Ὑπῆρχον λύσεις

Share:

Πρὸς τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν

Θεσσαλονίκη 13/4/2020

Σᾶς ἱκετεύω νὰ ἀποδείξετε ὅτι ἐννοεῖτε αὐτὸ ποὺ διακηρύξατε, ὅτι ἡ Θ. Κοινωνία εἶναι φάρμακο ἀθανασίας, μεταδίδει ζωή καὶ ὄχι ἀσθένεια ἢ θάνατο. Νὰ προσ­φέρετε τὸ ποτήριο τῆς Ζωῆς στοὺς πιστοὺς ἐπιβεβαιώνοντας ὅτι τὰ λόγια ποὺ λέτε τὰ πιστεύετε. Μπορεῖ αὐτὸ νὰ γίνει χωρὶς ἀγνόηση τῶν νόμων τῆς πολιτείας, ὅπως παρακάτω ἐκθέτω:

Νὰ ἀνακοινώσετε ὅτι μία ὥρα μετὰ τὴν Λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως, τὴν ὁποία θὰ ἔχουν ἀκροαστεῖ οἱ πιστοὶ ἀπὸ τὰ ΜΜΕ, θὰ ἀνοίξουν σὲ κάθε Ναὸ μία πόρτα εἰσόδου καὶ μία ἐξόδου γιὰ νὰ προσέλθουν ἕνας – ἕνας καὶ σὲ ἀπόσταση οἱ πιστοὶ γιὰ τὴν Θ. Μετάληψη καὶ τὴν παραλαβὴ τοῦ Ἁγίου Φωτός. Νὰ γίνει γνωστὸ ὅτι ἡ προσέλευση θὰ πραγματοποιηθεῖ σὲ διαδοχικὰ χρονικὰ διαστήματα, στὰ ὁποῖα θὰ κατανεμηθοῦν ὁμάδες γραμμάτων τῆς ἀλφαβήτου. Ὁποῖος θέλει νὰ κοινωνήσει θὰ ξέρει ἀπὸ τὸ γράμμα ποὺ ἀρχίζει τὸ ἐπίθετό του σὲ ποιὸ χρονικὸ διάστημα (π.χ.ἡμίωρο) θὰ προσέλθει. Ἕνα πρόσωπο τῆς Ἀσφαλείας ἢ τοῦ Ναοῦ θὰ ἐλέγχει, ὥστε νὰ γίνουν ὅλα μὲ τάξη. Ὅλο τὸ χρονικὸ μῆκος αὐτῆς τῆς διαδικασίας νὰ ὑπηρετηθεῖ κατὰ βάρδιες διαδοχικά, ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ. Ἡ ροὴ θὰ εἶναι γρήγορη καὶ ὄχι μόνον δὲν θὰ παρατηρηθοῦν συνωστισμοί, ἀλλὰ ἀπεναντίας κενά. Σὲ περίπτωση ποὺ παρουσιαστοῦν περισσότεροι τοῦ ἑνός, ὁ ἐντεταλμένος θὰ τοὺς ἀραιώσει (πρᾶγμα ποὺ δὲν θὰ χρειαστεῖ ἀφοῦ εἶναι διδαγμένοι νὰ τὸ τηροῦν ἀπὸ μόνοι τους). Νὰ μὴ πλησιάζει κανεὶς στὴν περιοχὴ ἂν δὲν ἔλθει τὸ χρονικὸ διάστημα τοῦ ἀρχικοῦ γράμματος τοῦ ἐπιθέτου του.

Ὁ τρόπος ποὺ ἐκτίθεται εἶναι ἀσυγκρίτως ἀσφαλέστερος ἀπὸ τὴν προσέλευση στὰ φαρμακεῖα, στὰ καταστήματα τροφίμων, στὶς τράπεζες καὶ στὰ μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς καὶ ἱκανοποιεῖ ἀνάγκη πολὺ σπουδαιότερη.

Νὰ ὁρισθεῖ καὶ ὥρα ποὺ ἱερέας μὲ τὸ Ἅγιο Φῶς ἐποχούμενος μεταφορικοῦ μέσου μὲ ὁδηγὸ κάποιον ποὺ ὑπηρετεῖ στὸν Ναὸ ἢ πιστό, θὰ περιέλθει τὸν χῶρο τῆς ἐνορίας, κάνοντας στάση σὲ ὅποια πολυκατοικία περιμένει κάποιος ἔνοικος μὲ λαμπάδα, γιὰ νὰ τὸ παραλάβει καὶ νὰ τὸ μεταδώσει (τὸ Ἅγιο Φῶς) στοὺς ὑπολοίπους ἐνοίκους τῆς πολυκατοικίας του. (ὁ χρόνος ποὺ θὰ ἀπαιτηθεῖ θὰ εἶναι πολὺ πιὸ σύντομος ἀπὸ τὸν ἁγιασμὸ τῶν οἰκιῶν τὰ Φῶτα).

Ἡ ἴδια διαδικασία γιὰ τὴν Θ. Μετάληψη θὰ μποροῦσε νὰ γίνει καὶ τὴν Μ. Πέμπτη καὶ τὸ Μ. Σάββατο, ἀλλὰ καὶ κάθε Κυριακὴ ὅσο διάστημα θὰ ἰσχύουν τὰ περιοριστικὰ μέτρα.

Ἐπειδὴ σὲ ὅλα πρέπει νὰ εἴμαστε ταπεινοὶ ἐκτὸς ἀπὸ τὰ θέματα τῆς πίστεως, στὰ ὁποῖα δὲν χωρεῖ ὑποχώρηση οὔτε χιλιοστοῦ, ἂν δὲν ἀνοίξετε ὁδὸ πρὸς τὸ ποτήριο τῆς Ζωῆς, θὰ δημοσιεύσω τὸ κείμενο αὐτὸ μὲ τὴν ἡμερομηνία ποὺ σᾶς τὸ ἔστειλα.

Μὲ σεβασμό, καλὴ Ἀνάσταση

Χαράλαμπος Καϊδόγλου

Σημ. Ο.Τ.: Πολλοὶ εὐσεβεῖς χριστιανοὶ εἶχον προτείνει λύσεις πρὸς τὴν ΔΙΣ, ὅμως δὲν εἰσηκούσθησαν. Δημοσιεύομεν ἐνδεικτικῶς τὴν παροῦσαν.

Previous Article

Ὁ Πρέσβυς τῆς Οὐκρανίας εἰς τὸν Φθιώτιδος

Next Article

Γερμανία: Νομικὴ «θωράκισις» τῆς ὁμοφυλοφιλίας!

Διαβάστε ακόμα