Ὑποψήφιοι διὰ τὸ βιβλίον Γκίνες

Share:

   κ. Διευθυντά,

   Ὅπως ἔχω διαπιστώσει, παρακολουθώντας- ἀναγκαστικὰ- καὶ λόγω ἀσθενείας τοὺς δύο Ἐκκλησιαστικοὺς Ρ/Σ, τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Πειραιῶς ποὺ μεταδίδουν συχνὰ τὶς πρωινὲς ἢ τὶς ἀπογευματινὲς Ἀκολουθίες εἴτε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Πετράκη ἢ τὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ Πειραιῶς ἢ ἀπὸ διαφόρους Ἱεροὺς Ναούς ὄχι μόνον τῶν Μητροπόλεων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἢ Πειραιῶς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἄλλες Μητροπόλεις καὶ ἄλλες Ἱερὲς Μονὲς τῆς Ἑλλάδος καὶ Ἐνορίες.

   Τὸ πρῶτο ἄσχημο εἶναι ὅτι ὅσοι κάνουν τὸν ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ, δὲν ἐφαρμόζουν τὴν ΟΡΘΟΦΩΝΙΑ, μὲ ἀποτέλεσμα ἐμεῖς ποὺ ἀκοῦμε νὰ μὴ καταλαβαίνουμε τί λένε. Τὸ ἴδιο συμβαίνει μὲ τὸν Ἀπόστολο καὶ τὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο, ποὺ πολλὲς φορὲς φαίνεται ὅτι αὐτοὶ ποὺ εἶναι ἐνταγμένοι νὰ τὰ ἀπαγγέλλουν νὰ μὴ γινώσκουν τί ἀναγινώσκουν.

   Ὅσο γιὰ τὴν παράλειψη (κατὰ τὴ Θεία Λειτουργία) τοῦ πρώτου τμήματος τῶν ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ καὶ τῶν δύο Εὐχῶν τῶν πιστῶν!!!

   Ἐὰν ἤθελα νὰ προχωρήσω θὰ ἔλεγα πὼς μετὰ Τὴ Μεγάλη Εἴσοδο, ὁ Λειτουργὸς κάποιας Ἐνορίας… διευθύνει μία ΟΠΕΡΑ, στὴν ὁποία λαμβάνουν μέρος καὶ οἱ ἱεροψάλτες.

   Ἴσως νὰ πῆραν ἐντολὴ ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπὴ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ποὺ εἶναι ὑπεύθυνη γιὰ τὴ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ μας καὶ ταπεινῶς προτείνω ὅπως τὰ μέλη καὶ ὁ Πρόεδρος αὐτῆς, ποὺ εἶναι γνωστός μου Ἀρχιερεύς, νὰ ἐγγραφοῦν πρῶτοι στὸ ΒΙΒΛΙΟ ΓΚΙΝΕΣ, ὄχι μόνο γι’ αὐτό, ἀλλὰ ὅπως θὰ παρακολούθησαν καὶ αὐτοί, ὄχι ἀπὸ τὰ ραδιόφωνα, ἀλλὰ ἀπὸ τὶς συχνὲς ἐπισκέψεις ποὺ ἐπιβάλλεται νὰ παρακολουθοῦν στοὺς Ἱεροὺς Ναούς, ὅπου τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία καὶ παραλείπουν, ἀρχικὰ τὰ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΑ καὶ στὴ συνέχεια παραλείπουν καὶ τὴ Μεγάλη Συν­απτή, μετὰ τὸν καθαγιασμὸ τῶν Τιμίων Δώρων. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἤθελα νὰ δικαιολογήσω τὴν πρότασή μου, διότι μὲ τὴν «προτροπή»!!! ἢ τὴν ἀνοχὴ τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΣ, ἐπειδὴ θὰ κατορθώσουν νὰ τελειώνει ἡ Θεία Λειτουργία σέ…. πέντε λεπτὰ καὶ ὄχι σὲ ἕνα τέταρτο ποὺ τελειώνουν οἱ παπικοὶ τὴ δική τους λειτουργία!!!

   Ἐπαξίως λοιπὸν τὰ ἀξιότιμα μέλη καὶ ὁ Ἐπικεφαλῆς τῆς ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΣ, νὰ ἐγγραφοῦν στὴν πρώτη σελίδα τοῦ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΚΙΝΕΣ. Δὲν γνωρίζω ὅμως ἂν τὰ ὀνόματά τους εἶναι μὲ μαῦρο ἀνεξίτηλο μελάνι (σινικὴ) στὸ ΒΙΒΛΙΟ τῆς ΖΩΗΣ, διότι δὲν ἐφήρμοσαν τὸ Ἁγιογραφικὸ «στήκετε καὶ κρατεῖτε τὰς ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ, «τὴν ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΝ φύλαξον». Ἵλεως νὰ γίνει ὁ Κύριος στὸν ἐμπνευστὴ τῆς Λειτουργικῆς Ἀνανεώσεως.

   Ἀναφερόμενος στὴν ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ τοῦ Ἀποστόλου, θυμήθηκα τὴν ἴδια λέξη ὅταν «ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» μέ προεχείρησε ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ, ὁ Χειροτονήσας με Ἀρχιερεὺς μετὰ τὸν ΚΑΘΑΓΙΑΣΜΟΝ ἔθεσε στὸ δεξί μου χέρι τὸν Ἡγιασμένον Ἄρτον καὶ μοὶ εἶπε: «λάβε τὴν ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΝ ταύτην καὶ φύλαττε αὐτήν….» δὲν μοῦ εἶπε καὶ φύλαξον αὐτήν, προσ­θέτοντας καὶ κάτι ἄλλα τρομερά. Τὰ ἴδια ἄκουσες καὶ σύ, Σεβασμιώτατε, κατὰ τὴν εἰς Πρεσβύτερο Χειροτονία σου… Δὲν σοῦ εἶπε καὶ ΑΝΑΝΕΩΣΟΝ ΑΥΤΗΝ (ἀνακάτευσον αὐτήν, θὰ ἔλεγα ἐγώ), διότι κάποιος ὑπερφίαλος σκέφτηκε, ὅπως ὁ ἄλλος ὁ ἀρχέκακος: «στήσω τὸν θρόνον μου ὑπεράνω τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ ἔσομαι ὅμοιος αὐτοῖς (ΝΕΟΠΑΤΕΡΙΣΜΟΣ) καὶ θήσω τὸν θρόνον μου ὑπεράνω τῶν Ἁγίων Πατέρων» – Εἶδες ἐσὺ νὰ συντάσσει ΤΡΟΠΑΡΙΑ, ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ, ΚΑΝΟΝΕΣ, ΚΟΝΤΑΚΙΑ, ΝΕΑ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΝΕΕΣ ΕΥΧΕΣ, ποὺ νὰ εἶναι ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΑ ὅλα, ὅπως εἶναι τῶν Ἁγίων Πατέρων, οὔτε ἐγὼ εἶδα.

   Ἐπιπλέον ἐσύ, Σεβασμιώτατε, κατὰ τὴν εἰς Ἀρχιερέα χειροτονίαν ὠνομάσθης ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ, κατὰ τὴν Ἁγίαν Γραφὴν καὶ ἐγὼ τὸ ἴδιο ἄκουσα κατὰ τὴν εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονία μου. Ἄκουσα τότε ἀπὸ τὸ χαριτόβρυτο στόμα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου:  «Πρόσεχε ἑαυτὸν καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ, ἐνῷ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἔθετό σε ἐπὶ-ΣΚΟΠΟΝ ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ, διότι εἰσελεύσονται ΛΥΚΟΙ ΒΑΡΕΙΣ μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου· καὶ προσθέτει: καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητάς ὀπίσω αὐτόν. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶστε καὶ σεῖς, Σεβασμιώτατε, καὶ ὄχι μόνο λύκος, ἀλλὰ Ὕαινα ἥτις τρώει ψοφίμια καὶ ψοφίμια στὴν Ἐκκλησία εἶναι οἱ Ἱερεῖς, ὅταν σεῖς ποὺ ἐπιθυμεῖτε τὴ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, παραβιάζοντας, τὰ ὅσα ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ ὅσες ἐντολὲς πήρατε ἀπὸ τὸν χειροτονήσαντά σε Ἀρχιερέα.

   Ἐπειδή, Σεβασμιώτατε, πήρατε τὴ Χάρη νὰ εἴσαστε ΣΚΟΠΟΣ, ὅπως καὶ ἐγώ, θυμᾶμαι στὸ Στρατὸ ποὺ μᾶς ἐξηγοῦσαν τὸ νόημα τοῦ ΣΚΟΠΟΥ. Ὁ σκοπὸς δὲν φυλάγεται καὶ δὲν παρακολουθεῖ μόνο τοὺς ἐξωτερικοὺς ἐχθρούς, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐσωτερικοὺς τοιούτους, οἱ ὁποῖοι λέγονται ΠΕΜΠΤΟΦΑΛΑΓΓΙΤΕΣ, τοὺς ὁποίους ὑπέδειξεν ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Πα­ῦ­λος νὰ ἀποφεύγουμε, διότι ὁμιλοῦν διεστραμμένα, ὅπως ἐσεῖς καὶ τὸ σαθρὸ συγκρότημά σας, ποὺ τὸ ὀνομάζετε:ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ. Συνέλθετε καὶ καταργήσατε αὐτὸ τὸ ἐξάμβλωμα, ποὺ διατηρεῖτε μέσα στὴν Ἱερὰ Σύνοδο, ἐσεῖς ποὺ ταχθήκατε ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ποιμαίνειν τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ, ἥν περιεποιήσατε διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος. Συν­έλθετε ὅσο τὸ δυνατὸν γρηγορότερα, γιὰ νὰ ἀκούσετε ἀπὸ τὸν Κύριο τὰ τελευταῖα λόγια ποὺ σᾶς εἶπε ὁ χειροτονήσας σε Ἀρχιερεύς, δίδοντάς σας τὴν ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ. Ὁ Θεὸς φυλάξοι νὰ μὴ ἀκούσετε οὔτε τώρα οὔτε ἀργότερα τὴν ἐντολὴ «νὰ ἀποδόσητε λόγον, γιὰ τὴν ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ, πού λάβετε, διὰ τῆς ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ.

   Προσεύχομαι γιὰ σᾶς νὰ ἀντιληφθεῖτε τὸ συντομότερο ὅτι χρηματίζετε Λύκοι βαρεῖς ἢ ὁ ὡς λέγω ἐγὼ ὕαινες ἢ ΠΕΜΠΤΟΦΑΛΑΓΓΙΤΕΣ, φορώντας προβιά, γιὰ νὰ σβήσουν τὰ μαῦρα γράμματα, γραμμένα μὲ σινικὴ μελάνη στὸ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ καὶ ξεχάστε τὸ βιβλίο Γκίνες.

   Μετά τιμῆς

  Ἀρχιμ. Θεόκλητος Τσίρκας

   Βριλήσσια

Previous Article

Επιχείρηση «Γιαταγάνι», όπως λέμε γενοκτονία

Next Article

Δελτίο Τύπου της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων(ΠΕΘ) για το Δ΄ Διεθνές Θεολογικό Συνέδριο της