Ὑπὸ στενὴν παρακολούθησιν ὁ Ἱεροσολύμων

Share:

Καμία διπλωματικὴ κίνησις τῶν ΗΠΑ δὲν εἶναι τυχαία, ὅπως ἐπίσης γνωστὸν εἶναι ὅτι ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων δέχεται πιέσεις διὰ τὸ Οὐκρανικόν. Παραθέτομεν ἀποσπάσματα ἀπὸ ἀνακοινωθὲν τῆς 27ης Ἰανουαρίου 2021:

«Τὴν Τετάρτην, 27ην Ἰανουαρίου 2021, ὁ κ. George Noll, Προϊστάμενος τοῦ Τμήματος Παλαιστινιακῶν Ὑποθέσεων τοῦ Προξενείου τῶν Η.Π.Α. εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα, συνοδευόμενος ὑπὸ δύο συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐπεσκέφθη τὸ Πατριαρχεῖον… Ὁ Μακαριώτατος εἰς τὸ πλαίσιον τῆς συναντήσεως αὐτῆς ἀνταπεκρίθη εἰς τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ κ George Noll καὶ ἀπήντησεν εἰς αὐτὸν πῶς τὸ Πατριαρχεῖον διαχειρίζεται τὴν κρίσιν τῆς ἀπὸ ἔτους πανδημίας τοῦ Covid-19, ὅτι δηλαδὴ τὸ Πατριαρχεῖον κατηύθυνε τοὺς μοναχοὺς αὐτοῦ καὶ τὸν κλῆρον καὶ τοὺς πιστοὺς αὐτοῦ, νὰ συμπεριφέρωνται ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τῶν Ἀρχῶν Ὑγιείας τῆς χώρας, εἰς τὴν ὁποίαν κατοικοῦν, Ἰσραήλ, Ἰορδανίαν καὶ Παλαιστινιακὸν κράτος, χώρας ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου ἀπὸ τῶν ἡμερῶν τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, πρώτου Ἱεράρχου τῶν Ἱεροσολύμων, τοῦ συγκαλέσαντος καὶ τὴν πρώτην Τοπικὴν Σύνοδον εἰς Ἱεροσόλυμα τὸ ἔτος 49 μ.Χ. καὶ ἀπὸ τῶν ἡμερῶν τῆς συνθήκης Ἀχτιναμὲ τοῦ Πατριάρχου Σωφρονίου μετὰ τοῦ Χαλίφου Ὀμὰρ Χατὰμπ τὸ ἔτος 638 μ.Χ. Ἐπίσης ὁ Μακαριώτατος ἐνημέρωσε τὸν κ. Noll περὶ τοῦ ὅτι τὸ Πατριαρχεῖον διατηρεῖ προσβάσιμα καὶ λειτουργικὰ ὅλα τὰ προσκυνήματα ἐξασκοῦν ἔργον ποιμαντικὸν καὶ οὐχὶ πολιτικὸν κατὰ τὸ Εὐαγγελικὸν «ἀπόδοτε τὰ τοῦ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ».…».

Previous Article

Ἡ Πρωθυπουργὸς κατὰ τοῦ Πρωθυπουργοῦ

Next Article

200 χρόνια μετά

Διαβάστε ακόμα