Ὅ,τι συμβαίνει εἰς Κύπρον συμβαίνει καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα

Share:

Τὰ ἴδια ἀντιευαγγελικὰ καὶ ἀντεθνικὰ νομοθετήματα τῆς Ἑλλάδος προωθοῦνται καὶ εἰς τὴν Κύπρον. Διὰ νὰ μὴ ἔχουν καὶ τὰ ἐθνικὰ τὴν ἰδίαν κατάληξιν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου τὰ καταγγέλλει καὶ καλεῖ ὅλους εἰς ἐγρήγορσιν εἰς τὴν πασχάλιον ἐγκύκλιόν του, ἀπόσπασμα τῆς ὁποίας παραθέτομεν: «Ὅσο καὶ ἂν ὁ κατακτητὴς φαίνεται δυσπολέμητος καὶ ὅσο ἀπάνθρωπες καὶ βάρβαρες κι ἂν εἶναι οἱ μέθοδοι ποὺ ἐφαρμόζει γιὰ τουρκοποίηση τῆς πατρίδας μας, ὑπάρχει ὁ Θεὸς “ὁ καθαιρῶν δυνάστας” καὶ “διασκεδάζων βουλὰς ἐθνῶν”. Ἀντηχεῖ ἀκόμα στ’ αὐτιά μας καὶ στηρίζει καὶ ἐμᾶς ὁ προφητικὸς λόγος, ὁ ὁποῖος μέσα στὴν ἀπόγνωση τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, ὅταν ὅλα φαίνονταν νὰ εἶχαν χαθεῖ καὶ ἡ ζωὴ “κατετίθετο ἐν τάφῳ”, ἔδινε τὸ μήνυμα τῆς νίκης. Σ’ ὅσους ἔχουν κουραστεῖ ἀπὸ τὴ σαρανταπεντάχρονη κατοχή, στοὺς ἀπεγνωσμένους, σ’ ὅσους λέγουν “ἀπόλωλεν ἡ ἐλπὶς ἡμῶν”, ὁ Ἀναστὰς Κύριος διαβεβαιώνει: “Ἰδοὺ ἐγὼ φέρω εἰς ὑμᾶς πνεῦμα ζωῆς” (Ἰεζ.37,5)… Εἶναι γεγονὸς ὅτι σήμερα παρατηροῦνται, σ’ ἕνα, τουλάχιστο, μέρος τοῦ λαοῦ μας, σημάδια παρέκκλισης ἀπὸ τὶς ἀξίες καὶ τὰ ἰδανικά μας. Ἀποδείξεις πολλές: οἱ πιέσεις ἀπὸ κάποιους “δικοὺς μας”, κόμματα καὶ ἰδιῶτες, γιὰ ἀποδοχὴ μιᾶς ὁποιασδήποτε λύσης• τὰ καθημερινὰ πήγαινε – ἔλα στὰ κατεχόμενα, ὄχι γιὰ προσκύνημα στὶς ἐκκλησίες καὶ στοὺς τάφους τῶν προγόνων μας, ἀλλὰ γιὰ συναλλαγὲς μὲ τὴν κατοχή, γιὰ διασκεδάσεις, γιὰ χρήση τοῦ παράνομου ἀεροδρομίου• ἡ ποικίλη διαφθορά, ἡ ὁποία ὁδήγησε, τελευταία, στὴν καταστροφὴ καὶ τὸν Συνεργατισμό, ὁ ὁποῖος προῆλθε ἀπὸ τὸν μόχθο καὶ τὸ ὑστέρημα τοῦ λαοῦ μας. Παρέκκλιση ἀπὸ τὶς ἀξίες μας συνιστᾶ καὶ ἡ ἐπιδιωκόμενη ἀποδόμηση τῶν ἠθῶν τοῦ λαοῦ μας, μὲ τὴ νομοθετικὴ ρύθμιση τῶν ἐκτρώσεων, τῆς “ἐπιλογῆς” φύλου, τῆς συμβίωσης ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου καὶ ἄλλων παρόμοιων θεμάτων. Εἶναι προφανὲς ὅτι τὰ νομοθετήματα αὐτὰ στοχεύουν στὴν καταστροφὴ ὄχι μόνο τῆς θρησκευτικῆς ἀλλὰ καὶ τῆς ἐθνικῆς συνισταμένης τοῦ λαοῦ μας. Ἕνας λαὸς ποὺ μάχεται τὸν ὑπὲρ πάντων ἀγώνα γιὰ ἐθνικὴ ἐπιβίωση, δὲν ὁδηγεῖται στὴν ἀποχαύνωση καὶ στὸν ἐκφυλισμὸ μὲ τέτοια νομοθετήματα. Δὲν μπορεῖ, μὲ κανένα τρόπο, μία ἠθικὴ ἐκτροπὴ νὰ συνιστᾶ πρόοδο οὔτε καὶ ἐκσυγχρονισμό, ὅπως δὲν μπορεῖ ἡ τουρκικὴ εἰσβολὴ νὰ χαρακτηριστεῖ ὡς εἰρηνευτικὴ ἐπιχείρηση καὶ ἡ σφαγὴ στὴ Σμύρνη ὡς συνωστισμὸς στὴν παραλία.Θὰ πρέπει, ὡς ἐκ τούτου, νὰ καλλιεργήσουμε τὴν ἐθνικὴ αὐτοσυνειδησία καὶ νὰ θωρακιστοῦμε μὲ τὶς αἰώνιες ἀξίες τῆς φυλῆς μας, στὴν κορυφὴ τῶν ὁποίων βρίσκονται ἡ ἀνάκτηση καὶ ἡ προάσπιση τῆς ἐλευθερίας τῆς πατρίδας μας».

Previous Article

Δήλωση του Αρχιεπισκόπου Κύπρου για Ουκρανικό – Αλβανίας

Next Article

Ἤρχισεν ὁ ἐκδυτικισμὸς τῆς «Νέας Ἐκκλησίας» εἰς τὴν Οὐκρανίαν!