11 Ιανουαρίου

Share:

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Β΄ Κορ. δ΄ 6-15

     6 Ὃτι ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 7 Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ᾖ τοῦ Θεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν, 8 ἐν παντὶ θλιβόμενοι ἀλλ᾿ οὐ στενοχωρούμενοι, ἀπορούμενοι ἀλλ᾿ οὐκ ἐξαπορούμενοι, 9 διωκόμενοι ἀλλ᾿ οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι ἀλλ᾿ οὐκ ἀπολλύμενοι, 10 πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι περιφέροντες, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν φανερωθῇ. 11 ἀεὶ γὰρ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς θάνατον παραδιδόμεθα διὰ Ἰησοῦν, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ φανερωθῇ ἐν τῇ θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν. 12 ὥστε ὁ μὲν θάνατος ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖται, ἡ δὲ ζωὴ ἐν ὑμῖν. 13 ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως κατὰ τὸ γεγραμμένον, ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα, καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν, 14 εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν Κύριον Ἰησοῦν καὶ ἡμᾶς διὰ Ἰησοῦ ἐγερεῖ καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν. 15 τὰ γὰρ πάντα δι᾿ ὑμᾶς, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα διὰ τῶν πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ.

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Μτθ. ια΄  27-30

     27 Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου· καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι. 28 Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. 29 ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ᾿ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν· 30 ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν.

 

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ο ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΗΣ

      Στίς 11 Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴν μνήμη τοῦ ἁγίου Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ὁ ἅγιος Θεοδόσιος ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ Λέοντος τοῦ μεγάλου περὶ τὸ 450 μ.Χ. Καταγόταν ἀπὸ τὴν Καππαδοκία ἀπὸ τὸ χωριὸ Μωγαρισοῦ καὶ ἦταν γιὸς εὐσεβῶν καὶ πιστῶν γονέων. Ἀπὸ μικρὸ παιδὶ ἐκπαιδεύτηκε στὸ ἐκκλησιαστικὸ τυπικὸ καὶ ἔμαθε νὰ διαβάζη τὸ ψαλτήρι καὶ τὶς Θεῖες Γραφές. Ἀφοῦ ἔγινε μοναχὸς ἐπῆγε στὰ Ἱεροσόλυμα, ὅπου ἡσύχασε κοντὰ σὲ ἅγιους γέροντες τῆς ἐρήμου, ὅπως τὸν ἀββᾶ Λογγῖνο, τὸν ἀββᾶ Μαρῖνο, τὸν ἀββᾶ Λουκᾶ καὶ τὸν ἀββᾶ Μαρκιανό. Κατόπιν προκόβοντας στὶς κατὰ Θεὸν ἀρετὲς ἵδρυσε κοινόβιο, στὸ ὁποῖο συγκεντρώθηκε μεγάλος ἀριθμὸς ἀγωνιστῶν τῆς μοναχικῆς πολιτείας, στοὺς ὁποίους ἐστάθηκε ἀκριβὴς διδάσκαλος μὲ τὸν λόγο του, τὰ ἔργα του μὰ προπαντὸς μὲ τὸ παράδειγμά του. Ὁ ἅγιος Θεοδόσιος διακρινόταν γιὰ τὴν ἀκριβέστατη ἄσκηση, τὴν ἀληθινὴ καὶ Ὀρθόδοξη πίστη, γιὰ τὴν πλούσια καὶ ἀπροσωπόληπτη φιλοφροσύνη πρὸς τοὺς ξένους καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ τὴν ἀγάπη του γιὰ τὴν Θεία Λειτουργία καὶ τὴν προσευχή. Ἔφτασε σὲ μεγάλα ὕψη ἀρετῆς καὶ ἀξιώθηκε νὰ ἐκτελῆ παράδοξα θαύματα. Ἄναψε σβησμένους ἄνθρακες χωρὶς φωτιά, ἐλευθέρωσε ἀπὸ ρύση αἵματος μία πιστὴ γυναίκα, γλύτωσε πολλοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τοὺς κινδύνους τῆς τρικυμισμένης θάλασσας, ἀλλὰ καὶ κατέβασε πλούσια βροχὴ σὲ περιοχὴ, ποὺ μαστιζόταν ἀπὸ ξηρασία. Ἀφοῦ μέ αὐτόν τον θεάρεστο τρόπο ἀγωνίσθηκε ὁ ἅγιος Θεοδόσιος πενήντα χρόνια στὴν ἔρημο καὶ δοξάσθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ ἔφθασε σὲ βαθειὰ γεράματα καὶ ἀναπαύθηκε ἐν Κυρίῳ σὲ ἡλικία σχεδὸν ἑκατὸ ἐτῶν, κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ βασιλέα Ἰουστινιανοῦ.

Ἀπολυτίκιον

Ἀρεταὶς θεοσδότοις ἐκλάμψας ὅσιε, Μοναστικῆς πολιτείας ὤφθης λαμπρὸς χαρακτήρ, καὶ φωστὴρ θεοειδὴς Πάτερ καὶ ἔξαρχος, Θεοδόσιε σοφέ, τῶν Ἀγγέλων μιμητά, θεράπων ὁ τῆς Τριάδος ἣν ἐκδυσώπει ἀπαύστως,ἐλεηθήναι τᾶς ψυχᾶς ἠμῶν.

Previous Article

Αυστραλίας Μακάριος: Το εμβόλιο της AstraZaneca σχετίζεται με έμβρυα έκτρωσης

Next Article

Βρώμικος πόλεμος των ΜΜΕ εναντίον της Εκκλησίας

Διαβάστε ακόμα