Ὑπάρχει συνοδικὴ καταδίκη τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Ναί!

Share:

ΟΙ ΕΝΘΕΡΜΟΙ θιασῶτες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀρνοῦνται ὅτι ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι αἵρεση καὶ μάλιστα, καταδικασμένη ἀπὸ Σύνοδο. Αὐτὸ δὲν εἶναι ἀλήθεια. Ὑπάρχει συνοδικὴ καταδίκη ἀπὸ τὴν Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς (ΡΟΕΔ), ἡ ὁποία τὸ 1983 συγκάλεσε μία πολὺ σπουδαία Ἱστορικὴ Σύνοδο μὲ Πρόεδρο τὸν ἅγιο Φιλάρετο, ἡ ὁποία καταδίκασε καὶ ἀναθεμάτισε τὸν Οἰκουμενισμό. Ἰδοὺ ἡ καταδίκη: «Ὅσοι καταφέρονται ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ διδάσκουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι τεμαχισμένη (κομματιασμένη) σὲ κλάδους (ἡ αἱρετικὴ θεωρία τῶν “Κλάδων”), τὰ ὁποῖα κλαδιὰ διαφέρουν μεταξύ τους στὴν διδασκαλία καὶ τὸν τρόπο ζωῆς, ἢ ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν φαίνεται μὲ ὁρατὸ τρόπο, ἀλλὰ θὰ ὁλοκληρωθεῖ καὶ θὰ βρεθεῖ σὲ ἀπαρτία στὸ μέλλον, ὅταν ὅλα τὰ παρακλάδια, ἢ τὰ τμήματα ἢ οἱ ὁμολογίες καθὼς καὶ οἱ λοιπὲς θρησκεῖες ἑνωθοῦν σὲ ἕνα Σῶμα, καὶ ὅσοι δὲν ξεχωρίζουν τὴν ἱερωσύνη καὶ τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν ἱερωσύνη καὶ τὰ μυστήρια τῶν αἱρετικῶν, ἀλλὰ λέγουν ὅτι τὸ βάπτισμα καὶ ἡ κοινωνία τῶν αἱρετικῶν εἶναι ἱκανὰ (ἔγκυρα) νὰ παρέχουν σωτηρία, γιὰ αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι ἐν γνώσει τους διατηροῦν ἐκκλησιαστικὴ ἢ μυστηριακὴ κοινωνία μὲ τοὺς προαναφερόμενους αἱρετικοὺς ἢ συνυπάρχουν, διαδίδουν, ὑποστηρίζουν ἢ προωθοῦν τὴν καινοφανῆ τους αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ κάτω ἀπὸ τὸ πρόσχημα τῆς ἀδελφικῆς ἀγάπης, ἢ ὑποτιθέμενης ἑνώσεως τῶν διαχωρισμένων Χριστιανῶν: ΑΝΑΘΕΜΑ!» (Ἱστ. Τρελογιάννης)! Ἡ ἐν λόγῳ Σύνοδος ἦταν κανονική, δὲν κηρύχτηκε ἀντικανονικὴ καὶ ὡς ἐκ τούτου οἱ ἀποφάσεις της ἰσχύουν σὲ ὅλες τὶς τοπικὲς Ἐκκλησίες! Οἱ θιασῶτες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἶναι ἀναθεματισμένοι!

Previous Article

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐξαπατήθηκε ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Μεσογαίας Νικόλαο

Next Article

Σουλιῶτες καί ἐθνομηδενιστές

Διαβάστε ακόμα