Ὑποδείξεις εἰς «ξένον ἀχυρῶνα»

Share:

Χαιρετισμὸν ἀπέστειλεν ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος εἰς τὴν ἡμερίδα τοῦ συνδέσμου «Καιρός». Ἐκτὸς ὅτι εἶναι εὐδιάκριτος ὁ οἰκουμενιστικὸς προσανατολισμός, ἀπορεῖ κανεὶς διατί παρεμβαίνει διὰ ζητήματα, τὰ ὁποῖα οὔτε τὰ κατέχει οὔτε τὸν ἀφοροῦν, ἐφ’ ὅσον εἶναι εἰς ἄλλο κράτος καὶ εἰς ἑτέραν Ἐκκλησίαν. Παραθέτομεν χαρακτηριστικὰ ἀποσπάσματα ἐκ τοῦ κειμένου τῆς 20ῆς Ἰανουαρίου 2023:

«Ἐπαινοῦμεν τοὺς ἀγῶνας σας διὰ τὴν ἀναβάθμισιν τῆς θρησκευτικῆς ἐκπαιδεύσεως ἐπὶ τῇ βάσει παιδαγωγικῶν καὶ θεολογικῶν κριτηρίων… Ὁμοῦ μετὰ τῆς ἰδικῆς μας πνευματικῆς παραδόσεως, τὰ Θρησκευτικὰ πρέπει νὰ διδάσκουν εἰς τὴν μαθητιῶσαν νεολαίαν τὸ πνεῦμα τοῦ διαλόγου, τὴν ἀπόρριψιν τοῦ φανατισμοῦ, τὴν εἰρηνικὴν συνύπαρξιν μὲ τὸ διαφορετικόν, τὴν ἐπικοινωνίαν καὶ τὴν ἀλληλεγγύην… Τὸ μέλλον ἀνήκει εἰς ἐκείνους, οἱ ὁποῖ­οι ἔχουν ταυτότητα καὶ ἐνσυνειδήτως ἀναζητοῦν ἀληθῆ ἐπικοινωνίαν μὲ τοὺς ἄλλους. Ἐν τῇ ἐννοίᾳ ταύτῃ, τὰ Θρησκευτικὰ ὡς μάθημα Ὀρθοδόξου ταυτότητος καὶ πολιτισμοῦ, καθίστανται ἐν ταυτῷ καὶ μάθημα ἀνοικτοσύνης πρὸς τὸ διαφορετικόν. Μὲ κεντρικὸν ἄξονα τὴν πίστιν, τὸ ἦθος καὶ τὸν πολιτισμὸν τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ οἰκουμενικὴ προοπτικὴ καὶ ἡ διαπολιτισμικότης εἶναι φυσικὴ προέκτασις καὶ συνέπεια».

Previous Article

Εἰς καιροὺς ἐσχάτης παρακμῆς

Next Article

Ἡ ἀπίστευτος ὑποκρισία τοῦ Πατρ. Βαρθολομαίου