1.100.000 € «δῶρον» εἰς τὴν Ἐκκλησίαν

Share:

Τὸ Κράτος ἀπεφάσισεν ὅτι ἡ Ἱ. Α. Ἀθηνῶν πρέπει νὰ ἐπιμορφώση τοὺς κληρικούς της διδάσκοντάς τους διὰ τὸ Ὁλοκαύτωμα, τὸ Ἰσλὰμ κ.λπ. Ὁ Δήμαρχος Ἀθηναίων ἐπίσης παρεχώρησεν εἰς τὴν ΜΚΟ «Ἀποστολὴ» τὸ κτήριον τῆς Λέλας Καραγιάννη. Πολὺ «ἐνδιαφέρον» δεικνύει ἡ Πολιτεία διὰ τὴν Ἐκκλησίαν… μᾶλλον ἑτοιμάζεται νὰ κλείση καὶ πάλιν τοὺς ἱ. ναούς; Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα «esos.gr» τῆς 8ης Σεπτεμβρίου 2020:

«Κονδύλι  1.100.000,00 εὐρώ, μέσω ΕΣΠΑ ἐγκρίθηκε γιά τήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν  γιὰ τὴν ἀνάπτυξη καί λειτουργία ἑνός συστήματος σύγχρονης καί ἀσύγχρονης τηλεκπαίδευσης, τό ὁποῖο, ἐκτός ἀπό τήν ἱκανοποίηση τῶν ἐπιμορφωτικῶν ἀναγκῶν, θά διασφαλί́σει τήν ἀποτελεσματικότερη ὑποστήριξη τοῦ ἐπιμορφωτικοῦ ἔργου συνολικότερα καθώς καί τή, δυνατότητα ἐπαναξιοποίησης τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ὑλικοῦ σέ μελλοντικές ἐπιμορφωτικές δράσεις. Ἐνδεικτικές θεματικές πού θά ἀναπτυ­χθοῦν στό πλαί́σιο ἐπιμορφωτικῶν προγραμμάτων εἶναι: Ὁ ἄνθρωπος καί τό περιβάλλον στήν προοπτική μιᾶς πράσινης οἰκουμένης, Ἡ ἐπίδραση καί οἱ ἐπιπτώσεις τῆς τεχνολοί́ας στόν σύγχρονο ἄνθρωπο, Ὀρά́νωση καί διοίκηση κοινωνικοπρονοιακῶν φορέων, Ὁλοκαυτώματα καί ἀντισημιτισμός, Ἰσλαμικό πανόραμα: κόσμος, Εὐρώπη, Ἑλλάδα ἀπό τίς ἀπαρχές ἕως σήμερα».

Previous Article

Αγιασμός στην Βουλή για την έναρξη της νέας Κοινοβουλευτικής Περιόδου

Next Article

Τὰ σχέδια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου