10 Φεβρουαρίου

Share:

 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Β΄ Τιμ. β΄ 1-10

     1 Σὺ οὖν, τέκνον μου, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 2 καὶ ἃ ἤκουσας παρ᾿ ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων, ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι. 3 σὺ οὖν κακοπάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ. 4 οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις, ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ. 5 ἐὰν δὲ καὶ ἀθλῇ τις, οὐ στεφανοῦται, ἐὰν μὴ νομίμως ἀθλήσῃ. 6 τὸν κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ πρῶτον τῶν καρπῶν μεταλαμβάνειν. 7 νόει ἃ λέγω· δῴη γάρ σοι ὁ Κύριος σύνεσιν ἐν πᾶσι. 8 Μνημόνευε Ἰησοῦν Χριστὸν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν, ἐκ σπέρματος Δαυΐδ, κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου, 9 ἐν ᾧ κακοπαθῶ μέχρι δεσμῶν ὡς κακοῦργος· ἀλλ᾿ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέδεται. 10 διὰ τοῦτο πάντα ὑπομένω διὰ τοὺς ἐκλεκτούς, ἵνα καὶ αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσι τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ μετὰ δόξης αἰωνίου.

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Ἰωάν. ιε΄ 17 – ις΄ 2

      17 Ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. 18 Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν. 19 εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει· ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ᾿ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος. 20 μνημονεύετε τοῦ λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν· οὐκ ἔστι δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ. εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν· εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν, καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν. 21 ἀλλὰ ταῦτα πάντα ποιήσουσιν ὑμῖν διὰ τὸ ὄνομά μου, ὅτι οὐκ οἴδασι τὸν πέμψαντά με. 22 εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον· νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ ἔχουσι περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν. 23 ὁ ἐμὲ μισῶν καὶ τὸν πατέρα μου μισεῖ. 24 εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς ἃ οὐδεὶς ἄλλος πεποίηκεν, ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον· νῦν δὲ καὶ ἑωράκασι καὶ μεμισήκασι καὶ ἐμὲ καὶ τὸν πατέρα μου. 25 ἀλλ᾿ ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος ἐν τῷ νόμῳ αὐτῶν, ὅτι ἐμίσησάν με δωρεάν. ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ· 27 καὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε, ὅτι ἀπ᾿ ἀρχῆς μετ᾿ ἐμοῦ ἐστε.
ις΄ 1 Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα μὴ σκανδαλισθῆτε. 2 ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς· ἀλλ᾿ ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ Θεῷ.

 

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΖΗΝΩΝ Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

   Στίς 10 Φεβρουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Ζήνωνος. Ὁ ἅγιος Ζήνων καταγόταν ἀπό τήν Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας καί ἦταν παιδί πλουσίων καί εὐγενῶν γονέων. Σέ νεαρά ἡλικία κατατάχθηκε στήν ὑπηρεσία τοῦ βασιλέα Οὐάλεντα, ὡς διακομιστής τοῦ βασιλικοῦ ταχυδρομείου. Ὅταν πέθανε ὁ Οὐάλης ὁ ἅγιος Ζήνων παραιτήθηκε ἀπό τήν ὑπηρεσία του καί ὁδηγήθηκε στήν περιοχή τῆς Ἀντιόχειας, ὅπου ἐγκαταστάθηκε σέ ἕνα τάφο, ἀσκούμενος καί προσευχόμενος πρός τόν Κύριο. Καί ἦταν τόσο σκληρή ἡ ἄσκησή του πού δέν ἐπέτρεπε στόν ἑαυτό του νά χρησιμοποιῆ οὔτε στρῶμα οὔτε λυχνάρι οὔτε τραπέζι οὔτε ἀκόμα καί βιβλίο. Τό στρῶμα του ἦταν μία στοίβα ἀπό χόρτα καί μάλιστα, γιά νά ἐκβιάση ἀκόμα περισσότερο τόν ἑαυτό του τά εἶχε ἁπλώσει πάνω σέ πέτρες, τό δέ ἔνδυμά του ἦταν ἕνα τριμμένο ράσο, ἡ τροφή του ἕνα κομμάτι ψωμί, τό ὁποῖο τοῦ τό προμήθευε ἕνας φίλος του κάθε δύο μέρες, τό δέ νερό πού χρησιμοποιοῦσε τό ἔφερνε ἀπό πολύ μακριά. Ἔτσι ὁ ἀοίδιμος Ζήνων ὑπομένοντας μέ παρρησία ὅλους αὐτούς τούς ἀσκητικούς ἀγῶνες καί πόνους ἀξιώθηκε νά στολισθῆ ἀπό τόν Θεό μέ πλούσια χάρη. Καί ὅταν οἱ σκληροί Ἴσαυροι λεηλάτησαν τίς περιοχές ἐκεῖνες καί ἔσφαξαν πολλούς ἀσκητές καί μοναχές, ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ προστάτεψε τόν ἅγιο Ζήνωνα. Μετά δέ ἀπό λίγο καιρό ὁ μακάριος Ζήνων παρέδωσε τήν ψυχή του στόν Κύριο καί ἀναχώρησε πρός τά οὐράνια σκηνώματα, γιά νά ἀπολάβη τόν μισθό τῶν κόπων του.

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

   Θείου Πνεύματος, λαβὼν τὴν χάριν, δι’ ἀσκήσεως, ἀγίας Πάτερ, ζωῆς θείας ὑπεμφαίνεις τὰς χάριτας· καὶ τοῦ Σωτῆρος θεράπων γενόμενος, τῆς παρ’ αὐτοῦ ἠξιώθης λαμπρότητος. Ζήνων Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Μεγαλυνάριον

   Χαίροις θεοφόρε Ζήνων σοφέ, ἀρετῶν ὁσίων, ὑποτύπωσις ἀληθής· χαίροις τῶν τελούντων, τὴν μνήμην σου τὴν θείαν, προστάτης καὶ μεσίτης, πρὸς τὸν Θεὸν ἡμῶν.

Previous Article

11 Φεβρουαρίου

Next Article

9 Φεβρουαρίου