατομμύρια ἀπὸ τὸν δημόσιον κορβανὰν (τὸν ὁποῖον γεμίζουν καὶ ἀνεμβολίαστοι…), τὸν ὁποῖον διαχειρίζεται καὶ ὁ κ. Ὑπουργός…

Καθηγηταὶ Θεολογίας καὶ Κυβέρνησις

   Μήπως ὅμως καὶ οἱ Πανεπιστημιακοὶ Θεολόγοι σκέπτονται ὀρθότερα; Εἰς διαδικτυακὴν ἐκπομπὴν τῆς «Πεμπτουσίας» μὲ τίτλον «Ἐμεῖς καὶ οἱ ἄλλοι» τῆς 28ης Φεβρουαρίου 2022, καλεσμένος τοῦ Καθηγητοῦ κ. Ἀπ. Νικολαΐδη ἦτο ὁ Καθηγητὴς κ. Ἰ. Παναγιωτόπουλος, ἀμφότεροι ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν, προκειμένου νὰ συζητήσουν τὸ ζήτημα «Οἱ καθαροὶ καὶ οἱ μὴ καθαροί». Μεταξὺ ἄλλων ἀνέφεραν καὶ τὰ ἑξῆς:

«Νικολαΐδης: Κατὰ καιροὺς ἐπανέρχεται ἕνα ζήτημα περὶ καθάρσεως στὴν Ἐκκλησία, πῶς τὸ ἀκοῦτε ὡς ἱστορικός;

Παναγιωτόπουλος: Ἔρχεται πολλὲς φορὲς ὅτι πρέπει νὰ γίνη μία κάθαρση, πρέπει νὰ γίνη μία κάθαρση…

Νικολαΐδης: Ἔγινε μία κάθαρση ἐπὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου.

Παναγιωτόπουλος: Ναί, ἔγινε μία κάθαρση ἐπὶ Ἱερωνύμου τοῦ Α΄… Σήμερα ζοῦμε ἀντίστοιχα ζητήματα. Αὐτὴ τὴ στιγμή, ἂς μὴ γελιόμαστε, ζοῦμε ἕνα τέτοιο ζήτημα μὲ τὸ ζήτημα τῶν ἐμβολιασμῶν. Τὸ ζήτημα τῶν ἐμβολιασμῶν κινδυνεύει νὰ δημιουργήση μέσα στὴν Ἐκκλησία σχίσματα.

Νικολαΐδης: Οἱ καθαροί, οἱ ὁποῖοι δὲν μολύνονται καὶ οἱ ἄλλοι οἱ ὁποῖοι εἶναι μολυσμένοι.

Παναγιωτόπουλος: Ναί… Ἀρχίζει λοιπὸν καὶ ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νὰ διαχωρίσουμε τὸ λαό μας, νὰ τὸν ὁδηγήσουμε σὲ ἕνα καινούριο σχίσμα καὶ ἐδῶ ἡ Ἐκκλησία λειτουργεῖ μὲ πολὺ μεγάλη σύνεση μὲ τὴν ἐμπειρία ποὺ ἔχει ἀπὸ τὸ παρελθὸν αὐτοῦ τοῦ φαινομένου, γι’ αὐτὸ εἶναι καὶ ὑπὲρ τῆς προαιρετικότητας τοποθετημένη, ἀλλὰ νομίζω ὅτι καὶ οἱ ἐκκλησιαστικὲς φωνὲς ποὺ ἀκούγονται, οἱ ὁποῖες τοποθετοῦνται κατὰ τοῦ ἐμβολίου, νομίζω ἔχουν μία ἀφετηρία αὐθεντικῆς ἀγωνίας ἀπέναντι στὸ πλήρωμα. Ὅταν ὅμως αὐτὴ ἡ αὐθεντικὴ ἀγωνία, ποὺ ξεκινάει ἀπὸ κληρικούς, ἐξελίσσεται πέρα ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς λογικῆς… Ἡ Ἐκκλησία μιλάει καὶ ἐξηγεῖ στοὺς ἀνθρώπους ὅτι ἡ δική μας πνευματικὴ εὐθύνη, ἡ δική μας ἀναφορὰ στὴν Ἐκκλησία εἶναι δομημένη καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη δὲν εἶναι μαγικὴ ἡ Ἐκκλησία δὲν λειτουργεῖ μὲ μαγικοὺς ὅρους… δηλ. ἐὰν χρειάζεται μέσα στὴν ἐκκλησία νὰ βάλουμε γιὰ ἕνα διάστημα μάσκες, γιατί πρέπει νὰ τὶς βάλλουμε, γιὰ νὰ προστατεύσουμε τὸ διπλανό μας ποὺ εἶναι ἀδύναμος, ὄχι ἐμεῖς ποὺ εἴμαστε νεώτεροι, ποὺ νομίζουμε ὅτι εἴμαστε ὑγιεῖς, διότι ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι οἱ πολλοὶ νομίζουμε ὅτι εἴμαστε ὑγιεῖς…».

   Ἀρχίζοντες ἀπὸ αὐτὸ τὸ τελευταῖον, ἂς ἐξετάσωμεν τί ὁρίζουν αἱ ἐπίσημοι ὁδηγίαι τοῦ ΕΟΔΥ τῆς 1ης Νοεμβρίου 2022, αἱ ὁποῖαι ταυτίζονται μὲ ὅσα εἶχον ἀναρτηθῆ ἤδη ἀπὸ τὴν 30ὴν Ἀπριλίου 2020:

   «Ἡ χρήση μάσκας συγκρατεῖ τὰ σταγονίδια… Κύριος στόχος τῆς χρήσης τῆς μάσκας εἶναι νὰ προστατεύσετε τοὺς ἀνθρώπους γύρω σας,  ἐὰν ἔχετε μολυνθεῖ καθὼς καὶ νὰ προστατευτεῖτε ἀπὸ συνανθρώπους μας ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχουν μολυνθεῖ… Ἡ μάσκα ὑψηλῆς ἀναπνευστικῆς προστασίας μὲ/ἢ χωρὶς βαλβίδα, προορίζεται γιὰ χρήση ἀπὸ ἐπαγγελματίες ὑγείας καὶ δὲν συνιστᾶται γιὰ χρήση ἀπὸ τὸ κοινό… Ἡ μάσκα μὲ βαλβίδα δὲν ἀποτρέπει τὴν ἐκπομπὴ σταγονιδίων ἀπὸ τὸ ἄτομο ποὺ τὴ φορᾶ… Τί εἴδους ὕφασμα συστήνεται νὰ ἔχει ἡ ὑφασμάτινη μάσκα; Μπορεῖτε νὰ χρησιμοποιήσετε βαμβακερὸ ὕφασμα μὲ πυκνὴ ὕφανση (π.χ. βαμβακερὰ T-shirt, βαμβακερὰ σεντόνια, ἢ βαμβακερὲς πετσέτες κουζίνας/φαγητοῦ,). Τὰ 100% βαμβακερὰ ὑφάσματα μὲ πυκνὴ ὕφανση σὲ διπλὸ στρῶμα προσφέρουν πολὺ ὑψηλὴ προστασία…».

   Ἑπομένως, ὁ ἴδιος ὁ ΕΟΔΥ μᾶς ἐνημερώνει ὅτι ἡ μάσκα δὲν συγκρατεῖ τὸν ἰό, ἀλλὰ μόνον τὰ σταγονίδια. Ἡ χρῆσις της ἀφορᾶ τοὺς μολυσμένους, ὄχι τοὺς ὑγιεῖς. Αἱ μάσκαι FFP2/ KN95 «δὲν συνίστανται γιὰ χρήση» ἀπὸ τὸν ἁπλὸν πολίτην! Τέλος, συνεχίζει νὰ συμπεριλαμβάνει τὴν χρῆσιν βαμβακερῆς μάσκας ὡς προσφερούσης «πολὺ ὑψηλὴ προστασία», ἄν καὶ ἐκρίθη ἀναποτελεσματική. Μὲ αὐτὰ τὰ δεδομένα, ποῖος τελικὰ καταλήγει νὰ εἶναι «πέρα ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς λογικῆς»;…

   Ἡ Ἱ. Σύνοδος εἰς τὸ «Πρὸς τὸ Λαὸν» (Ἰούλιος 2021) ὡμίλει περὶ χρησιμοποιήσεως «ἐμβρυϊκῶν κυτταρικῶν σειρῶν» ἀπὸ «διακοπὴ κυήσεως» εἰς τὰ ἐμβόλια. Αὐτὸ καὶ μόνον (καίτοι ἡ ἀλήθεια εἶναι πλέον τραγικὴ ἀπὸ τὰ ὅσα ἐγράφησαν ἀπὸ τὴν ΔΙΣ) δὲν ἐγείρει ἠθικοὺς προβληματισμοὺς εἰς τοὺς κ. Καθηγητάς;

  Ποῦ ἦτο ἡ θεολογική των καὶ δημοκρατική των εὐαισθησία, ὅταν ἀντισυνταγματικὰ μὲ μία πρωθυπουργικὴν ἀνάρτησιν εἰς μέσον κοινωνικῆς δικτυώσεως ἠκυρώθη ἡ ἀπόφασις τῆς ΔΙΣ καὶ διετάχθη παῦσις τῆς Θ. Λειτουργίας;

   Ὅλα ἀπαντῶνται, ὅταν ἁπλῶς πληροφορηθῆ κανεὶς ὅτι ὁ κ. Παναγιωτόπουλος εἶναι βασικὸν στέλεχος τοῦ κυβερνῶντος κόμματος…

   Συμπέρασμα: Ἱεράρχαι, Ἡγούμενοι, Καθηγηταὶ συναλλάσσονται μὲ ὅλας τὰς πολιτειακὰς βαθμίδας ἐξουσίας, ἀδιαφοροῦντες διὰ τὴν ἀλήθειαν. Ἰδού, διατί ἀπαιτεῖται «κάθαρσις»…

Previous Article

«Ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ προσπαθεῖ νὰ κλείση τὸ Ὀρφανοτροφεῖο»

Next Article

Κιβωτός… ἐν κατακλυσμῷ