Ὡς μουσεῖον, ἡ Ἁγία Σοφία δύναται νὰ λειτουργῆ ὡς σύμβολον συναντήσεως Χριστιανισμοῦ καὶ Ἰσλάμ

Share:

Ἀπὸ τὸ 2007 ἕως σήμερα παρατηροῦμεν μίαν μετακίνησιν τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου εἰς τὴν ἄποψίν του διὰ τὴν Ἁγίαν Σοφίαν, ἡ ὁποία καταλήγει εἰς τὴν ὑπερ­άσπισιν τῆς θέσεως νὰ παραμείνη μουσεῖον. Συμφώνως πρὸς τὸ ἱστολόγιον «fanarion.blogspot.com» τῆς 25ης Ἰουλίου 2020:

«Ἔκθεση γιὰ τὸν Ναὸ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, γιὰ τὸ παγκόσμιο αὐτὸ κόσμημα τῆς ἀρχιτεκτονικῆς, ὀργανώθηκε στὸ Ρίμινι τῆς Ἰταλίας. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖ­ος ἀπέστειλε ἐπιστολὴ- μήνυμα (14 Αὐγούστου 2007) στὴν κυρία Αἰμιλία Guarnieri, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου καὶ Πρόεδρο τῆς ἐκθέσεως, μὲ γενικὸ τίτλο «Ὁ χῶρος τῆς Σοφίας. Ἡ Ἁγία Σοφία ἐν Κωνσταντινουπόλει»…

 «…Ἡ Ἁγία Σοφία, ὡς καὶ πᾶς Χριστιανικὸς Ναός, ἐπὶ αἰῶνας εἶχεν ἕνα μοναδικὸν καὶ ἀναντικατάστατον προορισμόν, τὴν τέλεσιν τῆς ἀναιμάκτου μυσταγωγίας, διὰ τῆς ὁποίας πραγματοποιεῖται ἡ ἕνωσις τῶν πιστῶν μετὰ τοῦ Θεοῦ, ἡ θέωσίς των. Ὅμως δὲν ἐνοχλεῖ ἡμᾶς τὸ γεγονὸς ὅτι σήμερον δὲν διατίθεται διὰ τὸν προορισμὸν τοῦτον, καίτοι πάντες οἱ χριστιανοὶ ἐπιθυμοῦ­μεν τὴν λατρευτικὴν αὐτὴν χρῆσιν, ὡς, ἄλλωστε, ἦτο καὶ ὁ σκοπὸς τῶν κτιτόρων της, καθότι, ὡς ὁ πρωτομάρτυς Στέφανος ὡμολόγησε διὰ τὸν ναὸν τοῦ Σολομῶντος, «οὐχ ὁ ὕψιστος ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ»».

Ἡ ἐφημερίδα Kristeligt Dagblad τῆς Δανίας (07 Μαρτίου 2008), σὲ ἄρθρο τοῦ ἀρχισυντάκτη της Erik Bjerager μὲ τίτλο «Ἡ ἀξεπέραστη Ἁγία Σοφία», περιγράφει τὴν ἱστορία τῆς Ἁγίας Σοφίας… Ἀκολουθεῖ μετάφραση τοῦ κειμένου στὸ ὁποῖο μεταξὺ ἄλλων γράφεται:…

«Ποιὸς εἶναι σὲ θέση νὰ γνωρίζει, ἐὰν ἡ Ἁγία Σοφία κάποτε θὰ μετατραπεῖ καὶ πάλι σὲ ἐκκλησία;», ἀναρωτιέται ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, μὲ κάποια ἐλπίδα… «Δὲν εἶναι ἀπίθανο, ἀλλὰ δὲν νομίζω ὅτι θὰ γίνει σύντομα. Ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἐξέλιξη τῆς Τουρκίας καὶ τὴν ἔνταξή της στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Ἡ ἄδεια γιὰ τὴν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας, μία ἢ δύο φορὲς ἐτησίως, τὰ Χριστούγεννα ἢ τὸ Πάσχα, θὰ ἀποτελέσει μία φιλικὴ χειρονομία πρὸς τοὺς χριστιανοὺς καὶ μία ἀναγνώριση τοῦ ἱστορικοῦ γεγονότος, ὅτι αὐτὸ τὸ οἴκημα οἰκοδομήθηκε ὡς Ναός. Ἐὰν οἱ ἀρχὲς τῆς Τουρκίας ἐπιθυμοῦν νὰ δείξουν φιλικὴ διάθεση στοὺς χριστιανοὺς τῆς χώρας, ἐμεῖς θὰ τὸ ἐκτιμήσουμε πολύ. Δὲν εἴμαστε σὲ θέση νὰ τὸ ἀπαιτοῦμε καὶ ἐπαναλαμβάνω ὅτι σήμερα φαίνεται νὰ εἶναι σχεδὸν ἀδύνατο. Ὁ Ναὸς τῆς Ἁγίας Σοφίας εἶναι ἀφιερωμένος στὴ Σοφία τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ξεπερνᾶ τὰ πάντα. Αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ ἀκαδημαϊκὴ οὔτε θεολογικὴ συζήτηση, ἀλλὰ ἀντίθετα τὸν πυρήνα τῆς πίστης μας, ἕνα μυστήριο. Αὐτὸ τὸ τεράστιο ἐκκλησιαστικὸ οἰκοδόμημα, τὸ ὁποῖο, παρὰ τὶς γιγαντιαῖες διαστάσεις του, εἶναι ταυτόχρονα τόσο λεπτεπίλεπτο καὶ μᾶς ἀνεβάζει στοὺς οὐρανούς, ἀποτελεῖ ἔκφραση τῶν ἱκανοτήτων τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ναὸς τοῦ Ἁγίου Πέτρου στὴ Ρώμη εἶναι ἐπίσης ἕνα τεράστιο καὶ ἐντυπωσιακὸ οἰκοδόμημα. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὸ Μπλὲ Τζαμί. Ἀλλὰ τίποτα δὲν ξεπερνᾶ τὴν Ἁγία Σοφία», δηλώνει ὁ Πατριάρχης.

Ἐπίσης κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὴν Βόννη (2014) ὁ Πατριάρχης εἶχε μιλήσει στὴν DW, ἐπισημαίνοντας: «Στὴν Ἁγία Σοφία πιστεύω ὅτι δὲν θὰ γίνει τελικὰ ἡ μετατροπὴ σὲ τέμενος, ἀλλὰ θὰ ἐπικρατήσει ἡ λογικὴ καὶ τὸ πραγματικὸ συμφέρον τῆς Τουρκίας, ποὺ εἶναι νὰ διατηρηθεῖ ὡς Μουσεῖο»…

Μερικὰ εἰκοσιτετράωρα πρὶν τὴν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Σύναξης τῶν Προκαθημένων τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ Φανάρι (5-8 Μαρτίου 2014),… ἐπισήμανε…:

«…ὑπάρχει μία κίνηση μέσα σὲ μία μερίδα τοῦ τουρκικοῦ λαοῦ γιὰ νὰ μετατραπεῖ ἀπὸ μουσεῖο ποὺ εἶναι σήμερα σὲ τέμενος. Βεβαίως καὶ θὰ ἀντιδράσουμε, ὄχι μόνο ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι, μπροστὰ σὲ ἕνα τέτοιο ἐνδεχόμενο, ἀλλὰ θὰ ἀντιδράσει ὅλη ἡ Χριστιανοσύνη, ἀνεξαρτήτως δόγματος, ἐὰν εἶναι Ρωμαιοκαθολικοί, ἐὰν εἶναι Προτεστάντες, ἐὰν εἶναι Ὀρθόδοξοι, ὅλοι ἐν σώματι θὰ ἀντιδράσουμε», εἶπε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ τόνισε: «Ἐὰν πρόκειται ἡ Ἁγία Σοφία νὰ ἐπιστραφεῖ εἰς τὴν λατρεία τοῦ Θεοῦ, πρέπει ἀπαραιτήτως νὰ ἐπιστραφεῖ εἰς τὴν λατρεία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ τῶν Χριστιανῶν, διότι ἐκτίσθη ὡς Ἐκκλησία, δὲν ἐκτίσθη οὔτε ὡς μουσεῖο, οὔτε ὡς τέμενος…».

Μὲ ἐπιστολή του ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος πρὸς τὸν Προέδρο τῆς Διευθύνσεως Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τῆς Τουρκίας (14 Ἰουνίου 2016) Σοφολογιώτατο Καθηγητὴ Δρ Mehmet Gormez

«…Ἡ Ἁγία Σοφία, ἥτις κατέχει θέσιν συμβόλου καὶ σημείου ἀναφορᾶς δι’ ὁλόκληρον τὸν Χριστιανικὸν κόσμον, ὑπερ­άνω δογματικῶν διαφορῶν, ἀνεδείχθη, συνεπείᾳ τῆς γενομένης ἐν ἔτει 1934, κατόπιν πρωτοβουλίας τοῦ Gazi Mustafa Kemal Ataturk, μετατροπῆς αὐτῆς εἰς μουσεῖον, εἰς ἑστίαν συναντήσεως καὶ ἐναγκαλισμοῦ Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως, φέρουσαν ἱερὰν ταυτότητα ταυτοχρόνως διὰ δύο μεγάλας θρησκείας τοῦ κόσμου, χαρακτηριστικὰ σπανίως ἀπαντώμενα εἰς ἐλάχιστα μόλις μνημεῖα τοῦ κόσμου…»…

Μήνυμα σεβασμοῦ τῆς πίστης καὶ τῶν ἱερῶν χώρων τῶν θρησκειῶν ἔστειλε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἀπὸ τὸν πανηγυρίζοντα ναὸ τῆς Ἁγίας Κυριακῆς Κοντοσκαλίου, ὅπου χοροστάτησε κατὰ τὴ Θεία Λειτουργία ποὺ τελέσθηκε τὸ πρωὶ τῆς Πέμπτης, 7 Ἰουλίου 2016.

Ὁ Πατριάρχης, ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸ ἐκκλησίασμα ἔκανε ἀναφορά, μεταξὺ ἄλλων, καὶ στὸ Μπαϊράμι, μία ἀπὸ τὶς μεγάλες ἑορτὲς τῆς μουσουλμανικῆς θρησκείας, λέγοντας ὅτι «τοὺς εὐχόμεθα (σ.σ. στοὺς μουσουλμάνους) εἰς τὰς μεγίστας ἑορτὰς τῆς πίστεώς τους. Σεβόμεθα τὴν πίστη τους», σημειώνοντας ὅτι καὶ οἱ χριστιανοὶ «ἔχουμε τὴν ἀξίωσιν νὰ σέβωνται καὶ ἐκεῖνοι τὴν δική μας πίστι, ἀλλὰ νὰ σέβωνται καὶ τοὺς τόπους λατρείας τῶν πατέρων μας»… Καὶ συνέχισε λέγοντας, ὅτι «κάθε παρέκκλισις ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀξίωσίν μας τοῦ σεβασμοῦ καὶ τιμῆς πρὸς τοὺς ἱεροὺς χώρους τῆς πίστεώς μας ἀποτελεῖ προσβολὴν δι’ ἡμᾶς, διὰ τὸν παγκόσμιον πολιτισμόν, διὰ τὴν παγκόσμιον πολιτιστικὴν κληρονομίαν, τὴν ὁποίαν μία δημοκρατικὴ χώρα ὡσὰν τὴν Τουρκίαν πρέπει νὰ σέβεται καὶ νὰ τιμᾶ καὶ νὰ μὴ προσβάλλει μίαν, μικρὰν ἔστω, μερίδα τῶν πολιτῶν της, δηλαδὴ τῶν χριστιανῶν (ὀρθοδόξων) κατοίκων αὐτῆς τῆς χώρας»…

«Στὴν πρόσφατη ἀναφορά του ὁ Πατριάρχης στὶς 30 Ἰουνίου, κατὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων στὴν Ἐνορία τοῦ Φερίκοϊ τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τόνισε μεταξὺ ἄλλων ὅτι: “Ὡς μουσεῖον, ἡ Ἁγία Σοφία δύναται νὰ λειτουργῆ ὡς τόπος καὶ σύμβολον συναντήσεως, διαλόγου καὶ εἰρηνικῆς συνυπάρξεως λαῶν καὶ πολιτισμῶν, ἀλληλοκατανοήσεως καὶ ἀλληλεγγύης Χριστιανισμοῦ καὶ Ἰσλάμ”…

O Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, σὲ συνέντευξή του στὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα ‘Milliyet’ στὶς 18 Φεβρουαρίου 2013, εἶχε ὑπογραμμίσει ὅτι… : «Ἐπιθυμοῦμε τὴν διατήρηση τοῦ μέχρι τώρα καθεστῶτος. Μετατράπηκε σὲ Μουσεῖο καὶ ἔτσι νὰ παραμείνει. Πέρυσι (σ.σ. 2012) ὅταν τέλεσα τὴν Θεία Λειτουργία στὴν Μονὴ Σουμελᾶ στὴν Τραπεζοῦντα, ἐπισκέφθηκα τὸν ἐκεῖ Ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας. Τότε γινόταν συζήτηση γιὰ τὴν μετατροπὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας τῆς Τραπεζούντας σὲ τζαμί. Δημοσιογράφοι μὲ ρώτησαν σχετικὰ καὶ τοὺς εἶχα πεῖ, καλύτερα θὰ εἶναι νὰ παραμείνει Μουσεῖο, διότι θὰ εἶναι ἀνοιχτὴ σὲ ὅλους. Ὅσον ἀφορᾶ τὴν Ἁγία Σοφία ἐδῶ στὴν Πόλη, γιὰ περίπου χίλια χρόνια ἦταν χριστιανικὴ ἐκκλησία. Ἐὰν πρόκειται νὰ ἀνοίξει γιὰ προσευχή, θὰ πρέπει νὰ γίνει ἐκκλησία. Διότι οἰκοδομήθηκε ὡς ἐκκλησία δὲν κτίσθηκε ὡς τζαμί. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ προτιμοῦμε νὰ μείνει ὡς Μουσεῖο».

Previous Article

Ἡ σύγχρονος ἀποστασία φέρνει τὸν Ἀντίχριστον!

Next Article

Ἀποκαθηλώνουν τὰ ἀγάλματα τοῦ λευκοῦ Χριστοῦ!

Διαβάστε ακόμα