12 Σεπτεμβρίου

Share:

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Α’ Κορ. β’ 6-9

Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις, σοφίαν δὲ οὐ τοῦ αἰῶνος τούτου, οὐδὲ τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν καταργουμένων· ἀλλὰ λαλοῦμεν σοφίαν Θεοῦ ἐν μυστηρίῳ, τὴν ἀποκεκρυμμένην, ἣν προώρισεν ὁ Θεὸς πρὸ τῶν αἰώνων εἰς δόξαν ἡμῶν, ἣν οὐδεὶς τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου ἔγνωκεν· εἰ γὰρ ἔγνωσαν, οὐκ ἂν τὸν Κύριον τῆς δόξης ἐσταύρωσαν· ἀλλὰ καθὼς γέγραπται, ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν.

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Μτθ. ι’ 37-ια’ 1

Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. ὁ εὑρὼν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν. Ὁ δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται, καὶ ὁ ἐμὲ δεχόμενος δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με. ὁ δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου μισθὸν προφήτου λήψεται, καὶ ὁ δεχόμενος δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου μισθὸν δικαίου λήψεται. καὶ ὃς ἐὰν ποτίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων ποτήριον ψυχροῦ μόνον εἰς ὄνομα μαθητοῦ, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ. Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς διατάσσων τοῖς δώδεκα μαθηταῖς αὐτοῦ μετέβη ἐκεῖθεν τοῦ διδάσκειν καὶ κηρύσσειν ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν.

 

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Στίς 12 Σεπτεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Αὐτονόμου. Ὁ ἅγιος Αὐτόνομος ἦταν ἐπίσκοπος στήν Ἰταλία, ἀπ΄ ὅπου ἀναχώρησε γιά τήν περιοχή τῆς Νικομήδειας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας λόγῳ τῶν διωγμῶν τοῦ Διοκλητιανοῦ. Ἐγκαταστάθηκε κοντά σέ ἕνα χριστιανό, Κορνήλιο στό ὄνομα γιά μεγάλο χρονικό διάστημα στό χωριό Σωρεούς, ὅπου ἔκτισε ἐκκλησία καί χειροτόνησε τόν Κορνήλιο διάκονο γιά τήν φροντίδα τῶν ἐκεῖ χριστιανῶν. Κατόπιν ἀναχώρησε γιά τήν Λυκαονία καί Ἰσαυρία, γιά νά κηρύξη τήν πίστη. Ἐπέστρεψε στούς Σωρεούς, ὅπου χειροτόνησε τόν Κορνήλιο ἱερέα. Ἐπειδή ὅμως ἔμαθε ὅτι ὁ Διοκλητιανός βρισκόταν στήν Νικομήδεια ἔχοντας θυμό μεγάλο γιά τούς χριστιανούς καί ἰδιαίτερα γιά τόν ἴδιο, ἀναχώρησε γιά τήν περιοχή τῆς Μαύρης Θάλασσας, ἀπ’ ὅπου ἀφοῦ κήρυξε τό Εὐαγγέλιο ξαναγύρισε στόν Κορνήλιο ὅπου καί τόν χειροτόνησε ἀρχιερέα. Ὅταν ἐπέστρεψε στούς Σωρεούς ἀπό μία περιοδεία στήν Μικρά Ἀσία, ὅπου κήρυξε τόν λόγο τῆς εὐσεβείας, οἱ χριστιανοί ἑνός γειτονικοῦ χωριοῦ βλέποντας τούς ἀσεβεῖς νά θυσιάζουν στούς δαίμονες καί νά κάνουν πράξεις ἄσεμνες θύμωσαν καί συνέτριψαν τά εἴδωλα. Γιά τόν λόγο αὐτό οἱ εἰδωλολάτρες, ὅταν ὁ Αὐτόνομος ἱερουργοῦσε ὅρμησαν μέσα στόν Ναό καί ἀφοῦ κτύπησαν τούς πιστούς ἀπάνθρωπα θανάτωσαν τόν Ἅγιο Αὐτόνομο μπροστά στήν ἁγία Τράπεζα τήν ὥρα πού λειτουργοῦσε. Κατόπιν μία διάκονος μαζί μέ ἄλλους εὐσεβεῖς χριστιανούς ἐνταφίασαν τό λείψανο τοῦ ἁγίου Αὐτονόμου, πάνω στόν τάφο τοῦ ὁποίου ἀργότερα κτίσθηκε Ναός.

Previous Article

10 χώρες της ΕΕ θα υποδεχθούν 400 ασυνόδευτα παιδιά από τη Μόρια!

Next Article

Η Ι. ΜΟΝΗ ΣΙΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΝ

Διαβάστε ακόμα