Ὑπερφίαλα «Γρηγορήματα»

Share:

Γράφει ὁ κ. Π. Κοσμίδης

Ἐξεπλάγην μὲ ὅσα ἐδιάβασα περὶ τῆς καινοτομίας τοῦ Μητροπολίτου Περιστερίου κ. Γρηγορίου νὰ ἀφαιρῆ τὸν Τ. Σταυρὸν ὄπισθεν τῆς Ἁγίας Τραπέζης. Ἐνθυμοῦμαι τὸ ἑξῆς περιστατικόν:

Εἰς Ναὸν καθεδρικὸν εἶχε ἀφαιρεθῆ ὁ «Ἐσταυρωμένος». Ἐπισκέπτης Ἐπίσκοπος, παραδοσιακός, μετέβη ἐκεῖ, διὰ νὰ λειτουργήση. Ἀμέσως εἶπε: «-Ἐὰν δὲν τοποθετήσετε τὸν Ἐσταυρωμένον ἐκεῖ, ἐδήλωσε, δὲν λειτουργῶ». Ἔτρεξαν καὶ τὸν ἐπανέφεραν. Μετὰ τὴ ἀποχώρησίν του, τὸν ἐξαφάνισαν καὶ πάλι.

Μερικοὶ προτείνουν, τὴν τοποθέτησι τοῦ Ἐσταυρωμένου εἰς σημεῖον ὥστε νὰ ἐφάπτεται τῆς Ἁγίας Τραπέζης. Ὠστόσον, νομίζω, ἐπειδὴ ὁ φυσικὸς Γολγοθᾶς ἀπέχει ἀπὸ τὸν Πανάγιον τάφον, γύρω εἰς τὰ 40 μέτρα ἀπόστασιν, καὶ ὑψηλότερα 3 μέτρα περίπου, θὰ ἦτο ἴσως πλέον συμβολικὸν νὰ τοποθετεῖται περίπου εἰς τὸ κέντρον τῆς κόγχης τοῦ ἱεροῦ βήματος.

Πέραν τούτου, εἶναι ἀνησυχητικὸν ὅτι ὁ ἐν λόγῳ νέος Ἐπίσκοπος, ἐν Περιστερίῳ, προσθέτει διαρκῶς καινοτόμα στοιχεῖα. Εἰς τοὺς 16 μῆνες ἀπὸ τὴν χειροτονία του:

α. εἰς τὸ Οὐκρανικόν, ἐτάχθη ὑπὲρ τῶν ἀχειροτονήτων,

β. ἔκανε πρότασιν καταργήσεως τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς Ρωσίας,

γ. ἀναγνωρίζει μόνο 4 Πατριαρχεῖα ὡς πραγματικὰ αὐτοκέφαλα,

δ. ὑποβαθμίζει, ἄρα καταργεῖ ἐκ τῶν πραγμάτων ὅλα τὰ ἄλλα αὐτοκέφαλα τῶν ἰσοτίμων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν,

ε. τώρα προτείνει τοῦ Ἐσταυρωμένου τὴν ἀφαίρεσιν,

στ. ἔγινε Πρόεδρος, εἰς ἐπιστημονικὸν ὄργανον, μαζὶ μὲ Οὐνίτες καὶ

ζ. ὑποστηρίζει καὶ ἄλλας ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμὸς Νομοκανονικὰς ἀτοπίας.

Ἐξ αὐτῶν εἶναι δυνατὸν νὰ διαδῆ κανεὶς ὅτι θὰ ἐπακολουθήσουν καὶ ἄλλα πολλὰ νεωτεριστικὰ ἀπαράδεκτα. Διὰ ποῖον λόγον; Ἁπλούστατα, διότι, ἀνήκει εἰς τὴν πλευρὰν τῶν οἰκουμενιστῶν, νεωτεριστῶν, ἀντιπαραδοσιακῶν. Αὐτοὶ ὅλοι δίδουν ἐξετάσεις ὑποταγῆς εἰς τὸ σύστημα πολιτικῆς ἐξουσίας καὶ εἰς τὸ ἰσχυρὸν «μπλὸκ» τῶν ἁπανταχοῦ νεωτεριστῶν ἐπισκόπων. Μήπως ἑδραιώνει ἰδικήν του ὁμάδα Ἱεραρχῶν μὲ μελλοντικὰς βλέψεις; Μήπως προδίδει πρὸ τῆς ὥρας του αὐτὰ ποὺ φῆμαι ἀναφέρουν δι’ αὐτόν; Μήπως ἐπιθυμεῖ ἑκουσίως ἢ ἀκουσίως νὰ ἀναδειχθῆ ὡς πρόσωπον, τὸ ὁποῖον ὑποστηρίζουν «γερὲς πλάτες»;

Πάντως, εἶναι νεοεκλεγὴς Ἐπίσκοπος καὶ καλὸν θὰ ἦτο νὰ εἶναι μετρημένος. Ἡ Ἐκκλησία δὲν ἐνδείκνυται διὰ πειραματισμοὺς ἢ ἐπιβολὴ ἀντιλήψεων περὶ Κανονικοῦ Δικαίου, ὅπως ὁ ἴδιος κατὰ τὰ ἴδια αὐτοῦ νοήματα ἑρμηνεύει ἐσφαλμένα τοὺς Ἱ. Κανόνας.

Previous Article

«Πρωτόγνωρο γεγονὸς»

Next Article

Εγκύκλιος του Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’ για την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή