Ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος

Share:

Γράφει ὁ κ. Ἰωάννης Κουτσιμπός, Δημοσιογράφος

Οἱ σύγχρονοι καιροὶ χαρακτηρίζονται ἀπὸ ἐθνικὴ σήψη καὶ διαφθορὰ ἀπὸ τὸ πολιτικὸ προσωπικό, διότι οἱ κύριοι πολιτικοὶ δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὶς πολιτιστικὲς καὶ τὶς πνευματικὲς τύχες τοῦ τόπου, γιατί ὑπηρετοῦν τὶς ἐντολὲς τοῦ τεκτονισμοῦ καὶ τοῦ σιωνισμοῦ, ὁπότε παραμερίζουν τὶς ἐθνικές μας παραδόσεις, ποὺ εἶναι οἱ διαχρονικὲς ἔννοιες τῆς Πατρίδας, τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς οἰκογένειας.

Ὅμως ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι ὀφείλουμε νὰ διασώσουμε τὴν ἐθνική μας ὑπόσταση, διότι ἡ παγκοσμιοποίηση δὲν ἀφήνει περιθώρια ἐφησυχασμοῦ, ἀλλὰ ἀντιθέτως ἀπαιτεῖ πατριωτικὴ καὶ χριστιανικὴ ἐγρήγορση, ὅπου τὸ χριστεπώνυμο ποίμνιο νὰ ἀκολουθήσει πιστὰ τὴν μητέρα του Ἐκκλησία, ἡ ὁποία θὰ τὸν ὁδηγήσει στὴ διατήρησης τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητας, ὁπότε καλούμαστε νὰ παλέψουμε μὲ εἰρηνικὸ τρόπο, ὅπως ὁρίζει ἡ χριστιανικὴ ταπεινοφροσύνη, ποὺ χαρακτηρίζει τὴν ἑλληνορθόδοξη παιδεία.

Ἐπιπλέον ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Ὀρθοδοξία ἀποτελοῦν τὸν συνδετικὸ κρίκο τοῦ Ἔθνους καὶ τοῦ λαοῦ, διότι ἡ ἱστορία τοῦ γένους μας πηγάζει ἀπὸ χιλιάδες χρόνια πρὶν καὶ εἶναι ἀχθοφόρος μίας πάμπλουτης πολιτιστικῆς καὶ πνευματικῆς κληρονομιᾶς, ἡ ὁποία διδάσκει πὼς ἡ φυλὴ μας εἶναι ἀνθεκτικὴ καὶ ἀντέχει σὲ χαλεποὺς καιρούς, ὅπως στὴν τουρκοκρατία, ὅπου οἱ φλογεροὶ ἱερεῖς μέσα στὰ σπήλαια, ποὺ ὀνομάστηκαν καὶ κρυφὰ σχολεῖα τὰ ἑλληνόπουλα ἔπρεπε νὰ κρατήσουν μέσα στὴν ψυχή τους τὴν ἄσβεστη φλόγα τῆς ἐθνικῆς μας ἰδιότητας.

Βέβαια τὴν σημερινὴ ἀπειλὴ τῆς παγκοσμιοποίησης ποὺ ὑποσκάπτει τὰ θεμέλια τοῦ ἔθνους γιὰ ἐμᾶς, τὸν ἐκλεκτὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ, ὀφείλουμε νὰ μελετοῦμε καὶ νὰ ἐρευνοῦμε τὸ παρελθόν, γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ προγραμματίζουμε τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον, διότι λαὸς χωρὶς μνήμη εἶναι καταδικασμένος νὰ ζεῖ στὴν ἀφάνεια. Γι’ αὐτὸ ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, γιὰ νὰ διαιωνιστοῦμε στὴν ἀθανασία, πρέπει νὰ κρατήσουμε στὴν ψυχή μας τὶς ἔννοιες τῶν ἐθνικῶν μας παραδόσεων, οἱ ὁποῖες διακατέχονται ἀπὸ τὸν ἑλληνισμὸ καὶ τὸν χριστιανισμό, γιατί καὶ τὰ δύο εἶναι ἰδεολογικὰ σχήματα καὶ ταυτόσημα στοιχεῖα καὶ συνθέτουν τὸν ἐθνικό μας κορμό.

Συνεπῶς ὅπως στὸ παρελθὸν ἔτσι καὶ σήμερα ὀφείλουμε νὰ κληροδοτήσουμε στὶς ἑπόμενες γενιές, ποὺ θὰ μᾶς ἀντικαταστήσουν, τὴν ἐθνική μας ταυτότητα, γιὰ νὰ γνωρίζουν πὼς ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι δύο πολύτιμα καὶ ὠφέλιμα στοιχεῖα, ποὺ κοσμοῦν τὸ Ἔθνος καὶ τὸν λαό μας.

Ἐπιπλέον ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ ἐπίσημη πολιτεία, γιὰ νὰ εἶναι ἀντάξιες τῆς ἱστορίας τῆς Πατρίδας, ὀφείλουν νὰ ἔχουν ὡς πρότυπα τὰ ἡρωικὰ κατορθώματα τῶν προγόνων μας, οἱ ὁποῖοι θυσίασαν τὴν ζωή τους, γιὰ νὰ μποροῦμε ἐμεῖς νὰ εἴμαστε σήμερα ἐλεύθεροι. Σ’ αὐτὸν τὸν ἀγώνα ἡ Ἐκκλησία πρωτοστάτησε μὲ τοὺς ἱερεῖς νὰ βρίσκονται στὴν πρώτη γραμμὴ τῆς μάχης γιὰ τὴν ἐθνική μας ἀπελευθέρωση ἀπὸ τοὺς κατακτητές, ἔτσι ὥστε μὲ τὴν αὐταπάρνηση καὶ μὲ τὴν γενναιότητα τῶν ἐθνικῶν μας εὐεργετῶν ἡ Πατρίδα μας βίωσε δόξες καὶ αὐτὰ ἀποτελοῦν παράδειγμα πρὸς μίμηση γιὰ τὶς ἑπόμενες γενιές, ἔτσι ὥστε νὰ διατηρηθεῖ τὸ Ἔθνος.

Previous Article

Ράμα: προσπάθεια ελέγχου της πολιτικής βούλησης της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας

Next Article

Ο ελληνισμός της Ρουμανίας τίμησε την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821